Press releases


Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Read More » Jun 20, 2024, 20:00

Carbiotix AB announces the outcome of the exercise of warrants of series TO 3

On June 19, 2024, the exercise period for Carbiotix AB's ("Carbiotix" or "Company") warrants of series TO 3 ("TO 3") ended. In total, 20,796,181 warrants of series TO 3 have been exercised, corresponding to approximately 39 percent of the total number of warrants, which means that the Company receives approximately SEK 0.83 million before deductions for issue costs.

Read More » Jun 20, 2024, 20:00

Carbiotix provides update of staff re-organisation

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" or the "Company") has today provided an update of the staff re-organisation originally communicated on May 28th. Five individuals will be impacted by the re-organisation, including three full-time employees and two consultants. Included among these individuals are CIO Martin Erlandsson and CMO Richard Rosenbloom, who will thereby leave the management team of Carbiotix. At the same time, and as previously communicated, Carbiotix will be expanding its process engineering team to meet an increased demand for its NutraCycle service.

Read More » Jun 17, 2024, 14:30

Carbiotix ger uppdatering om omorganisation av personal

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") har idag lämnat en uppdatering av den omorganisation som ursprungligen kommunicerades den 28 maj. Fem personer kommer att påverkas av omorganisationen, varav tre heltidsanställda och två konsulter. Av dessa personer ingår CIO Martin Erlandsson och CMO Richard Rosenbloom, som därmed lämnar Carbiotix ledningsgrupp. Samtidigt, och som tidigare kommunicerats, kommer Carbiotix att utöka sitt processteknikteam för att möta en ökad efterfrågan på sin NutraCycle-tjänst.

Read More » Jun 17, 2024, 14:30

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 17 juni 2024

Den 17 juni 2024 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3, som emitterades i samband med Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som genomfördes i januari 2024. Nyttjandeperioden löper till och med den 19 juni 2024.

Read More » Jun 13, 2024, 08:45

The last day of trading in warrants of series TO 3 is on the 17th of June 2024

The 17th of June 2024 is the last day of trading in warrants of series TO 3, which were issued in connection with Carbiotix AB's ("Carbiotix" or the "Company") preferential rights issue of units that was carried out in January 2024. The exercise period runs until the 19th of June 2024.

Read More » Jun 13, 2024, 08:45

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 3 inleds idag

Idag är första dag för nyttjande av Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) som emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde i tidigare i år. Perioden pågår till och med den 19 juni 2024. Innehavare av TO 3 äger rätt att för varje TO 3 teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 0,04 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 3 kan Bolaget tillföras högst cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer även anmälningssedel att finas tillgänglig.

Read More » Jun 05, 2024, 08:30

The exercise period for warrants of series TO 3 commences today

Today is the first day for the exercise of Carbiotix AB's ("Carbiotix" or "Company") warrants of series TO 3 ("TO 3") which were issued in connection with the preferential issue of units the Company carried out earlier this year. The period lasts until June 19, 2024. Holders of TO 3 have the right to subscribe for one (1) new share in Carbiotix for each TO 3 at a price of SEK 0.04 per share. Through full use of TO 3, the Company can receive a maximum of approximately SEK 2.1 million before issue costs. An information document is available on the respective websites of Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se) and Nordic Issuing AB (www.nordic-issuing.se). At Nordic Issuing AB's website, a subscription form will also be available.

Read More » Jun 05, 2024, 08:30

The exercise price for warrants of series TO 3 has been set to SEK 0.04 per new share

Carbiotix AB ("Carbiotix" or "the Company") hereby announces that the exercise price for the warrants of series TO 3 (”TO 3”), which were issued in connection with the rights issue of units the Company executed earlier during 2024, has been set. The exercise price for TO 3 has been set to SEK 0.04 per share and the exercise period commences on June 5th, 2024.

Read More » Jun 03, 2024, 19:00

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 3 har fastställts till 0,04 SEK per ny aktie

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”), vilka emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde tidigare under 2024, fastställts. Teckningskursen för TO 3 har fastställts till 0,04 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 5 juni 2024.

Read More » Jun 03, 2024, 19:00

Carbiotix announces strategic re-focus and staff re-organisation

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the company will implement a strategic re-focus after positive feedback from the VitaFoods tradeshow in Geneva. As a consequence, the Company will re-organise its staff. This re-organisation reflects a decision by the Board of Directors to focus on the growth of its NutraCycle service in the near to medium term. The people who will be affected by the re-organisation will be confirmed after contact is made with the appropriate union representatives. Carbiotix will also be expanding its process engineering team to meet an increased demand for its NutraCycle service.

Read More » May 28, 2024, 11:30

Carbiotix meddelar strategisk omfokusering och omorganisation av personalen

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget kommer att genomföra en strategisk omfokusering efter positiv feedback från VitaFoods-mässan i Genève. Som en konsekvens av detta kommer Bolaget att omorganisera sin personal. Denna omorganisation återspeglar ett beslut av styrelsen att fokusera på tillväxten av sin NutraCycle-tjänst på kort till medellång sikt. Vilka personer som kommer att beröras av omorganisationen kommer att bekräftas efter kontakt med berörda fackliga representanter. Carbiotix kommer också att utöka sitt processteknikteam för att möta en ökad efterfrågan på sin NutraCycle-tjänst.

Read More » May 28, 2024, 11:30

Carbiotix offentliggör delårsrapport för Q1 2024

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q1 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » May 07, 2024, 09:45

Kommuniké från årsstämman i Carbiotix AB

Idag, den 26 april 2024, hölls årsstämman i Carbiotix AB, org.nr. 556983-5019 ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read More » Apr 26, 2024, 18:00

Carbiotix tecknar det första NutraCycle-avtalet med en ledande nordisk producent av växtbaserad mat och dryck

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat sitt första NutraCycle gemensamt utvecklingsavtal (JDA) med en ledande nordisk producent av växtbaserad mat och dryck. JDA följer på en framgångsrik förstudie bestående av verifiering i både laboratorie- och pilotskala av en ny Carbersol-process och prebiotika. Den gemensamma utvecklingsfasen kommer att omfatta processutveckling, processteknik och produktformuleringsarbete och kommer att genomföras inom de närmaste 6 månaderna med målet att fatta beslut om att bygga en Carbersol-process.

Read More » Apr 25, 2024, 10:30

Carbiotix signs first NutraCycle Joint Development Agreement with leading Nordic plant-based food & beverage producer

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has signed its first NutraCycle Joint Development Agreement (JDA) with a leading Nordic plant-based food & beverage producer. The JDA follows a successful Pre-Study consisting of both laboratory and pilot scale verification of a new Carbersol process and prebiotic. The Joint Development phase will include process development, process engineering and product formulation work and will be carried within the next 6 months with the goal of making a decision on building a Carbersol process.

Read More » Apr 25, 2024, 10:30

Carbiotix vd ger uppdatering gällande pilotprojektet av NutraCycle och andra frågor från aktieägare

Erik Deaner VD på Carbiotix ger uppdatering gällande pilotprojektet av NutraCycle och andra frågor från aktieägare.

Read More » Apr 09, 2024, 14:30

Carbiotix inleder NutraCycle-pilotstudie med ledande amerikansk livsmedels- och dryckesproducent

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har inlett en pilotstudie med samma ledande amerikanska livsmedelsproducent som nämndes i ett pressmeddelande den 6 mars. Pilotstudien är det andra steget i NutraCycle-förstudien och påbörjas först efter en framgångsrik laboratoriestudie. I det här fallet verifierade laboratoriestudien både en genomförbar process och uppcyclad Carbersol prebiotisk ingrediens, som också har potential att ersätta sockerarter och påverka konsistens samt ge andra hälsofördelar. Pilotstudien kommer att validera processen och den prebiotiska ingrediensen Carbersol, som utvecklats i pilotskala, och kommer att genomföras under de kommande två månaderna med målet att gå vidare till NutraCycles fas för gemensam utveckling.

Read More » Apr 04, 2024, 11:00

Carbiotix commences NutraCycle pilot study with leading US food & beverage producer

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has commenced a pilot study with the same leading US food & beverage producer mentioned in a March 6th press release. The pilot study is the second step in the NutraCycle Pre-Study and commences only after a successful laboratory study. In this case, the laboratory study verified both a viable process and upcycled Carbersol prebiotic ingredient that also has the potential to replace sugars, texturizers and provide other health benefits. The pilot study will validate the process and Carbersol prebiotic ingredient developed at pilot-scale and will be carried out over the next two months with the goal of entering the NutraCycle Joint Development phase.

Read More » Apr 04, 2024, 11:00

Carbiotix offentliggör årsredovisning för 2023

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com) samt på Bolagets kontor (Scheelevägen 22, 223 63 Lund).

Read More » Apr 02, 2024, 18:00

Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org. nr. 556983–5019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april kl. 09:00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Read More » Mar 22, 2024, 11:30

Carbiotix byter namn på den prebiotiska ingrediensen CarbiAXOS till Carbersol

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har beslutat att byta namn på sin prebiotiska ingrediens CarbiAXOS till Carbersol. Detta beslut har tagits i syfte att bättre återspegla nuvarande och framtida prebiotiska produkter som Carbiotix kommer att fokusera på, utöver att påskynda tiden till marknaden för olika prebiotiska produkter. Carbiotix kommer att uppdatera sin webbplats under de kommande dagarna för att återspegla denna förändring samt andra nyheter som kommunicerats.

Read More » Mar 20, 2024, 12:05

Carbiotix rebrands prebiotic ingredient CarbiAXOS to Carbersol

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has decided to rebrand its prebiotic ingredient CarbiAXOS to Carbersol. This rebranding decision aims to better reflect current and future prebiotic products that Carbiotix will focus on, in addition to accelerating time to market for different prebiotic products. Carbiotix will update its website in the coming days to reflect this change as well as other recent news.

Read More » Mar 20, 2024, 12:05

Carbiotix meddelar europeiskt och amerikanskt mässchema för 2024

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag Bolagets mässchema för 2024 i Europa och USA. Carbiotix kommer att delta och ställa ut på tre ledande mässor med fokus på livsmedel, kosttillskott och kosmetiska ingredienser. Detta initiativ följer det nyligen GRAS-godkännandet av CarbiAXOS, IVDR-status för LinkGut och lanseringen av NutraCycle upcycling-tjänsten. Till följd av dessa milstolpar ökar Carbiotix nu marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna i Europa och USA för att marknadsföra Bolagets unika värdeerbjudande.

Read More » Mar 19, 2024, 13:00

Carbiotix announces European and US tradeshow schedule for 2024

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today the Company’s 2024 tradeshow schedule for Europe and US. Carbiotix will participate and exhibit at three leading tradeshows focusing on food, nutraceutical and cosmetic ingredients. This initiative follows the recent GRAS approval of CarbiAXOS, the IVDR status of LinkGut, and the launch of the NutraCycle upcycling service. Following these milestones, Carbiotix is now ramping up marketing and sales activities in Europe and the US to promote the Company’s unique value proposition.

Read More » Mar 19, 2024, 13:00

Carbiotix vd informerar om NutraCycle - en ny upcycling-tjänst

Lundabaserade Carbiotix informerade nyligen om NutraCycle - en ny upcycling-tjänst för livsmedels- och dryckesproducenter. Lyssna på VD Erik Deaner som berättar mer om tjänsten och fördelar för Carbiotix och kunderna.

Read More » Mar 14, 2024, 10:32

Carbiotix ökar utvärderingsaktiviteterna för prebiotika och teknikpartner

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har ökat utvärderingsaktiviteterna för prebiotika och teknikpartners. Dessa aktiviteter sammanfaller med den senaste anställningen av Calle Sjöström som Chief Process Engineer (CPE) och Hannah Linander som mikrobiolog, marknadsintroduktionen av CarbiAXOS samt lanseringen av NutraCycle-tjänsten. Carbiotix kommer att fortsätta att utvärdera nya och befintliga prebiotika för hur de passar och kompletterar CarbiAXOS. Vidare kommer Carbiotix också att utforska produktionstekniker för att förbättra tillverkningen av prebiotiska produkter.

Read More » Mar 13, 2024, 12:00

Carbiotix ramps up prebiotic and technology partner evaluation activities

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has increased evaluation activities for prebiotics and technology partners. These activities coincide with the recent hiring of Calle Sjöström as Chief Process Engineer (CPE) and Hannah Linander as microbiologist, the market introduction of CarbiAXOS, and the launch of the NutraCycle service. Carbiotix will continue to evaluate new and existing prebiotics for how they fit and complement CarbiAXOS. Furthermore, Carbiotix will also explore production techniques to improve the manufacturing of prebiotic products.

Read More » Mar 13, 2024, 12:00

Carbiotix får sin första djurrelaterade LinkGut-beställning

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") tillkännager idag att företagets första djurrelaterade LinkGut-beställning någonsin från ett ledande företag som utvecklar lösningar för mikrobiomintervention för olika människors och djurs tillämpningar. Denna testorder avser prov tagna från hund och är värderad till 32 000 SEK. Detta är första gången som Carbiotix erbjuder sin LinkGut-mikrobiomdiagnostiktjänst för djurrelaterade applikationer. Denna utveckling ökar den potentiella kundbasen för LinkGut-tjänsten, som nu inkluderar både människors och djurs applikationer.

Read More » Mar 12, 2024, 16:00

Carbiotix receives first animal related LinkGut service order

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company’s first ever animal-related LinkGut service order from a leading company developing microbiome intervention solutions for different human and animal applications. This test order relates to samples taken from canines and is valued at 32,000 SEK. This is the first time that Carbiotix has offered its LinkGut microbiome diagnostic service for animal related applications. This development increases the potential customer base for the LinkGut service, now including both human and animal applications.

Read More » Mar 12, 2024, 16:00

Carbiotix inleder NutraCycle-förstudie med ledande amerikansk livsmedels- och dryckesproducent

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget inlett den första NutraCycle-förstudien i samarbete med en ledande amerikansk livsmedels- och dryckesproducent med en omsättning som överstiger 2 miljarder USD. Denna NutraCycleförstudie är det första steget när man arbetar med ett livsmedels- och dryckesföretag för att avgöra om en sidoströmsprodukt kan uppgraderas till en prebiotika som främst kan användas för berikning av nya och befintliga produkter. Förstudien genomförs normalt inom en tremånadersperiod och omfattar inledande produkt- och processutveckling i laboratorie- och pilotskala samt mikrobiell validering. Ett framgångsrikt genomförande av förstudien banar väg för NutraCycle Joint Development och serviceavtal mellan Carbiotix och dess partner.

