Kommuniké från extra bolagsstämma i Carbiotix

Jan 10, 2024, 15:00

Idag, den 10 januari 2024, hölls extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Godkännande av beslut om företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 7 december 2023 om företrädesemission och öka bolagets aktiekapital med högst 18 662 606,1 kronor genom nyemission av högst 186 626 061 aktier till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie. Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 62 208 687 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera en ny aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 6 220 868,7 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapital
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minska bolagets aktiekapital med 18 662 606,1 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Mer information framgår av kallelse publicerad den 7 december 2023. Fullständigt beslutsförslag återfinns på bolagets hemsida: www.carbiotix.com.

För mer information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: 0738-673085
E-mail: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back