Read More » Mar 06, 2024, 16:15

Carbiotix commences NutraCycle pre-study with leading US food & beverage producer

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has commenced a pre-study with a leading US food & beverage producer with a turnover exceeding 2 billion USD. This NutraCycle pre-study is the first step when working with food & beverage companies to determine if a side-stream product can be upcycled into a prebiotic that can be primarily utilized in the fortification of new and existing products. The pre-study is typically completed within a 3-month period and includes initial lab and pilot scale product & process development work and microbial validation. Successful completion of pre-studies paves the way for NutraCycle Joint Development and Service Agreements between Carbiotix and its partner.

Read More » Mar 06, 2024, 16:15

Carbiotix lanserar NutraCycle – en ny upcycling-tjänst för livsmedels- och dryckesproducenter

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lanserat en ny upcycling-tjänst för livsmedels- och dryckesproducenter som heter NutraCycle. Denna nya tjänst utnyttjar viktig process- och produktkunskap som erhållits från utvecklingen av nya prebiotika såsom CarbiAXOS, som härstammar från olika sidoprodukter inom livsmedels- och dryckesindustrin. Den nya tjänsten öppnar upp dörren för Carbiotix att få exponering och generera värde från det största segmentet av prebiotikaindustrin, nämligen; livsmedels- och dryckesrelaterade tillämpningar. Carbiotix kommer omedelbart att accelerera både marknadsförings- och försäljningsaktiviteter till både stora och små livsmedels- och dryckesproducenter som är intresserade av att få ut mer värde från sina sidoprodukter.

Read More » Mar 05, 2024, 15:15

Carbiotix launches NutraCycle – a new upcycling service for food & beverage producers

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has launched a new upcycling service for food & beverage producers, named NutraCycle. This new service leverages key process and product knowledge gained from the development of novel prebiotics such as CarbiAXOS that is derived from various food & beverage side stream products. It opens the door for Carbiotix to get exposure and generate value from the largest segment of the prebiotics industry; food and beverage applications. Carbiotix will immediately ramp up both marketing and sales activities targeting both large and small food & beverage producers interested in extracting more value from their side stream products.

Read More » Mar 05, 2024, 15:15

Carbiotix erhåller en klinisk studieorder på LinkGut om 1 MSEK

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har erhållit en klinisk studieorder på 1 MSEK från ett ledande företag inom mikrobiomvetenskap och konsumentprodukter. Denna order representerar Carbiotix första kliniska studieorder för LinkGut efter att nyligen ha uppnått IVDR-status för sitt LinkGut-testkit. Betalning för beställningen kommer att göras under 2024 med start i Q1 då kit skickas ut och löpande när de skickas tillbaka och analyseras. Carbiotix kommer att fortsätta att öka de kommersiella aktiviteterna avseende sin LinkGut-tjänst till mikrobiomforskningsföretag, kontraktsforskningsoranisationer (CRO) och andra som är intresserade av att utnyttja fördelarna med LinkGuts mikrobiomtesttjänst för kliniska studier och forskningsapplikationer.

Read More » Feb 29, 2024, 14:45

Carbiotix receives a LinkGut clinical study order for 1 MSEK

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has received a LinkGut clinical study order for 1 MSEK from a leading microbiome science and consumer products company. This order represents Carbiotix first LinkGut clinical study order after recently achieving IVDR status for its LinkGut test kit. Payment for the order will be made in 2024 starting in Q1 when kits are sent out and ongoing as they are sent back and analyzed. Carbiotix will continue to ramp up commercial activities regarding its LinkGut service to microbiome science companies, Contract Research Oranisations (CROs), and others interested in leveraging the advantages of the LinkGut microbiome testing service for clinical studies and research applications.

Read More » Feb 29, 2024, 14:45

Carbiotix achieves IVDR and CE marked status for LinkGut testing kit

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has received IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) Class A and CE marked status for its LinkGut microbiome testing kit. This represents a key milestone in the development of the testing kit, fulfilling the requirements of several existing and potential customers, and opens up the LinkGut service to the much larger and faster growing clinical study and research segment of the microbiome sequencing services market.

Read More » Feb 28, 2024, 08:45

Carbiotix uppnår IVDR- och CE-märkt status för LinkGut-testkit

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Företaget") meddelar idag att företaget har uppnått IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) klass A och CE-märkt status för sitt LinkGut-mikrobiome testkit. Detta representerar en viktig milstolpe i utvecklingen av testkitet, som uppfyller kraven från flera befintliga och potentiella kunder, och öppnar upp LinkGut-tjänsten för det mycket större och snabbare växande segmentet för kliniska studier och forskning på marknaden för mikrobiomsekvenseringstjänster.

Read More » Feb 28, 2024, 08:45

Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Feb 19, 2024, 13:00

Carbiotix AB announces last day of trading in BTU and first day of trading in TO 3

Carbiotix AB's ("Carbiotix" or the "Company") preferential issue of units, with a subscription period ending on January 31, 2024, has now been registered at the Swedish Companies Registration Office. The Company hereby announces that the last day of trading in BTU (paid subscribed unit) is 20 February 2024, and the stop day is 22 February 2024. The first day of trading in warrants of series TO 3 is 26 February 2024.

Read More » Feb 15, 2024, 12:00

Carbiotix AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med TO 3

Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 31 januari 2024, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 20 februari 2024 och stoppdag är den 22 februari 2024. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 26 februari 2024.

Read More » Feb 15, 2024, 12:00

Styrelsen i Carbiotix AB beslutar om riktad emission till garanter

Styrelsen i Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman, att genomföra en riktad emission av units, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanterna och Bolaget med anledning av den företrädesemission som genomfördes under januari 2024.

Read More » Feb 07, 2024, 17:00

The Board of Directors of Carbiotix AB decides on a directed issue to guarantors

The board of directors of Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") has today decided, with the support of authorization from the extraordinary general meeting, to carry out a directed issue of units, in accordance with the guarantee agreements entered into between the guarantors and the Company due to the preferential issue which was carried out during January 2024.

Read More » Feb 07, 2024, 17:00

Carbiotix AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Teckningstiden i Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") företrädesemission av units avslutades den 31 januari 2024. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 72,3 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 3,9 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 76,2 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader.

Read More » Feb 01, 2024, 23:15

Carbiotix AB publishes outcome of rights issue

The subscription period in Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") rights issue of units ended on the 31st of January 2024. The rights issue was subscribed to a total of approximately 72.3 percent, including pre-subscription commitments, meaning that guarantee commitments of a total of approximately 3.9 percent were activated to achieve a total subscription rate of 76.2 percent. Carbiotix will thus be provided proceeds of approximately SEK 14.2 million before the deduction of transaction related costs.

Read More » Feb 01, 2024, 23:15

Carbiotix vd informerar om framtiden med GRAS och företrädesemissionen

Lundabaserade Carbiotix informerade om nyligen godkännande av GRAS SA som nu öppnat kommersialiserings möjligheterna för försäljning av CarbiAXOS som kosttillskott i USA. Där till besvaras även frågor gällande den pågående företrädesemissionen med teckningsperiod 17-31 januari. Kapitalanskaffningen ska bl. a. ge bolaget medel att genomföra försäljningsinsattser för CarbiAXOS och lämna in Novel Foods-ansökan. något som vd Erik Deaner utvecklade i Q&A videon.

Read More » Jan 22, 2024, 14:00

Carbiotix publishes addition to the information memorandum regarding the ongoing rights issue of units

Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") has drawn up an addendum (the "Addendum Memorandum") to the information memorandum published on January 16, 2024 (the "Information Memorandum").

Read More » Jan 19, 2024, 13:00

Carbiotix offentliggör tillägg till informationsmemorandum avseende pågående företrädesemission av units

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") har upprättat ett tillägg ("Tilläggsmemorandumet") till det informationsmemorandum som offentliggjordes den 16 januari 2024 ("Informationsmemorandumet").

Read More » Jan 19, 2024, 13:00

Carbiotix AB erhåller ytterligare garantiåtagande i pågående företrädesemission

Carbiotix AB (“Carbiotix” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhållit ytterligare garantiåtagande om totalt cirka 3 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission av units om initialt högst cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader, vars teckningsperiod inleddes igår, den 17 januari 2024 (”Företrädesemissionen”). Genom den utökade garantin, som är på nivån från 60 procent till 76,2 procent, omfattas nu Företrädesemissionen upp till cirka 76,2 procent (motsvarande cirka 14,2 MSEK) av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Read More » Jan 18, 2024, 21:45

Carbiotix AB receives additional guarantee commitments in ongoing rights issue of units

Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") announces that the Company has received an additional guarantee commitment of a total of approximately SEK 3 million in the Company's ongoing preferential issue of units with an initial maximum volume of approximately 18.7 MSEK before issue costs, whose subscription period began yesterday, January 17, 2024 ("the Rights Issue”). Through the extended guarantee, which is at the level from 60 percent to 76.2 percent, the Rights Issue is now covered up to approximately 76.2 percent (corresponding to approximately SEK 14.2 million) of pre-subscription- and guarantee commitments.

Read More » Jan 18, 2024, 21:45

Carbiotix completes CarbiAXOS production upgrade and hires Chief Process Engineer

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has completed the second phase of the CarbiAXOS production upgrade at the Company’s pilot production site in Bjuv, Sweden. The upgrade involved the commissioning of a new spray dryer, enabling the production of Carbiotix’s second-generation CarbiAXOS prebiotic ingredient. Furthermore, the Company has also hired Calle Sjöström as new Chief Process Engineer. Calle will be joining the management team and taking responsibility for the scale-up of CarbiAXOS production in Bjuv and with partners.

Read More » Jan 18, 2024, 08:45

Carbiotix slutför CarbiAXOS produktionsuppgradering och anställer Chief Process Engineer

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört den andra fasen av CarbiAXOS produktionsuppgradering vid Bolagets pilotproduktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Uppgraderingen innebar driftsättning av en ny spraytork som möjliggör produktion av Carbiotixs andra generationens prebiotiska ingrediens CarbiAXOS. Bolaget har även anställt en ny Chief Process Engineer, Calle Sjöström. Calle kommer att ingå i ledningsgruppen och ansvara för uppskalningen av CarbiAXOS-produktionen i Bjuv och genom partners.

Read More » Jan 18, 2024, 08:45

Teckningstiden i Carbiotix AB:s företrädesemission inleds idag

Idag, den 17 januari 2024, inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningstiden löper till och med den 31 januari 2024. Emissionsvolymen uppgår initialt till maximalt cirka 18,7 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av emitterade TO 3 till högsta teckningskurs kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd av styrelseledamöter, ledning och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 11,2 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden. Ett memorandum finns tillgängligt via Bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplatser.

Read More » Jan 17, 2024, 08:45

The subscription period in Carbiotix AB’s preferential rights issue commences today

Today, the 17th of January 2024, the subscription period in Carbiotix AB’s ("Carbiotix" or "the Company") issue of units consisting of shares and consideration free warrants of series TO 3 (”TO 3”), with preferential right for the Company's existing shareholders begins. The subscription period runs until the 31st of January 2024. The issue volume initially amounts to a maximum of approximately SEK 18.7 million before transaction costs (the "Rights Issue"). Upon full subscription of the Rights Issue and full utilization of issued TO 3 at the highest subscription price, the Company may receive an additional approximately SEK 7.5 million before transaction costs. The Rights Issue is secured in writing by members of the board, management, existing shareholders and external investors to a total of approximately 60 percent (corresponding to approximately SEK 11.2 million) through pre-subscription and guarantee commitments. A memorandum is available via the Company's (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB's (www.sedermera.se) and Nordic Issuing AB's (www.nordic-issuing.se) websites.

Read More » Jan 17, 2024, 08:45

Carbiotix AB offentliggör memorandum inför företrädesemission

Extra bolagsstämma i Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") beslutade den 10 januari 2024, i enlighet med styrelsens förslag, om att genomföra en företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"). Carbiotix har inför Företrädesemissionen upprättat ett memorandum innehållandes information om Bolaget och Företrädesemissionen, vilket nu finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.carbiotix.com), den finansiella rådgivaren Sedermera Corporate Finance AB:s hemsida (www.sedermera.se) samt emissionsinstitutet Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se). Teckningsperioden inleds den 17 januari 2024 och pågår till och med den 31 januari 2024.

Read More » Jan 16, 2024, 21:30

Carbiotix AB publishes memorandum prior to preferential rights issue

The extraordinary general meeting of Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") decided on January 10, 2024, in accordance with the board's proposal, to carry out a preferential rights issue of units (the "Rights Issue"). Prior to the Rights Issue, Carbiotix has drawn up a memorandum containing information about the Company and the Rights Issue, which is now available via the Company's website (www.carbiotix.com), the financial advisor Sedermera Corporate Finance AB's website (www.sedermera.se) and the issuing agent Nordic Issuing AB's website (www.nordic-issuing.se). The subscription period begins on January 17, 2024, and lasts until January 31, 2024.

Read More » Jan 16, 2024, 21:30

Carbiotix erhåller GRAS-regulatoriskt godkännande för CarbiAXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har erhållit GRAS Self Affirmation (SA) regulatoriskt godkännande för sin första CarbiAXOS prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Detta är en viktig milstolpe för Bolaget och öppnar dörren för att öka de kommersiella försäljningsaktiviteterna för CarbiAXOS på den amerikanska marknaden genom direktförsäljning och uppbyggnad av distributörer, uppföljning av nuvarande potentiella kundoch forskningsförfrågningar samt andra partnerförfrågningar. Detta godkännande underlättar också accelerationen av GRAS SA-godkännanden för andra CarbiAXOS-ingredienser och banar väg för Novel Foods-godkännande i Europa.

Read More » Jan 16, 2024, 21:00

Carbiotix receives GRAS regulatory approval for CarbiAXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has received GRAS Self Affirmation (SA) regulatory approval for its first CarbiAXOS prebiotic ingredient based on corn bran. This is a major milestone for the Company and now opens the door to ramp-up commercial sales activities of CarbiAXOS in the US market through direct sales and the building up of distributors, following up on current potential customer and research inquiries, as well as other partner leads. This approval also facilitates the acceleration of GRAS SA approvals for other CarbiAXOS ingredients and paves the way for Novel Foods approval in Europe.

Read More » Jan 16, 2024, 21:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Carbiotix

Idag, den 10 januari 2024, hölls extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read More » Jan 10, 2024, 15:00

Carbiotix vd uppdaterar om företrädesemmission och GRAS

Lundabaserade Carbiotix informerade om företrädesemission som beslutades av styrelsen den 7 december och med teckningsperiod 17-31 januari. Kapitalanskaffningen ska bl. a. ge bolaget medel att genomföra försäljningsinsattser för CarbiAXOS och lämna in Novel Foods-ansökan. Carbiotix är även i slutfasen av GRAS-SA, för att bli godkända för försäljning av CarbiAXOS i USA, något som vd Erik Deaner utvecklade i Q&A videon.

Read More » Dec 12, 2023, 09:15

Kallelse till extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org. nr. 556983-5019, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 januari 2024 kl. 13:00 på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Read More » Dec 07, 2023, 23:15

Styrelsen beslutar om företrädesemission av units i syfte att slutföra GRAS SA-processen och accelerera försäljningen av CarbiAXOS

Styrelsen i Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") har idag, den 7 december 2023, beslutat om genomförande av en emission av units ("Företrädesemissionen") bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 ("TO 3"), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Beslutet är föremål för godkännande på extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 10 januari 2024. Företrädesemissionen är villkorad av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras samt att minskning av aktiekapitalet beslutas i enlighet med styrelsens förslag till stämman. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 18,7 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 3 till högsta teckningskurs kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga ägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 11,2 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden. För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har Carbiotix även upptagit ett brygglån om cirka 3 MSEK. Memorandum, innehållandes en detaljerad beskrivning av erbjudandet och verksamheten, kommer att publiceras senast när teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds. Kallelse till extra bolagstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Read More » Dec 07, 2023, 23:00

The Board of Directors decides on preferential issue of units in order complete the GRAS SA process and accelerate sales of CarbiAXOS

The Board of Directors of Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") has today, on December 7, 2023, resolved to carry out an issue of units (the "Rights Issue") consisting of shares and free warrants of series TO 3 ("TO 3"), with preferential right for the Company's existing shareholders. The decision is subject to approval at the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on January 10, 2024. The Rights Issue is conditional on the limits of the share capital and number of shares in the Articles of Association being amended and the reduction of the share capital being resolved in accordance with the Board of Directors' proposal to the Extraordinary General Meeting. The issue volume initially amounts to a maximum of approximately SEK 18.7 million before transaction related costs. Upon full subscription of the Rights Issue and full utilization of issued TO 3 at the highest subscription price, the Company may receive an additional approximately SEK 7.5 million before transaction related costs. The decision on the Rights Issue is secured in writing by members of the Board, management, certain existing owners and external investors to a total of approximately 60 percent (corresponding to approximately SEK 11.2 million) through subscription and guarantee commitments. To finance the operations until the proceeds from the Rights Issue are received by the Company, Carbiotix has also raised a bridge loan of approximately SEK 3 million. A memorandum, containing a detailed description of the offer and operations, will be published no later than when the subscription period for the Rights Issue begins. Notice of the Extraordinary General Meeting will be published in a separate press release.

Read More » Dec 07, 2023, 23:00

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q3 2023

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 07, 2023, 08:45

Carbiotix completes phase one of CarbiAXOS production upgrade in Bjuv

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has completed phase one of the CarbiAXOS production upgrade at the Company’s production site in Bjuv, Sweden. The upgrade involved the commissioning of a production tank and filtration system to produce Carbiotix’ second generation CarbiAXOS prebiotic ingredient. The Company anticipates that phase two of the production upgrade will be completed in early Q1 2024, allowing the Company to have full control of its production process and accelerate development activities.

Read More » Nov 06, 2023, 08:45

Carbiotix slutför första fasen av CarbiAXOS produktionsuppgradering i Bjuv

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört fas ett av produktionsuppgraderingen på produktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Uppgraderingen innefattade driftsättning av en produktionstank och filtreringssystem för att producera Carbiotix andra generationens prebiotiska ingrediens CarbiAXOS. Fas två av produktionsuppgraderingen förväntas att slutföras i början av Q1 2024, vilket kommer att tillåta Bolaget att ha full kontroll över sin produktionsprocess och påskynda utvecklingsaktiviteter.

Read More » Nov 06, 2023, 08:45

Carbiotix erhåller regulatoriskt godkännande för CarbiAXOS kosmetisk ingrediens

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har erhållit regulatoriskt godkännande för CarbiAXOS baserat på majskli som en kosmetisk ingrediens. Detta markerar det första regulatoriska godkännandet för CarbiAXOS som en prebiotisk ingrediens, vilket visar på produktens säkerhet. Godkännandeprocessen, liknande GRAS SA, uppnåddes genom en självbekräftelseprocess med hjälp av en tredjeparts regulatorisk konsult vid utformningen av en säkerhetsdokumentation. Godkännandet öppnar nu dörren för kommersiella aktiviteter med avseende på upptrappning av försäljningsaktiviteter, produktion av prover lämpliga för kundformuleringsaktiviteter och acceleration av utvecklingsaktiviteter för nästa generation prebiotika.

Read More » Nov 03, 2023, 08:45

Carbiotix achieves regulatory approval for CarbiAXOS cosmetic ingredient

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today that the Company has achieved regulatory approval for CarbiAXOS based on corn bran as a cosmetic ingredient. This marks the first regulatory approval for CarbiAXOS as a prebiotic ingredient, demonstrating the general safety of the product. The approval process, similar to GRAS SA, was achieved through a self-affirmation process with the assistance of a third-party regulatory consultant in the drafting of a safety dossier. This approval now opens the door to commercial activities with regards to ramping up of sales activities, the production of samples suitable for customer formulation activities, and accelerating next generation prebiotic development activities.

Read More » Nov 03, 2023, 08:45

Carbiotix rapporterar lovande resultat från CarbiAXOS metforminstudie

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag lovande preliminära resultat från den fyra månader långa, randomiserade, kontrollerade, CarbiAXOS-interventionsstudien som involverade patienter med typ-2-diabetes på metformin. De preliminära resultaten visar att 20% av patienterna i interventionsgruppen svarade positivt på en prebiotika innehållande CarbiAXOS, med en genomsnittlig förbättring av 15% i HbA1c (långtidsblodsocker) nivåer och en ökning av kortkedjiga fettsyror (SCFA) nivåer. Dessa resultat är i linje med våra ambitioner, vilket var att replikera och bekräfta resultaten från 2018/2019 interventionsstudien av Carbiotix, där deltagarna också visade en ökning av SCFA efter att ha konsumerat en prebiotika i 3 månader. Även om resultaten är indikativa vid detta skede, har Carbiotix lämnat in en 2,5 MEUR EU (EIC) ansökan om finansiering för en mer omfattande interventionsstudie med 400 personer för vidare undersökning. Carbiotix förväntar sig att presentera de slutliga resultaten från denna studie i slutet av Q4 2023.

Read More » Nov 01, 2023, 08:45

Carbiotix reports promising results from CarbiAXOS metformin study

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or the "Company") announces today promising preliminary results from the 4-month randomised controlled CarbiAXOS intervention study involving type-2 diabetes patients on metformin. The preliminary results reveal that 20% of patients in the intervention cohort responded positively to a prebiotic containing CarbiAXOS, experiencing an average improvement of 15% in HbA1c (blood glucose) levels and an upregulation of Short Chain Fatty Acid (SCFA) levels. These results are in line with our ambition, which was to replicate and substantiate the results from the 2018/2019 intervention study by Carbiotix, where participants also showed an upregulation of SCFAs after consuming a prebiotic for 3 months. Although the results are indicative at this stage, Carbiotix has submitted a 2.5 MEUR EU (EIC) application for funding a more extensive 400-person intervention study in 2024/2025 to investigate further. Carbiotix expects to present the final results from this study by the end of Q4 2023.

Read More » Nov 01, 2023, 08:45

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2

Den 26 oktober 2023 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Inga teckningsoptioner nyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 under hela nyttjandeperioden har överstigit den rådande aktiekursen.

Read More » Oct 27, 2023, 11:00

Carbiotix AB announces the outcome of the exercise of warrants of series TO 2

On October 26, 2023, the exercise period for Carbiotix AB's ("Carbiotix" or "Company") warrants of series TO 2 ("TO 2") ended. No warrants were exercised. The background to the lack of interest is deemed to be that the price for exercise of warrants of series TO 2 during the exercise period has exceeded the prevailing share price.

Read More » Oct 27, 2023, 11:00

Carbiotix adderar tre nya LinkGut-kunder under Q3

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget fått tre nya LinkGut-kunder under tredje kvartalet. Carbiotix har sedan lanseringen av LinkGut 2021, som en B2B white label-mikrobiometesttjänst, vuxit tack vare tidig feedback från kunder, och intresset fortsätter att växa inom kosttillskott, kosmetiska och livsstilsrekommendationer.

Read More » Oct 24, 2023, 08:45

Carbiotix adds three new LinkGut customers in Q3

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has acquired three new LinkGut customers during the third quarter. Since the launch as a B2B white label microbiome testing service in 2021, LinkGut has grown thanks to early feedback from customers, with interest continuing to expand within the nutraceutical, cosmetic, and health and wellness sectors.

Read More » Oct 24, 2023, 08:45

Market Notice 225/23– Last day of trading in Carbiotix AB’s subscription option CRBX TO 2

Read More » Oct 19, 2023, 08:49

The last day of trading in warrants of series TO 2 is on the 24th of October 2023

The 24th of October 2023 is the last day of trading in warrants of series TO 2, which were issued in connection with Carbiotix AB's ("Carbiotix" or the "Company") preferential rights issue of units that was carried out in the spring of 2023. The exercise period runs until the 26th of October 2023.

Read More » Oct 19, 2023, 08:45

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 24 oktober 2023

Den 24 oktober 2023 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som genomfördes under våren 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 26 oktober 2023.

Read More » Oct 19, 2023, 08:45

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds idag

Idag är första dag för nyttjande av Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) som emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde i tidigare i år. Perioden pågår till och med den 26 oktober 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje TO 2 teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 1,50 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 2 kan Bolaget tillföras högst cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

Read More » Oct 12, 2023, 08:45

The exercise period for warrants of series TO 2 commences today

Today is the first day to exercise Carbiotix AB's ("Carbiotix" or "Company") warrants of series TO 2 ("TO 2"), which were issued in connection with the preferential issue of units the Company carried out earlier this year. The period lasts until October 26, 2023. Holders of TO 2 have the right to subscribe for one (1) new share in Carbiotix for each TO 2, at a price of SEK 1.50 per share. Through full use of TO 2, the Company can receive a maximum of approximately SEK 4.8 million before issue costs. An information sheet is available on the respective websites of Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se) and Nordic Issuing AB (www.nordic-issuing.se). A subscription form is also available via Nordic Issuing AB's website.

Read More » Oct 12, 2023, 08:45

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 1,50 SEK per ny aktie

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), vilka emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde tidigare under 2023, fastställts. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,50 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 12 oktober 2023.

Read More » Oct 10, 2023, 20:30

The exercise price for warrants of series TO 2 has been set to SEK 1.50 per new share

Carbiotix AB ("Carbiotix" or "the Company") hereby announces that the exercise price for the warrants of series TO 2 (”TO 2”), which were issued in connection with the rights issue of units the Company executed earlier during 2023, has been set. The exercise price for TO 2 has been set to SEK 1.50 per share and the exercise period commences on October 12th, 2023.

Read More » Oct 10, 2023, 20:30

Carbiotixs VD och ordförande köper aktier i Carbiotix

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets VD, Erik Deaner, har köpt 138 220 aktier till ett totalt värde om 97 957 SEK. Vidare har även Bolagets ordförande, Kristofer Cook, köpt 124 361 aktier till ett totalt värde om 87 115 SEK genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB.

Read More » Oct 06, 2023, 11:30

Carbiotix’s CEO and chairman buys shares in Carbiotix

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company's CEO, Erik Deaner, has purchased 138,220 shares at a total value of 97,957 SEK. Furthermore, the Company's chairman, Kristofer Cook, has purchased 124,361 shares at a total value of 87,115 SEK through his holding company Sustainable Holding Sweden AB.

Read More » Oct 06, 2023, 11:30

Carbiotix AB offentliggör halvårsrapport, 2023

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport för Q2 samt det första halvåret 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Aug 08, 2023, 08:45

Carbiotix AB meddelar utfall i avslutad optionsinlösen

Den 19 juli 2023 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022. Inga teckningsoptioner utnyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen.

Read More » Jul 20, 2023, 09:30

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 17 juli 2023

Den 17 juli 2023 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som genomfördes under 2022. Nyttjandeperioden löper till och med den 19 juli 2023.

Read More » Jul 13, 2023, 08:45

Market Notice 157/23– Last day of trading in Carbiotix AB’s subscription option CRBX TO 1

Read More » Jul 12, 2023, 08:56

Carbiotix delger senaste tidens aktiviteter och framtidsplaner för kommande året

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") presenterar idag en uppdatering av Bolagets framsteg under första halvan av 2023 och informerar om färdplanen framåt och de milstolpar som väntas uppfyllas det kommande året. Till följd av implementeringen av en förbättrad tillverkningsprocess av CarbioAXOS väntas minst två substrat få GRAS SA-godkännande under fjärde kvartalet 2023. Parallellt utförs regulatoriskt arbete på flera substrat för att få godkänna CarbiAXOS som en kosmetikaingrediens i EU och USA.

Read More » Jul 06, 2023, 08:45

Market Notice 144/23 Information regarding Carbiotix AB’s subscription option

Read More » Jun 29, 2023, 16:44

Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1

Idag inleds nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022. Innehavaren av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 7,90 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper till och med den 19 juli 2023.

Read More » Jun 28, 2023, 08:45

Carbiotix AB meddelar fastställd nyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1

Lösenperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades genom Bolagets företrädesemission 2022, pågår under perioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 7,90 SEK per aktie. Maximalt kan 2 022 853 nya aktier emitteras med stöd av teckningsoptionerna, vilket motsvarar en utspädning om cirka 8,9 procent. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader.

Read More » Jun 26, 2023, 22:00

Market Notice 140/23 - Last day of trading in Carbiotix AB’s BTU

Read More » Jun 26, 2023, 11:29

Carbiotix AB announces last day of trading in BTU and first day of trading in TO 2

Carbiotix AB's ("Carbiotix" or the "Company") preferential issue of units, with a subscription period ending on June 2, 2023, has now been registered at the Swedish Companies Registration Office. The Company hereby announces that the last day of trading in BTU (paid subscribed unit) is 28 June 2023 and the stop day is 30 June 2023. The first day of trading in warrants of series TO 2 is 4 July 2023.

Read More » Jun 22, 2023, 11:00

Carbiotix AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med TO 2

Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 2 juni 2023, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 28 juni 2023 och stoppdag är den 30 juni 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 4 juli 2023.

Read More » Jun 22, 2023, 11:00

Carbiotix AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Teckningstiden i Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") företrädesemission av units avslutades den 2 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 30 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 70 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 100 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 12 MSEK före emissionskostnader.

Read More » Jun 05, 2023, 16:00

Carbiotix AB publishes outcome of rights issue

The subscription period in Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") rights issue of units ended on the 2nd of June 2023. The rights issue was subscribed to a total of approximately 30 percent, including pre-subscription commitments, meaning that guarantee commitments of a total of approximately 70 percent were activated to achieve a total subscription rate of 100 percent. Carbiotix will thus be provided proceeds of approximately SEK 12 million before deduction of transaction related costs.

Read More » Jun 05, 2023, 16:00

Kommuniké från årsstämman i Carbiotix AB

Idag, den 2 juni 2023, hölls årsstämman i Carbiotix AB, org.nr. 556983–5019 (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read More » Jun 02, 2023, 16:00

Carbiotix beslutar att skala upp produktionen av CarbiAXOS från havrefiber

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har beslutat att skala upp produktionen av CarbiAXOS från havrefiber vid sin produktionsanläggning i Bjuv. Havrefibern levereras av The Green Dairy Sweden AB ("The Green Dairy") i Karlshamn och torkas med hjälp av en teknik som tillhandahålls av Elajo Technology Solutions AB ("Elajo") i Oskarshamn. Beslutet att skala upp produktionen på detta sätt grundar sig på ett framgångsrikt 9-månaders utvärderingsprojekt som ursprungligen kommunicerades den 30 mars 2022. Att framgångsrikt köpa och återvinna fiber från växtbaserade mejerialternativ kommer att spela en nyckelroll i Carbiotixs förmåga att säkerställa en pålitlig och mångsidig råvarukälla. Dessutom förbättrar det hållbarhetsavtrycket för hela vår produktportfölj.

Read More » May 17, 2023, 08:45

Carbiotix decides to scale up the production of CarbiAXOS from oat fiber

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has decided to scale up the production of CarbiAXOS from oat fiber at its production site in Bjuv. The oat fiber is supplied by The Green Dairy Sweden AB (“The Green Dairy”) based in Karlshamn, Sweden, and dried utilizing a technology provided by Elajo Technology Solutions AB (“Elajo”) based in Oskarshamn, Sweden. This decision to scale up the production of CarbiAXOS based on oats follows a successful 9-month evaluation project originally communicated on the 30th of March 2022. Successfully sourcing and upcycling fiber from plant based dairy alternatives will play a key role in Carbiotix’s ability to ensure a reliable and diverse source of raw materials, in addition to improving the sustainability footprint of our entire product portfolio.

Read More » May 17, 2023, 08:45

Teckningstiden i Carbiotix AB företrädesemission av units inleds idag

Idag, den 17 maj 2023, inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") emission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningstiden avslutas den 2 juni 2023. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 12 MSEK före transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av TO 2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 15 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och externa investerare till totalt 100 procent (motsvarande cirka 12 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (botten- och vederlagsfri toppgaranti). Prospekt finns tillgängligt på Bolagets (www.Carbiotix.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats. Bolagets VD Kristofer Cook kommer även att presentera på Sedermeradagen den 30 maj 2023.

Read More » May 17, 2023, 08:30

The subscription period in Carbiotix AB´s issue of units starts today

Today, the 17th of May 2023, the subscription period in Carbiotix AB’s ("Carbiotix" or "Company") issue of units consisting of shares and free warrants of series TO2 (”TO 2”), with preferential rights for the Company's existing shareholders begins. The subscription period runs until the 2nd of June 2023. The issue volume initially amounts to a maximum of approximately SEK 12 million before transaction costs (the "Rights Issue"). Upon full subscription of the Rights Issue and full utilization of issued TO 2 at the highest subscription price, the Company may receive an additional approximately SEK 15 million before transaction costs. The rights issue is secured in writing by members of the board, management and external investors to a total of 100 percent (corresponding to approximately SEK 12 million) through subscription and guarantee commitments (bottom and free-of-charge top guarantee). A prospectus is available via the Company's (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB's (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) and Nordic Issuing AB's (www.nordic-issuing.se) websites. CEO Kristofer Cook will also present on Sedermeradagen on the 30th of May 2023.

Read More » May 17, 2023, 08:30

Carbiotix tecknar avtal med globalt topp 10-probiotikaföretag

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat ett avtal med ett globalt topp 10-probiotikaföretag för utveckling av synbiotika med Carbiotixs prebiotiska kosttillskottsingredienser. Detta är Carbiotixs första kundutvecklingsavtal med ett ledande globalt probiotiskt konsumentproduktföretag och kommer att pågå till andra halvåret 2024 där varje part täcker sina egna kostnader. Med tanke på det växande globala intresset för synbiotika (dvs. kombinera prebiotika och probiotika) har detta avtal potential att öka Carbiotixs totala adresserbara marknad med upp till fem gånger genom att exponera CarbiAXOS för den mycket större marknaden för probiotiska ingredienser.

Read More » May 10, 2023, 08:45

Carbiotix signs agreement with top 10 global probiotics company

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has signed an agreement with a top 10 global probiotics company for the development of synbiotics utilizing Carbiotix prebiotic nutraceutical ingredients. This is Carbiotix’s first customer development agreement with a leading global probiotic consumer product company and will last at least until the second half of 2024 with each party covering their own costs. Given the growing global interest in synbiotics (ie. combining prebiotics and probiotics), this agreement has the potential to increase Carbiotix’s total addressable market by up to five times by exposing CarbiAXOS to the much larger probiotic ingredients market.

Read More » May 10, 2023, 08:45

Market Notice 99/23 – Information regarding the rights issue from Carbiotix AB

Read More » May 08, 2023, 14:57

Carbiotix AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggjorde den 27 april 2023 att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma, beslutat om en företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Finansinspektionen har idag, den 8 maj 2023, godkänt och registrerat det prospekt som Carbiotix upprättat med anledning av företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på Carbiotix webbplats (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s webbplats (www.sedermera.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Read More » May 08, 2023, 11:00

Carbiotix AB publishes a prospectus due to the upcoming rights issue

Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") announced on 27 April 2023 that the board, with the support of authorization from the annual general meeting, decided on a rights issue of units with preferential rights for the Company's shareholders. The Financial Supervisory Authority has today, on 8 May 2023, approved and registered the prospectus that Carbiotix prepared in connection with the rights issue. The prospectus is available on Carbiotix's website (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB's website (www.sedermera.se) and the Financial Supervisory Authority's website (www.fi.se).

Read More » May 08, 2023, 11:00

Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org. nr. 556983–5019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 2 juni kl. 13:00 på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Read More » May 02, 2023, 14:00

Carbiotix offentliggör årsredovisning för 2022

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisning för 2022. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com) samt på Bolagets kontor (Scheelevägen 22, 223 63 Lund).

Read More » Apr 28, 2023, 13:15

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q1, 2023

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q1 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Apr 27, 2023, 12:15

Carbiotix AB decides on preferential issue of units in order to, among other things, complete the GRAS SA process and accelerate sales activities. Company brings forward publication of the Q1-report

The board of Carbiotix AB ("Carbiotix" or the "Company") has today, 27 April 2023, with the support of an authorization from the annual general meeting, decided to carry out an issue of units consisting of shares and free warrants of series TO 2 ("TO 2"), with preferential rights for the Company's existing shareholders. The issue volume initially amounts to a maximum of approximately SEK 12 million before transaction costs (the "Rights Issue"). Upon full subscription of the Rights Issue and full utilization of issued TO 2 at the highest subscription price, the Company may receive an additional approximately SEK 15 million before transaction costs. The rights issue is secured in writing by members of the board, management and external investors to a total of 100 percent (corresponding to approximately SEK 12 million) through subscription and guarantee commitments (bottom and free-of-charge top guarantee). A prospectus, containing a more detailed description of the offer and the business, will be published at the latest when the subscription period for the Rights Issue begins. Publication of the Company's Q1-report has also been brought forward and the report will be published during the day today, April 27, 2023.

Read More » Apr 27, 2023, 12:00

Carbiotix AB beslutar om företrädesemission av units i syfte att bland annat slutföra GRAS SA-processen och accelerera försäljningsaktiviteter och bolaget tidigarelägger publicering av Q1- rapport

Styrelsen i Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") har idag, den 27 april 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämma, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 12 MSEK före transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 15 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och externa investerare till totalt 100 procent (motsvarande cirka 12 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (botten- och vederlagsfri toppgaranti). Ett prospekt, innehållandes en mer detaljerad beskrivning av erbjudandet och verksamheten, kommer att publiceras senast när teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds. Publicering av Bolagets Q1-rapport har även tidigarelagts och rapporten kommer att offentliggöras under dagen idag, den 27 april 2023.

Read More » Apr 27, 2023, 12:00

Carbiotix AB erhåller lånefinansiering om cirka 4 MSEK

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har säkrat en lånefinansiering om 4 MSEK från externa parter.

Read More » Apr 04, 2023, 08:45

Carbiotix signs collaboration agreement with Lund based Aventure AB

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has signed a collaboration agreement with Lund based Aventure AB (“Aventure”) for the development of new prebiotic consumer products and to support each-other’s technology development activities. Aventure was co-founded by Rickard Öste, one of the co-founders of the NASDAQ-listed Oatly Group AB. This is Carbiotix first collaboration agreement with an established developer of functional food and beverage products for consumers and establishes a model for how the Company will work with customers going forward.

Read More » Mar 30, 2023, 08:45

Carbiotix tecknar samarbetsavtal med Lundabaserade Aventure AB

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Lundabaserade Aventure AB ("Aventure") för utveckling av nya prebiotiska konsumentprodukter och för att stödja varandras teknikutvecklingsaktiviteter. Aventure grundades av Rickard Öste, en av grundarna av NASDAQ-noterade Oatly Group AB. Detta är Carbiotix första samarbetsavtal med en etablerad utvecklare av funktionella livsmedels- och dryckesprodukter till konsumenter och etablerar en modell för hur Bolaget kommer att arbeta med kunder framöver.

Read More » Mar 30, 2023, 08:45

Carbiotix utvecklar en ny CarbiAXOS-process som fördubblar produktionen

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utvecklat en ny andra generationens produktionsprocess för CarbiAXOS som förutom att fördubbla produktionen även medför en rad förbättringar avseende kostnads-, miljö- och säkerhetsförbättringar. Den nya processen har utvecklats under de senaste 8 månaderna med feedback kopplad till GRAS SA-processen och som svar på förseningar som orsakades av godkännandet av tredjepartsenzymet som används i CarbiAXOS-processen. Bolaget kommer nu att skala upp denna nya process i Bjuv efter att den planerade uppgraderingen av anläggningen är klar i april och kommer parallellt att utvärdera det nuvarande GRAS-underlaget.

Read More » Mar 21, 2023, 08:45

Carbiotix develops new CarbiAXOS process that doubles the yield

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has developed a new second generation CarbiAXOS production process that doubles the yield in addition to providing many other cost, environmental and safety improvements. The new process was developed over the past 8 months from feedback connected to the GRAS SA process and in response to delays caused by the approval of the third-party enzyme used in the CarbiAXOS process. The Company will now scale up this new process in Bjuv after the planned site upgrade is completed in April and will in parallel evaluate its current GRAS dossier.

Read More » Mar 21, 2023, 08:45

Carbiotix ser ett växande globalt intresse för LinkGut

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget ser ett växande globalt intresse för sin LinkGut-tjänst. Sedan lanseringen av LinkGut som en white label B2B-testtjänst för mikrobiom under 2021 har tjänsten utvecklats och mognat som ett resultat av partnerfeedback. Viktiga partners i denna utvecklingsfas inkluderar Injoy från Kanada, Myota från Schweiz och Symbiome från Sverige.

Read More » Mar 15, 2023, 08:45

Carbiotix sees growing interest in LinkGut service from around the world

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company sees a growing interest in its LinkGut service from around the world. Since its launch as a B2B white label microbiome testing service in 2021, LinkGut has developed and matured as a result of partner feedback. Key partners in this development phase include Injoy from Canada, Myota from Switzerland and Symbiome from Sweden.

Read More » Mar 15, 2023, 08:45

Carbiotix presenterar två nya styrelsekandidater och ändrar stämmodatum

Carbiotixs (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") valberedning presenterar idag två nya styrelsekandidater, Geir Harstad och Jörgen Kamph. Tillsammans har de lång erfarenhet från kosttillskotts-, medicinsk mat- och livsmedelsindustrin och har haft ledande befattningar med starkt fokus på försäljning och affärsutveckling. För att tillmötesgå de nya styrelsekandidaterna har datumet för årsstämman ändrats till den 2 juni 2023.

Read More » Mar 07, 2023, 08:45

Carbiotix presents two new Board candidates and changes AGM date

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") Election Committee presents two new Board candidates, Geir Harstad and Jörgen Kamph. Together they offer extensive experience from the nutraceutical, medical nutrition and food industries, having held leadership positions with a strong focus on sales and business development. To accommodate for the suggested new Board members, the date of the Annual General Meeting (AGM) is changed to the 2nd of June 2023.

Read More » Mar 07, 2023, 08:45

Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Feb 17, 2023, 08:45

Carbiotix uppdaterar om den senaste utvecklingen

Carbiotix fortsätter att göra goda framsteg när Bolaget går in i 2023. Denna uppdatering ger en översikt över de framsteg vi har gjort relaterade till milstolpar, riktningen vi är på väg med CarbiAXOS, LinkGut och andra utvecklingsaktiviteter i bolaget.

Read More » Jan 26, 2023, 08:45

Carbiotix provides an update on recent developments

Carbiotix continues to make good progress as the Company enters 2023. This update provides an overview of the progress we have made related to milestones, as well as clarity regarding the direction we are heading with CarbiAXOS, LinkGut and other development activities in the company.

Read More » Jan 26, 2023, 08:45

Carbiotix omorganiserar ledningsgrupp och styrelse för accelererad tillväxt

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget kommer att omorganisera sin ledningsgrupp och styrelse i samband med årsstämman den 21 april för att accelerera tillväxten. Styrelseordförande Jonas Danielsson och medgrundare Peter Falck avgår som styrelseledamöter. Kristofer Cook kommer att avgå som VD och föreslås bli styrelseordförande för att fortsätta stödja Bolaget inom områdena försäljning och affärsutveckling. Nuvarande COO Erik Deaner blir ny VD för Carbiotix. Ersättare för Jonas Danielsson och Peter Falck i styrelsen kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman som Bolaget bjuder in till i slutet av mars.

Read More » Jan 24, 2023, 08:45

Carbiotix reorganises management team and Board to accelerate growth

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company will reorganise its management team and Board in conjunction with the Annual General Meeting (“AGM”) on the 21st of April to accelerate growth. Chairman of the Board Jonas Danielsson and co-founder Peter Falck will step down as Board members. Kristofer Cook will step down as CEO and is proposed to become Chairman of the Board and continue to support the Company in the areas of sales and business development. COO Erik Deaner will become the new CEO of Carbiotix. Replacements for Jonas Danielsson and Peter Falck on the Board will be announced in conjunction with the invitation to the AGM distributed at the end of March.

Read More » Jan 24, 2023, 08:45

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q3, 2022

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 08, 2022, 08:45

Carbiotix provides an update on recent developments

Following a flurry of news in the second quarter of 2022, Carbiotix has been fully focused on making progress across multiple key milestones. This update provides an overview of the progress we have made, status of the milestones, and clarity regarding the direction we are heading with CarbiAXOS, LinkGut and other development activities in the company.

Read More » Oct 19, 2022, 08:45

Carbiotix ger en uppdatering om den senaste utvecklingen

Efter en uppsjö av nyheter under andra kvartalet 2022 har Carbiotix haft fullt fokus på att ta ytterligare kliv inom en rad verksamhetsområden. Denna uppdatering ger en översikt över vilka framsteg som gjorts, ger aktuell status kring de milstolpar vi strävar efter och avser förtydliga vart vi är på väg med CarbiAXOS, LinkGut och andra utvecklingsaktiviteter.

Read More » Oct 19, 2022, 08:45

Flaggning i Carbiotix

Carbiotix AB (publ) (”Carbiotix”) har erhållit information att styrelseledamot Peter Falk den 10 augusti 2022 har avyttrat aktier i Carbiotix som innebär att Peter Falk passerat flaggningsgränsen om 15 %.

Read More » Aug 10, 2022, 13:38

Carbiotix AB offentliggör halvårsrapport, 2022

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport för Q2 samt det första halvåret 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Aug 09, 2022, 08:45

Market Notice 113/22 Information regarding Carbiotix AB’s subscription options

Read More » Jun 23, 2022, 16:37

Market Notice 111/22 – Last day of trading in Carbiotix AB’s BTU

Read More » Jun 20, 2022, 10:12

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 2 juni 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 23 juni 2022 och stoppdag är den 28 juni 2022. Samtidigt meddelar Carbiotix att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 30 juni 2022.

Read More » Jun 20, 2022, 08:45

Carbiotix AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag, den 7 juni 2022, utfallet i Bolagets företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna och för vilken teckningsperioden avslutades den 2 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades, inklusive teckningsförbindelse och garantiåtagande, totalt till cirka 80 procent. Av teckningen avser cirka 12 procent garantiåtaganden som aktiveras. Carbiotix tillförs således cirka 16 MSEK före emissionskostnader, vilket styrelsen bedömer är av betydelse för att Carbiotix ska starta och skala upp produktionen vid Carbiotix första produktionsanläggning i Bjuv, samt inleda och expandera produktförsäljningen av Bolagets egenutvecklade prebiotika CarbiAXOS. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 7 juni 2022.

Read More » Jun 07, 2022, 08:45

The subscription period in Carbiotix AB's rights issue of units begins today

Today, the 19th of May 2022, the subscription period in Carbiotix AB's ("Carbiotix" or the "Company") issue of units with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue") begins. The public is also invited to subscribe for units in the Rights Issue. The subscription period runs until the 2nd of June 2022. Upon full subscription, the Rights Issue can initially provide the Company with approximately SEK 20.1 million before issue costs and thereafter an additional maximum of approximately SEK 20.1-40.1 million before issue costs referring to the exercise of attached warrants of series TO 1 approximately 14 months after the initial issue. The rights issue is secured in writing to approximately 80 percent through pre-subscription- and guarantee commitment agreements. The memorandum, teaser and subscription form are available via the Company's (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB's (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB's (www.nordic-issuing.se) and Spotlight Stock Market’s (www.spotlightstockmarket.com) respective websites. In addition, it is possible to subscribe for units with digital signing via Nordic Issuing AB's website.

Read More » May 19, 2022, 08:45

Idag inleds teckningsperioden i Carbiotix AB:s företrädesemission av units

Idag, den 19 maj 2022, inleds teckningsperioden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna units i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 2 juni 2022. Företrädesemissionen kan vid fullteckning initialt tillföra Bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader och därefter ytterligare högst cirka 20,1–40,1 MSEK före emissionskostnader hänförligt till inlösen av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 cirka 14 månader efter initial emission. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Memorandum, teaser och anmälningssedel hålls tillgängliga via Bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna units med digital signering på Nordic Issuing AB:s hemsida.

Read More » May 19, 2022, 08:45

Carbiotix offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av units

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 maj 2022, memorandum med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen i Carbiotix beslutade om den 6 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget initialt cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningstiden i Företrädesemissionen inleds på torsdag, den 19 maj 2022 och avslutas den 2 juni 2022. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.carbiotix.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Read More » May 16, 2022, 17:30

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q1, 2022

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q1 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » May 10, 2022, 08:00

Market Notice 69/22 – Information regarding the rights issue from Carbiotix AB

Read More » May 09, 2022, 17:13

Styrelsen i Carbiotix AB beslutar om företrädesemission av units

Styrelsen i Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) har idag, den 6 maj 2022, beslutat om att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för befintliga aktieägare där även allmänheten ges möjlighet att delta (”Företrädesemissionen”). Beslut om Företrädesemissionen fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 april 2022 i enlighet med de förslag som av styrelsen kommunicerades genom pressmeddelande den 22 mars 2022. Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader och därefter ytterligare högst cirka 20,1-40,1 MSEK före emissionskostnader hänförligt till inlösen av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 cirka 14 månader efter initial emission. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Memorandum med en mer detaljerad beskrivning av erbjudandet publiceras senast i samband med att teckningsperioden för Företrädesemissions inleds. Sedermera Corporate Finance AB bistår Bolaget som finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Read More » May 06, 2022, 08:45

The Board of Directors of Carbiotix AB decides on a rights issue of units

The Board of Directors of Carbiotix AB (”Carbiotix” or ”Bolaget”) has today, the 6 th of May 2022, decided to execute an issue of units (shares and attached free-of-charge warrants) with preferential right for existing shareholders, where also the general public is able to participate (”the Rights Issue”). The decision on the Rights Issue was made with support by an authorization from the Annual General Meeting held on the 22nd of April 2022 in accordance with the proposal made by the Board, communicated through a press release on the 22nd of March 2022. The Rights Issue can initially provide the Company with approx. SEK 20.1 million before issue costs and thereafter an additional approx. SEK 20.1-40.1 million before issue costs referring to the exercise of attached warrants of series TO 1 approx. 14 months after initial issue. The Rights Issue is to approx. 80 percent secured in writing through pre-subscription- and guarantee commitment agreements. The memorandum, with a more detailed description of the offer will be published by the time of the commencement of the subscription period of the Rights Issue, at the latest. Sedermera Corporate Finance AB assists the Company as financial advisor in connection with the Rights Issue.

Read More » May 06, 2022, 08:45

Carbiotix to start planning of CarbiAXOS production expansion in Bjuv

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company will start planning for an expansion of its CarbiAXOS production site in Bjuv, Sweden. Following the completion of the 10-ton production line and planned startup at the end of April, Carbiotix will begin the planning of a 50-ton production line in the second quarter. Pending a final decision by the Carbiotix Board, the installation of this production line is slated for the third and fourth quarter of 2022. Carbiotix has also plans to add up to an additional 100 tons of production capacity at the current site during 2023 and 2024 depending on customer demand. Like the 10- ton production line, the 50-ton production line will be financed through a leasing agreement to limit capital expenditures in the short term. The current expansion plans are a direct response to the recent sales agreement with FibreHigh AB and the qualified interest from potential customers in the US for the CarbiAXOS nutraceutical ingredient.

Read More » Apr 28, 2022, 08:45

Carbiotix börjar planera för CarbiAXOS produktionsexpansion i Bjuv

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget kommer att börja planera för en expansion av sin produktionsanläggning för CarbiAXOS i Bjuv. Efter färdigställandet av produktionslinjen om 10 ton med planerad uppstart i slutet av april kommer Carbiotix att påbörja planeringen av en produktionslinje om 50 ton under andra kvartalet. I avvaktan på ett slutligt beslut av Carbiotix styrelse planeras installationen av denna produktionslinje för tredje och fjärde kvartalet 2022. Carbiotix har även planer på att addera ytterligare produktionskapacitet om 100 ton på nuvarande anläggning under 2023 och 2024 beroende på kundernas efterfrågan. I likhet med produktionslinjen på 10 ton kommer produktionslinjen på 50 ton att finansieras genom ett leasingavtal för att begränsa kostnaderna på kort sikt. De nuvarande expansionsplanerna är ett direkt svar på det senaste försäljningsavtalet med FibreHigh AB och det kvalificerade intresset från potentiella kunder i USA för den nutraceutiska ingrediensen CarbiAXOS.

Read More » Apr 28, 2022, 08:45

Carbiotix signs first CarbiAXOS sales agreement with FibreHigh AB

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has signed its first CarbiAXOS sales agreement with Swedish-based FibreHigh AB (“FibreHigh”). FibreHigh will have a right of first refusal to purchase 100% of all production capacity during 2022 and 2023 to support the launch of their Coffee Booster in the US market. This product will be launched in parallel with CarbiAXOS nutraceutical ingredient at the Microbiome Movement Human Nutrition Summit to be held in Boston, MA, USA, between the 8-9th of November 2022. Carbiotix will also focus on ramping up sales activities starting with the ten potential customers qualified during the first quarter with the aim of building a customer base of smaller companies with CarbiAXOS demands in line with planned production capacity over the next 2-3 years.

Read More » Apr 27, 2022, 08:45

Carbiotix tecknar det första CarbiAXOS-försäljningsavtalet med FibreHigh AB

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat sitt första CarbiAXOS-försäljningsavtal med svenskbaserade FibreHigh AB ("FibreHigh"). FibreHigh kommer att ha förhandsrätt att köpa 100% av all produktionskapacitet under 2022 och 2023 för att stödja lanseringen av deras Coffee Booster på den amerikanska marknaden. Denna produkt kommer att lanseras parallellt med CarbiAXOS som kosttillskottsingrediens vid Microbiome Movement Human Nutrition Summit som hålls i Boston, MA, USA, mellan den 8-9 november 2022. Carbiotix kommer också att fokusera på att öka försäljningsverksamheten med de tio potentiella kunder som Bolaget varit i kontakt med under första kvartalet med målet att bygga en kundbas av mindre företag som efterfrågar CarbiAXOS, vilket även är i linje med planerad produktionskapacitet under de kommande 2-3 åren.

Read More » Apr 27, 2022, 08:45

Carbiotix completes expansion of research and development laboratory

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has completed the expansion of its research and development laboratory in Lund, Sweden. The expansion of a third laboratory will provide us separate laboratories for LinkGut sample analysis, microbial therapeutic research, and prebiotic ingredient development. The laboratory expansion will also provide additional office space that will allow the Company to bring together all personnel based in Lund into one office and laboratory area. The expansion allows Carbiotix to ramp up research and development activities across all modulator classes and for personnel to work more effectively.

Read More » Apr 26, 2022, 08:45

Carbiotix slutför expansion av forsknings- och utvecklingslaboratorium

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört utbyggnaden av sitt forsknings- och utvecklingslaboratorium i Lund. Utvidgningen av ett tredje laboratorium kommer att ge oss separata laboratorium för provanalys för LinkGut, mikrobiell terapeutisk forskning och utveckling av prebiotiska ingredienser. Laboratorieexpansionen kommer också att ge ytterligare kontorslokaler som gör det möjligt för Bolaget att samla all personal baserad i Lund till ett kontor och ett laboratorieområde. Expansionen gör det möjligt för Carbiotix att öka forsknings- och utvecklingsverksamheterna i alla modulatorklasser och tillåter personalen att arbeta effektivare.

Read More » Apr 26, 2022, 08:45

Kommuniké från årsstämman i Carbiotix AB (publ.)

Idag, den 22 april 2022, hölls årsstämman i Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read More » Apr 22, 2022, 09:30

Carbiotix hires Chief Medical Officer to support product expansion efforts

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has hired Dr. Richard A. Rosenbloom (M.D. & Ph.D.) as its new Chief Medical Officer (CMO). Richard has been an advisor to Carbiotix since 2019 and starting in May will assist the Company with CMO duties, product development, regulatory affairs, pharmacovigilance, safety and medical affairs. Richard has decades of experience working in the United States as a CMO, Medical Director and Director of Medical Affairs for both pharmaceutical and clinical research companies. As the new CMO, Richard will support the Company’s activities regarding the market launch of CarbiAXOS and ramping up the efforts concerning medical food co-interventions and therapeutic co-treatments.

Read More » Apr 21, 2022, 08:45

Carbiotix anställer CMO för att stödja produktexpansionsarbetet

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har anställt Dr. Richard A. Rosenbloom, M.D., PhD, som ny Chief Medical Officer (CMO). Richard har varit rådgivare till Carbiotix sedan 2019 och kommer från och med maj att bistå Bolaget med CMO-uppgifter, produktutveckling, regulatoriska frågor, farmakovigilans, säkerhet och medicinska frågor. Richard har under flera årtionden arbetat i USA som CMO, medical director och director of Medical Affairs för både läkemedelsbolag och kliniska forskningsbolag. Som ny CMO kommer Richard att stödja Bolagets verksamhet gällande marknadslanseringen av CarbiAXOS och upprampningen av insatserna avseende interventionsbehandlingar som medicinsk mat och terapeutiska sambehandlingar.

Read More » Apr 21, 2022, 08:45

Carbiotix confirms GRAS approval timeline and CarbiAXOS launch date

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today a confirmed timeline for the completion of GRAS Self Affirmation (SA) and the date that the Company’s CarbiAXOS nutraceutical ingredient will be launched in the US. The Company’s GRAS consultant dicentra has confirmed a timeline for GRAS SA approval in October 2022, prior to the planned launch of CarbiAXOS at the Microbiome Movement Human Nutrition Summit to be held in Boston, MA, USA, between the 8-9th of November 2022. This timeline and launch date will allow Carbiotix to focus on start-up and process optimization work in the second quarter and begin delivering samples for customer testing and formulation work in the third quarter prior to the commercial launch of CarbiAXOS.

Read More » Apr 20, 2022, 08:45

Carbiotix bekräftar tidslinje för GRAS-godkännande och lanseringsdatum för CarbiAXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör idag en bekräftad tidslinje för slutförandet av GRAS Self Affirmation (SA) och datumet då Bolagets kosttillskottsingrediens CarbiAXOS kommer att lanseras i USA. Bolagets GRAS-konsult dicentra har bekräftat en tidsplan för GRAS SA-godkännande i oktober 2022, före den planerade lanseringen av CarbiAXOS vid Microbiome Movement Human Nutrition Summit som hålls i Boston, MA, USA, mellan den 8-9 november 2022. Denna tidslinje och lanseringsdatum tillåter Carbiotix att fokusera på uppstarts- och processoptimeringsarbetet under andra kvartalet, samt börja leverera prover för kundtestning och formuleringsarbete under tredje kvartalet inför den kommersiella lanseringen av CarbiAXOS.

Read More » Apr 20, 2022, 08:45

Carbiotix certified according to ISO 9001 quality management standard

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has been certified according to the ISO 9001:2015 quality management standard. The certificate number 9001-1172 was issued on the 12th of April by Svensk Certifiering AB and covers all activities at the Company’s head office and lab, including research & development, design, packaging, marketing, sales and the distribution of IT-services. Achieving ISO 9001 certification is important as it demonstrates a high level of quality management across the Company and is demanded by many customers, especially larger companies with stricter supplier requirements. During the coming months, Carbiotix will work towards expanding its quality management system to include its production site in Bjuv, Sweden, which will be a template for future production sites in the US and continental Europe.

Read More » Apr 19, 2022, 08:45

Carbiotix certifierat enligt ISO 9001 kvalitetshanteringsstandard

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har certifierats enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Certifikatnumret 9001-1172 utfärdades den 12 april av Svensk Certifiering AB och omfattar all verksamhet på Bolagets huvudkontor och labb, inklusive forskning och utveckling, design, förpackning, marknadsföring, försäljning och distribution av IT-tjänster. Att uppnå ISO 9001-certifiering är viktigt eftersom det visar på en hög kvalitetshanteringsnivå i hela företaget och efterfrågas av många kunder, särskilt större företag med höga leverantörskrav. Under de kommande månaderna siktar Carbiotix på att utöka sitt kvalitetshanteringssystem till att omfatta produktionsanläggningen i Bjuv, Sverige, som kommer att fungera som mall för framtida produktionsanläggningar i USA och Europa.

Read More » Apr 19, 2022, 08:45

Carbiotix har färdigställt CarbiAXOS produktionslinje och förbereder start

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört installationen av den första CarbiAXOS-produktionslinjen i Bjuv, Sverige. Bolaget tillträdde den helrenoverade produktionshallen i november 2021 och har med stöd av sin ingenjörspartner fokuserat på att installera den första 10-tons CarbiAXOS-produktionslinjen under första kvartalet 2022. Carbiotix kommer att starta upp produktionslinjen i slutet av april efter några mindre installationer och inspektioner och planerar även en öppningsceremoni för inbjudna gäster senare under andra kvartalet för att fira denna viktiga milstolpe. Den första produktionslinjen kommer initialt att tillhandahålla CarbiAXOS för en kommande studie avseende medicinsk mat, prover för kundtestning och formuleringsarbete och så småningom även produkter till försäljning.

Read More » Apr 13, 2022, 08:45

Carbiotix has completed the CarbiAXOS production line and prepares for start-up

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has completed the installation of the first CarbiAXOS production line in Bjuv, Sweden. The Company accessed the fully renovated production hall in November 2021 and, with the support of its engineering partner, has focused on installing the first 10-ton CarbiAXOS production line in the first quarter of 2022. Carbiotix will start up the production line at the end of April after several minor installations and inspections are completed and plans to have an opening ceremony for invited guests later in the second quarter to celebrate this key milestone. This first production line will initially provide CarbiAXOS for the upcoming medical food study, samples for customer testing and formulation work, and eventually products for sale.

Read More » Apr 13, 2022, 08:45

Carbiotix startar utvärderingsprojekt med ärtproteinföretaget GroPro

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har inlett ett nio månader långt utvärderingsprojekt med GroPro (www.groproab.se), ett bolag med fokus på produktion av ärtprotein med produktionsanläggning på Food Hills i Bjuv. En initial utvärderingsstudie under första kvartalet 2022 visade positiva resultat av att producera en prebiotikprodukt från en fiber-biprodukt som genereras vid produktion av ärtprotein. Detta projekt kommer i detalj att vidare utvärdera tekniska och ekonomiska fördelar av att skala upp prebiotisk produktion med samma fiber. Projektet utgör ett affärscase för GroPro och även för andra växtbaserade proteintillverkare runt om i världen som söker fler värdeskapande användningsområden för sina fiber-biprodukter.

Read More » Apr 12, 2022, 08:45

Carbiotix starts evaluation project with pea protein company GroPro

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has started a nine-month evaluation project with a GroPro (www.groproab.se), a company focused on the production of pea protein with its first production site based at Food Hills in Bjuv, Sweden. An initial evaluation study conducted in the first quarter of 2022 demonstrated positive results to produce a prebiotic product from a side-stream separated fibre product in the production of pea protein. This project will therefore evaluate, in detail, the technical and economic feasibility of scaling up prebiotic production using the same fibre. The project will serve as a business case GroPro and also for other plant-based protein manufacturers around the world looking for more value adding applications for their side-stream fibre products.

Read More » Apr 12, 2022, 08:45

Carbiotix VD investerar 1 Mkr i Bolaget via aktieköp och teckningsförbindelse i företrädesemission

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets VD, Kristofer Cook, har köpt Carbiotix-aktier för 450 000 kr mellan den 25 mars och den 8 april genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB samt har lämnat teckningsförbindelser motsvarande 550 000 kronor i den föreslagna företrädesemission som är planerad till andra kvartalet 2022. Kristofer Cook har därmed åtagit sig aktieköp om totalt 1 Mkr före och inklusive den planerade företrädesemissionen. Kristofer Cooks totala innehav uppgick innan det senaste förvärvet till 2 410 000 aktier, motsvarande 19,54 procent. Efter förvärvet uppgår innehavet till 2,448,528 aktier, motsvarande cirka 19,85 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Read More » Apr 11, 2022, 08:45

Carbiotix CEO invests SEK 1 million in Company through share purchases and pre-subscription to rights issue

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company CEO Kristofer Cook has purchased Carbiotix shares for SEK 450,000 between March 25 and April 8 through his holding company Sustainable Holding Sweden AB and has pre-subscribed to purchase a further 550,000 SEK in the proposed rights issue scheduled for the second quarter of 2022. Kristofer Cook has thereby committed to share purchases totaling SEK 1 million before and including the planned rights issue. Kristofer Cook's total holding before the latest acquisition was 2 410 000 shares, corresponding to 19.54 percent. After the acquisition, the holding amounts to 2,448,528 shares, corresponding to approximately 19.85 percent of the voting rights and capital of the Company.

Read More » Apr 11, 2022, 08:45

Carbiotix första amerikanska patent för CarbiAXOS har godkänts för att utfärdas

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att det första amerikanska patentet för produktion av CarbiAXOS har godkänts för att utfärdas av den amerikanska patentmyndigheten. Detta är en viktig milstolpe när bolaget förbereder lanseringen av en CarbiAXOS kosttillskottsingrediens i USA under 2022 och 2023 börjar planera för amerikansk produktionsverksamhet.

Read More » Apr 08, 2022, 08:30

Carbiotix first US patent for CarbiAXOS has been allowed for issuance

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the first US patent for the production of CarbiAXOS has been allowed for issuance by the US Patent Office. This is an important milestone as the Company prepares for the launch of a CarbiAXOS nutraceutical ingredient in the US during 2022 and in 2023 begins to plan for US production activities.

Read More » Apr 08, 2022, 08:30

Carbiotix summarizes activities during Q1 - positive progress and interest for CarbiAXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company sees positive progress with regards to meeting LinkGut partner targets and a growing interest in the CarbiAXOS nutraceutical ingredient in preparation for the 2022 product launch. During Q1 2022, Carbiotix rolled-out one new LinkGut partner based in Sweden, signed one new LinkGut agreement and grew the prospect pipeline to ten potential partners globally, with six partners under agreement review. In preparation for the upcoming launch of CarbiAXOS, the Company received qualified expressions of interest from ten potential customers to receive samples for testing and product formulation activities.

Read More » Apr 07, 2022, 08:45

Carbiotix sammanfattar aktiviteter under Q1 - positiva framsteg och intresse för CarbiAXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget ser positiva framsteg när det gäller att uppfylla LinkGuts partnermål och ett växande intresse för kosttillskottsingrediensen CarbiAXOS inför produktlanseringen 2022. Under första kvartalet 2022 rullade Carbiotix ut en ny LinkGut-partner baserad i Sverige, tecknade ett nytt LinkGut-avtal och utökade prospekt-pipelinen till tio potentiella partners globalt, varav med sex av dem förhandlar vi om avtalsvillkor. Inför den kommande lanseringen av CarbiAXOS mottog bolaget kvalificerade intresseanmälningar från tio potentiella kunder för prover för testning och produktformuleringsaktiviteter.

Read More » Apr 07, 2022, 08:45

Carbiotix offentliggör årsredovisning för 2021

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com) samt på Bolagets kontor (Scheelevägen 22, 223 63 Lund).

Read More » Apr 01, 2022, 08:45

Carbiotix startar utvärderingsprojekt med ett nordiskt kontraktstillverkningsbolag som producerar växtbaserade mejerialternativ

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har inlett ett niomånaders utvärderingsprojekt med ett nordiskt kontraktstillverkningsföretag som producerar växtbaserade mejerialternativ. Den första utvärderingsstudien som genomfördes under första kvartalet 2022 visade positiva resultat för produktionen av CarbiAXOS från en fibersidoprodukt i produktionen av växtbaserade mejerialternativ. Detta utvecklingsprojekt kommer därför i detalj att utvärdera den tekniska och ekonomiska möjligheten att genomföra en uppskalning av CarbiAXOS-produktionen med samma fiber. Projektet kommer att fungera som ett affärscase för kontraktstillverkningsföretaget och även för andra globala tillverkare av växtbaserade mejerialternativ som letar efter flera värdeskapande applikationer för sina biprodukter i produktionen.

Read More » Mar 30, 2022, 08:45

Carbiotix starts evaluation project with Nordic contract manufacturing company that produces plant based dairy alternatives

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") announces today that the Company has started a ninemonth evaluation project with a Nordic contract manufacturing company that produces plant based dairy alternatives. The initial evaluation study conducted in the first quarter of 2022 demonstrated positive results to produce CarbiAXOS from a side-stream fibre product in the production of plant based dairy alternatives. This project will therefore evaluate, in detail, the technical and economic feasibility of scaling up CarbiAXOS production using the same fibre. The project will serve as a business case for the contract manufacturing company and also for other global plant based dairy alternative manufactures looking for more value adding applications for their side-stream fibre products in the production.

Read More » Mar 30, 2022, 08:45

The recruitment of patients has started for Lund University type-2 diabetes clinical study together with Carbiotix AXOS medical food

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that the previously communicated study from the 3rd of April 2020 regarding the use of CarbiAXOS as a medical food to co-treat type-2 diabetes with metformin has started to recruit patients. The 16-week randomized, controlled, parallel intervention study involving 100 patients will be carried out by Lund University and Skåne University Hospital between Q2 and Q4 2022. The results from the study will provide key clinical data for regulatory approvals in the US and Europe and evidence for a potential commercial launch of a metformin medical food co-intervention product targeting type2 diabetes patients in accordance with Carbiotix product road-map.

Read More » Mar 24, 2022, 08:45

Rekryteringen av patienter har påbörjats till Lunds universitets kliniska studie i typ 2-diabetes tillsammans med Carbiotix AXOS medicinska mat

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att studien, som aviserades den 3 april 2020 avseende användningen av CarbiAXOS som medicinsk mat för att sambehandla typ 2-diabetes med metformin, har börjat rekrytera patienter. Den 16 veckor långa randomiserade, kontrollerade och parallella interventionsstudien med 100 patienter kommer att genomföras av Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus mellan Q2 och Q4 2022. Resultaten från studien kommer att ge viktig kliniska data för regulatoriska godkännanden i USA och Europa. I enlighet med Carbiotix produktplan kommer resultaten från studien ge bevis för en potentiell kommersiell lansering av en sambehandlingsprodukt med metformin som medicinsk mat för typ 2-diabetespatienter.

Read More » Mar 24, 2022, 08:45

Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB

Aktieägarna i Carbiotix AB, org.nr 556983–5019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 april 2022. Styrelsen har beslutat att genomföra stämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Read More » Mar 22, 2022, 14:05

Styrelsen i Carbiotix AB föreslår beslut om företrädesemission för uppstart och uppskalning av produktionsanläggning

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelsen i Bolaget beslutat att föreslå för kommande årsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av en företrädesemission av units om initialt cirka 20 MSEK och därefter ytterligare cirka 20-40 MSEK hänförligt till vidhängande teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Kallelse till årsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Read More » Mar 22, 2022, 14:00

The Board of Carbiotix AB proposes decision on rights issue for start-up and scaling up of production facility

Carbiotix AB (“Carbiotix” or “the Company”) hereby announces that the Board of Directors of the Company has decided to propose to the coming Annual General Meeting to authorize the Board to decide on the implementation of a rights issue of units of initially approximately SEK 20 million and thereafter approximately SEK 20-40 million attributable to attached warrants (“the Rights Issue”). The public is also given the opportunity to participate. The rights issue is covered to approximately 80 percent by pre-subscription- and guarantee commitments. Notice for the Annual General Meeting is published in a separate press release.

Read More » Mar 22, 2022, 14:00

Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Feb 18, 2022, 08:45

Rättelse MAR etikett - Carbiotix effektiviserar organisationen inför kommersiell lansering

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska vara utan MAR etikett.

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget effektiviserar ledningsgruppen för ett ökat kommersiellt fokus då Bolaget förbereder lanseringen av CarbiAXOS under 2022. Nuvarande försäljningschef Erik Deaner blir Chief Operations Officer (COO) med omedelbar verkan och Peter Falck kommer att avgå som operativ Chief Scientific Officer (CSO) vid årsstämman men kvarstå som styrelseledamot och senior rådgivare till Bolaget.

Read More » Feb 16, 2022, 15:00

Correction MAR status - Carbiotix streamlines organisation in preparation for commercial launch

The correction regards the MAR label that should not be included in this press release.

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that the Company will streamline the management team for an increased commercial focus as the Company prepares for the launch of CarbiAXOS in 2022. The current Head of Sales Erik Deaner will become Chief Operations Officer (COO) with immediate effect, and Peter Falck will step down as an operational Chief Scientific Officer (CSO) at the AGM, remaining as a Board member and senior advisor to the Company.

Read More » Feb 16, 2022, 15:00

Carbiotix effektiviserar organisationen inför kommersiell lansering

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget effektiviserar ledningsgruppen för ett ökat kommersiellt fokus då Bolaget förbereder lanseringen av CarbiAXOS under 2022. Nuvarande försäljningschef Erik Deaner blir Chief Operations Officer (COO) med omedelbar verkan och Peter Falck kommer att avgå som operativ Chief Scientific Officer (CSO) vid årsstämman men kvarstå som styrelseledamot och senior rådgivare till Bolaget.

Read More » Feb 16, 2022, 08:45

Carbiotix streamlines organisation in preparation for commercial launch

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that the Company will streamline the management team for an increased commercial focus as the Company prepares for the launch of CarbiAXOS in 2022. The current Head of Sales Erik Deaner will become Chief Operations Officer (COO) with immediate effect, and Peter Falck will step down as an operational Chief Scientific Officer (CSO) at the AGM, remaining as a Board member and senior advisor to the Company.

Read More » Feb 16, 2022, 08:45

Carbiotix startar utvärderingsprojekt med globalt laboratorietestbolag

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har inlett ett utvärderingsprojekt med ett av världens fem största laboratorietestbolag med närvaro i över 40 länder och en årlig omsättning som överstiger 3 miljarder euro. Syftet med utvärderingsprojektet är att utvärdera hur Carbiotix LinkGut tarmhälsotesttjänst kan rullas ut globalt med optimerad kostnadsbild, tillförlitlighet och flexibilitet, samtidigt som CarbiAXOS och Bolagets Smart Prebiotic-koncept exponeras för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag.

Read More » Jan 19, 2022, 08:45

Carbiotix starts evaluation project with global laboratory testing company

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that the Company has started an evaluation project with a top 5 global laboratory testing company present in over 40 countries and with annual sales exceeding 3 billion Euros. The purpose of the evaluation project will be to assess how Carbiotix LinkGut gut health testing service can be rolled out globally with improvements to cost, reliability and flexibility, while exposing CarbiAXOS and the Company’s Smart Prebiotic concept to leading food & beverage, nutraceutical and pharmaceutical companies.

Read More » Jan 19, 2022, 08:45

Carbiotix påbörjar installation av den första CarbiAXOS-produktionslinjen

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har påbörjat installationen av den första CarbiAXOS-produktionslinjen på FoodHills i Bjuv. Efter en fullständig renovering av produktionshallen under en sexmånadersperiod för att möta ställda krav, har Carbiotix nu fått tillträde till faciliteterna. Under de kommande månaderna kommer bolaget att fokusera på att få den första 10-tons CarbiAXOS-produktionslinjen installerad, samt etablera nyckelrutiner med en lokal samarbetspartner för spraytorkning.

Read More » Nov 23, 2021, 08:45

Carbiotix commences installation of the first CarbiAXOS production line

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that the Company has commenced the installation of the first CarbiAXOS production line at FoodHills in Bjuv, Sweden. Following the complete renovation of the production hall over a roughly 6-month period to meet Company specifications, the site was handed over to Carbiotix. The Company will now focus on getting the first 10-ton CarbiAXOS production line installed in the coming months, along with setting up routines with its local spray drying partner.

Read More » Nov 23, 2021, 08:45

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q3, 2021

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 09, 2021, 08:45

Carbiotix samarbetar med Balsgård Foodtech för att påskynda AXOS-uppskalning

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att man ska samarbeta med svenska Balsgård Foodtech AB ("Balsgård") för att accelerera uppskalningen av andra generationens prebiotiska lösliga fiber CarbiAXOS. Carbiotix kan därmed också påskynda inlämningen av sitt första GRAS Self Affirmation-protokoll genom att tillhandahålla nödvändiga produktprover under fjärde kvartalet.

Read More » Oct 27, 2021, 08:45

Carbiotix partners with Balsgård Foodtech to accelerate AXOS scale-up

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that it will partner with Balsgård Foodtech AB (”Balsgård”) based in Sweden to accelerate the scale-up of its second generation prebiotic soluble fibre CarbiAXOS. This will allow Carbiotix to also accelerate the submission of its first GRAS Self Affirmation dossier by providing the required product samples in Q4.

Read More » Oct 27, 2021, 08:45

Carbiotix provides a Q3 update of LinkGut and CarbiAXOS activities

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today provides a Q3 update of LinkGut and CarbiAXOS activities. The Company has completed its first beta test of LinkGut in Q3 and will start the first full-scale rollout of the service in Q4 with a partner in North America. Carbiotix is also on track to complete renovations of its first CarbiAXOS production site in November and should have phase one of the first production line installed by the end of Q4.
Read More » Oct 05, 2021, 08:45

Carbiotix ger en Q3-uppdatering gällande LinkGut- och CarbiAXOSaktiviteter

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") ger idag en Q3-uppdatering gällande LinkGut- och CarbiAXOS-aktiviteter. Bolaget har under tredje kvartalet genomfört sitt första betatest av LinkGut och kommer att starta den första fullskaliga utrullningen av tjänsten under fjärde kvartalet tillsammans med en partner i Nordamerika. Carbiotix kommer även slutföra renoveringen av sin första produktionsanläggning av CarbiAXOS i november och bedömer att fas 1 av den första produktionslinjen kommer att vara installerad i slutet av Q4.
Read More » Oct 05, 2021, 08:45

Carbiotix släpper produktlanseringsplan för de kommande fem åren

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") presenterar idag sin produktlanseringsplan för de kommande fem åren på adresserbara marknader om över 3 miljarder euro. Planen omfattar en sömlös integration av Bolagets smarta prebiotiska koncept över hela produktlinjen, initialt med en lägre volym av högmarginalprodukten prebiotiskt lösliga fibrer som kosttillskottsingrediens i Bolagets flaggskeppsprodukt CarbiAXOS.

Read More » Sep 16, 2021, 08:45

Carbiotix releases product road map for the next five years

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today releases its product road map for the next five years in addressable markets exceeding 3 billion Euros. This road map includes a seamless integration of the Company’s smart prebiotic concept throughout all products, starting with a lower volume higher margin nutraceutical ingredient of its flagship prebiotic soluble fiber CarbiAXOS.

Read More » Sep 16, 2021, 08:45

Carbiotix AB offentliggör halvårsrapport 2021

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed halvårsrapport för Q2 samt det första halvåret 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Aug 10, 2021, 08:45

Construction of Carbiotix first production site at FoodHills ramps up

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today announces that construction activities of its first production site capable of producing up to 10 tons of CarbiAXOS per year will ramp up in August at FoodHills in Bjuv, Sweden, with planned completion by the end of 2021.

Read More » Jul 07, 2021, 08:45

Byggaktiviteten ökar vid Carbiotix första produktionsanläggning på FoodHills

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att byggaktiviteterna vid den första produktionsanläggningen som kan producera upp till 10 ton CarbiAXOS per år kommer att öka i augusti på FoodHills i Bjuv, Sverige, med planerat färdigställande i slutet av 2021.

Read More » Jul 07, 2021, 08:45

Carbiotix utvärdering av nytt produktionsenzym ger positiva resultat

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att man har slutfört en omfattande utvärdering av ett nytt produktionsenzym som levereras av en potentiell strategisk partner, med positiva resultat. Bolaget kommer nu att gå vidare med GRAS self affirmation-processen.

Read More » Jul 01, 2021, 08:45

Carbiotix evaluation of new production enzyme yields positive results

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today announces that it has completed a comprehensive evaluation of a new production enzyme supplied by a potential strategic partner yielding positive results. The Company will now proceed with the GRAS Self Affirmation process.

Read More » Jul 01, 2021, 08:45

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q1, 2021

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed  delårsrapport för Q1 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » May 11, 2021, 08:45

Carbiotix stärker uppskalnings- och försäljningserfarenhet i nyckelpositioner

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget välkomnar Jonas Danielsson och Christian Månsson till styrelsen och Erik Deaner som försäljningschef. Genom dessa rekryteringar stärker Carbiotix sin processuppskalnings- och försäljningserfarenhet på nyckelpositioner när företaget går in i AXOS-produktion, ökar säljaktiviteterna och lanserar sin LinkGut API-tjänst globalt.

Read More » Apr 27, 2021, 08:45

Carbiotix strengthens scale-up and sales experience in key positions

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today announces that the Company welcomes Jonas Danielsson and Christian Månsson to the Board of Directors and Erik Deaner as Head of Sales. With these appointments, Carbiotix strengthens its process scale-up and sales experience in key positions as the company moves into AXOS production, ramps up sales activities, and rolls out its LinkGut API service globally.

Read More » Apr 27, 2021, 08:45

Kommuniké från årsstämma i Carbiotix AB (publ)

I dag, den 23 april 2021, hölls årsstämma i Carbiotix AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read More » Apr 23, 2021, 12:00

Carbiotix launches LinkGut API and will now focus on API partners

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "the Company") today announces that the Company has launched its LinkGut API according to plan and now will focus exclusively on API partners. This will mean that the Company will focus on offering the lowest cost, most reliable, and flexible white-label gut health test to companies interested in offering their own consumer gut health test.

Read More » Apr 07, 2021, 08:45

Carbiotix lanserar LinkGut API och fokuserar på API-partners

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lanserat sitt LinkGut API enligt plan och nu fokuserar uteslutande på API-partners. Detta innebär att Bolaget kommer att fokusera på att erbjuda det mest prisvärda, pålitliga och flexibla "white-label" tarmhälsotestet till företag som är intresserade av att erbjuda sina egna tarmhälsotest.

Read More » Apr 07, 2021, 08:45

Carbiotix AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed årsredovisning för 2020. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 2 april 2021 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 23 april 2021. Årsredovisningen  för räkenskapsåret 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.carbiotix.com) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22 223 63 Lund).

Read More » Apr 02, 2021, 08:45

Carbiotix ska utvärdera nytt enzym från potentiell strategisk partner

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att företaget under andra kvartalet kommer att påbörja en omfattande utvärdering av ett nytt enzym från en potentiell strategisk partner. Enzymet har potential att påskynda erhållandet av FDA GRAS No Objection och EFSA Novel Foods-status i USA respektive EU för AXOS-livsmedelsingredienser, kosttillskott och medicinsk mat. Det kommer dock att förskjuta tidsplanen av vår pågående GRAS Self Affirmation-process för AXOS.

Read More » Mar 24, 2021, 08:45

Carbiotix to evaluate new enzyme supplied by potential strategic partner

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will begin a comprehensive evaluation of a new enzyme in Q2 supplied by a potential strategic partner. This new enzyme has the potential to accelerate achieving FDA GRAS No Objection and EFSA Novel Foods status in the US and EU respectively for AXOS food ingredients, supplements and our planned medical foods however will shift the time plan of our ongoing GRAS Self Affirmation process for AXOS.

Read More » Mar 24, 2021, 08:45

Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), 556983-5019, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021 kl. 09.00. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Read More » Mar 22, 2021, 12:00

Carbiotix AB (publ) meddelar att utnyttjande av teckningsoptioner är registrerat hos Bolagsverket

Bolagsverket har nu registrerat ökning av aktier och aktiekapital i Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") hänförligt till utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO1").

Read More » Mar 05, 2021, 16:00

Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Feb 18, 2021, 08:30

Carbiotix AB (publ) offentliggör fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag, den 16 februari 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO1"), vilka emitterades i samband med Carbiotix riktade emission under augusti månad 2020. Under perioden 1 februari till och med 15 februari 2021 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjlighet att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt tecknades 1 250 000 aktier, genom nyttjande av 1 250 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 14,375 MSEK före emissionskostnader.

Read More » Feb 16, 2021, 15:30

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 11,50 SEK och nyttjandeperioden inleds måndagen den 1 februari 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") genomförde under augusti månad 2020 en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO 1"). De som tecknade en (1) unit i den riktade emissionen erhöll en (1) teckningsoption per tecknad unit. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av en teckningsoption är fastställd till 11,50 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds måndagen den 1 februari 2021 och pågår fram till och med måndagen den 15 februari 2021. Emissionslikviden kommer användas för vidareutveckling och försäljning av diagnostiktjänster, uppskalning av AXOS, administrativa och operativa kostnader för att stödja varje affärsområde samt utveckling av medicinsk mat och terapeutika.

Read More » Jan 29, 2021, 17:45

Carbiotix accepted into PepsiCo’s Greenhouse Accelerator program

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has been invited to participate in PepsiCo’s prestigious Greenhouse Accelerator. This will position AXOS onto centre stage with one of the largest food & beverage companies in the world.

Read More » Jan 11, 2021, 14:00

Carbiotix har antagits till PepsiCo’s Greenhouse Accelerator-program

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget antagits till PepsiCo’s prestigefyllda Greenhouse Accelerator. Detta kommer att placera AXOS i blickfånget för ett av världens största livsmedels- och dryckesföretag.

Read More » Jan 11, 2021, 14:00

Carbiotix tecknar tre API-partneravtal under Q4

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat tre LinkGut API-partneravtal under fjärde kvartalet 2020. Dessa partners inkluderar ett nystartat bolag i Europa och två i Nordamerika. LinkGut API-partners använder Carbiotix tarmhälsotest för konsumenter som sin primära analytiska tjänst för att generera kundmikrobiomdata. Avtalen är ett viktigt steg för Carbiotix eftersom API-partners kommer att bli Carbiotix främsta drivkraft för försäljning av diagnostiska tjänster från och med andra kvartalet 2021. Det finansiella värdet på avtalen för LinkGut-tjänsten kan inte fastställas eftersom det är kunderna till avtalsparterna som betalar för tjänsten. Avtalen löper på obestämds tid.

Read More » Dec 22, 2020, 08:30

Carbiotix signs three API partner agreements in Q4

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed three LinkGut API partner agreements in Q4 2020. These partners include one start-up company in Europe and two in North America. LinkGut API partners utilise Carbiotix consumer gut health test as their primary analytical service to generate customer microbiome data. This is a significant step for Carbiotix as API partners will become Carbiotix’s primary driver of diagnostic service sales from Q2 2021 onwards. The financial value of the agreements for the LinkGut service cannot be determined as it is the customers of the partners who pay for the service. The agreements run indefinitely.

Read More » Dec 22, 2020, 08:30

Carbiotix VD ökar innehavet till 2,2 miljoner aktier

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att VD Kristofer Cook har köpt 175 000 aktier mellan den 10 och 17 december för 1 MSEK genom sitt helägda bolag Sustainable Holding Sweden AB. VD Kristofer Cooks totala innehav i Carbiotix uppgår därmed till till 2,2 miljoner aktier, motsvarande 19.85 procent av röster och kapital.

Read More » Dec 17, 2020, 17:00

Carbiotix CEO increases holding to 2.2 million shares

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that CEO Kristofer Cook has purchased 175,000 shares between the 10th and 17th of December for 1 MSEK through his wholly-owned company Sustainable Holding Sweden AB, increasing his total holding to 2.2 million shares, corresponding to 19.85 percent of votes and capital.

Read More » Dec 17, 2020, 17:00

Carbiotix väljer FoodHills för uppskalning av AXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har valt FoodHills Fastighet AB ("FoodHills") i Bjuv, Sverige som plats för uppskalning av bolagets majsfiberextrakt som innehåller AXOS. Bolaget planerar att bygga en produktionsanläggning på 10 ton per år till andra kvartalet 2021. Denna första anläggning kommer att möjliggöra en expansion av produktionskapaciteten till 100 ton per år fram till 2022 med ytterligare expansionsmöjligheter på upp till 1000 ton per år inom FoodHills anläggningsyta. Detta markerar ett viktigt steg i uppskalningen av AXOS för att kunna tillhandahålla prover för formuleringsaktiviteter, initiera försäljning på kommersiell skala och producera medicinsk mat innehållande AXOS för studier och terapeutiska utvecklingsaktiviteter.

Read More » Dec 10, 2020, 08:45

Carbiotix selects FoodHills as location for AXOS scale up

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has selected FoodHills Fastighet AB ("FoodHills") in Bjuv Sweden as the location to scale up the production of its corn fiber extract prebiotic containing AXOS. The company plans to have a 10 ton per annum production site built and operational by Q2 of 2021. This first site will allow for a production capacity expansion to 100 tons per annum by 2022, with additional capacity expansion possibilities of up to 1,000 tons per annum on the FoodHills property. This marks an important step in the scale up of AXOS to provide samples for formulation activities, commence meaningful sales, and produce medical food grade AXOS for studies and therapeutic development activities.

Read More » Dec 10, 2020, 08:45

Carbiotix lanserar LinkGut för ny brittisk prebiotika

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget lanserar LinkGut-tjänsten för MWELL, ett nytt prebiotiskt varumärke som inledningsvis riktar sig till den brittiska marknaden. MWELL består av ett prebiotiskt pulver som kan tillsättas i alla livsmedel för att förbättra den allmänna tarmhälsan. Carbiotix tillhandahåller nu sina OneGut-tarmhälsotester till MWELL-kunder som ett sätt att validera effekten av produkten över tid. Detta representerar Carbiotix första LinkGut-tjänst för ett varumärke under ett etablerat livsmedelsföretag.

Read More » Dec 09, 2020, 08:45

Flaggningsmeddelande i Carbiotix (publ)

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar härmed att Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ) ("Futur Pension") idag har meddelat att de har avyttrat en del av sitt aktieinnehav i Carbiotix. Futur Pension har tidigare innehaft cirka 10,2 procent av röster och kapital, vilket efter avyttring uppgår till cirka 4,86 procent av röster och kapital.

Read More » Nov 17, 2020, 16:00

Carbiotix AB offentliggör Q3, delårsrapport

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed Q3, delårsrapport. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 10, 2020, 08:45

Förändring av aktiekapitalet och antal aktier i Carbiotix AB (publ) efter registrerad riktad emission

Carbiotix AB (publ) ("Bolaget" eller "Carbiotix") har genomfört en riktad nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner ("Unitsemissionen") som beslutades av styrelsen den 28 augusti 2020 förutsatt stämmans godkännande och godkändes av stämman den 17 september 2020. Unitsemissionen tillförde Bolaget initialt 10 MSEK före emissionskostnader. Bolagsverket har den 25 september 2020 registrerat Unitsemissionen.

Read More » Sep 25, 2020, 12:30

Kommuniké från extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Carbiotix AB (publ) ("Bolaget" eller "Carbiotix") höll på torsdagen den 17 september 2020 extra bolagsstämma under ordförandeskap av Martin Linde. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut som fattades under förutsättning av stämmans godkännande om en riktad emission om 1 250 000 units till en begränsad grupp investerare (den "Riktade Unitsemissionen"). Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste villkoren för beslutet. Beslutet fattades enhälligt.

Read More » Sep 17, 2020, 10:00

Carbiotix första europeiska AXOS-patent officiellt beviljat

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget fått bekräftat från Europeiska patentverket (EPO) att bolagets första AXOS-patent officiellt har beviljats. Detta är en viktig milstolpe för att säkra Carbiotix konkurrenskraft när bolaget nu accelererar AXOS-uppskalningsaktiviteterna på marknaden för prebiotiska ingredienser med inriktning mot medicinsk mat och terapeutiska tillämpningar.

Read More » Sep 09, 2020, 11:00

Carbiotix first European AXOS patent is officially granted

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has received confirmation from the European Patent Office (EPO) that the company’s first AXOS patent has been officially granted. This is an important milestone in securing Carbiotix competitive position as the company accelerates AXOS scale-up activities on the market for prebiotic ingredients, and targets medical food and therapeutic applications.

Read More » Sep 09, 2020, 11:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org.nr 556983-5019, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 september 2020 kl. 8:30 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Read More » Aug 28, 2020, 10:45

Carbiotix beslutar om och genomför en riktad emission av units om cirka 10 MSEK förutsatt ett godkännande av en extra bolagsstämma

Styrelsen i Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") har idag beslutat om och genomfört, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, en riktad emission varvid en begränsad grupp investerare har tecknat och tilldelats 1 250 000 units (den "Riktade Unitsemissionen"). Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen i den Riktade Unitsemissionen har fastställts genom förhandlingar med investerare till 8,00 SEK per unit, motsvarande 4,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Unitsemissionen tillför i det initiala skedet Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 4,1 MSEK och 14,4 MSEK. Den riktade Unitsemissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som kommer hållas den 17 september 2020, för vilken kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.  

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Read More » Aug 28, 2020, 08:45

Carbiotix reaches several key AXOS scale-up milestones

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has reached several key milestones in the scale-up of its prebiotic corn fiber extract ingredient containing AXOS (AXOS). These include optimising the first commercial AXOS-process and product, securing a supply of corn bran from a top 5 global grain processor, and putting in place a first scale-up plan. Carbiotix will now begin to accelerate scale-up activities in the second half of 2020 as the company targets the 5 billion Euro global prebiotic ingredients market, as well as medical food and therapeutic applications in markets exceeding 15 billion Euros.

Read More » Aug 12, 2020, 08:45

Carbiotix når flera viktiga milstolpar i AXOS-uppskalningen

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget nått flera viktiga milstolpar i uppskalningen av sin prebiotiska majsfiberextraktingrediens som innehåller AXOS (AXOS). Dessa inkluderar optimering av bolagets första kommersiella AXOS-process och produkt, säkerställande av en leverans av majskli från en av de fem största globala spannmålsproducenterna och införandet av en första uppskalningsplan för tillverkning av AXOS. Carbiotix kommer nu att påskynda uppskalningsverksamheten under andra halvåret 2020 när bolaget riktar sig till den globala marknaden för prebiotiska ingredienser värd 5 miljarder euro, samt medicinska livsmedel och terapeutiska tillämpningar på marknader som överstiger 15 miljarder euro.

Read More » Aug 12, 2020, 08:45

Carbiotix AB offentliggör Q2, halvårsrapport

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed Q2, halvårsrapport. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Aug 11, 2020, 08:45

Carbiotix partnertillväxt överträffar mål och förväntningar

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat avtal med tre nya LinkGutpartners under det andra kvartalet. Carbiotix tidigare uttalade mål att lägga till fem partners mellan 2021-2023 har därmed överträffats. Dessutom upplever bolaget ett fortsatt starkt intresse för sin LinkGut-tjänst, vilket indikerar att värdeerbjudandet är väl positionerat och därmed har god potential att stödja den globala lanseringen av diagnostiktjänster och försäljningstillväxten för Carbiotix-modulatorer (AXOS-ingrediens, medicinsk mat och läkemedel).

Read More » Aug 07, 2020, 08:45

Carbiotix partner growth exceeds goal and expectations

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has added three new LinkGut partners in Q2. This far exceeds the company’s previously stated goal of adding five partners between 2021-2023. Moreover, the company sees continued strong interest in its LinkGut service going forward which indicates that the value proposition is very strong and thus has the potential to play a key role in supporting the global roll-out of diagnostics services and growth of Carbiotix modulator sales (AXOS ingredient, medical food and therapeutics). 

Read More » Aug 07, 2020, 08:45

Carbiotix launches simplified & lower price gut health test

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has launched a new competitive gut health test within its OneGut second generation diagnostic platform. The new "Basic" test, which will be sold at a lower price, follows the launch of the company’s "Standard" test in February of 2020 and now provides an even more cost effective option for the long-term monitoring of gut health. The launch of the Basic test reinforces Carbiotix market position as a leading provider of white label consumer gut health tests for food & beverage, supplement and pharmaceutical companies, as well as providers of health and wellness services.

Read More » Aug 06, 2020, 08:45

Carbiotix lanserar förenklat tarmhälsotest med lägre prissättning

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget lanserat ett nytt konkurrenskraftigt tarmhälsotest inom sin andra generationens diagnostiska plattform OneGut. Det nya "Basic"testet, som kommer att säljas till ett lägre pris, följer på lanseringen av bolagets "Standard"-test i februari 2020 och erbjuder ett ännu mer kostnadseffektivt alternativ för långsiktig övervakning av tarmhälsan. Lanseringen av Basic-testet förstärker Carbiotix marknadsposition som ledande "White Label"-leverantör av konsumenthälsotester för dryckes- och livsmedelsproducenter, kosttillskotts- och läkemedelsföretag samt leverantörer av hälso- och friskvårdstjänster.

Read More » Aug 06, 2020, 08:45

Carbiotix AXOS included in Chalmers CVD study

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company’s AXOS food ingredient (corn fiber extract containing AXOS) will be used in a 6-week cardiometabolic intervention study managed by Chalmers University and financed in part by FORMAS (Swedish Research Council for Sustainable Development), to be carried out in Italy during H2 2020. This study will provide valuable clinical data demonstrating the efficacy of AXOS as a food ingredient targeting people suffering from Cardiovascular Disease (CVD). The study is also in line with Carbiotix overall strategy to provide its AXOS ingredient for independent third-party financed studies.

Read More » Jun 04, 2020, 10:00

Carbiotix AXOS ingår i Chalmers studie kring Hjärtkärlsjukdomar

Carbiotix AB meddelar idag att bolagets livsmedelsingrediens som innehåller AXOS kommer att användas i en kardiometabolisk interventionsstudie. Studien kommer att ledas av Chalmers universitet, finansieras delvis av FORMAS (Forskningsråd för Hållbar Utveckling) och genomförs i Italien under H2 2020. Denna studie kommer att ge värdefulla kliniska data för effekten av AXOS som en livsmedelsingrediens som riktar sig till personer vilka lider av hjärt-kärlsjukdom (CVD).

Read More » Jun 04, 2020, 10:00

Carbiotix streamlines clinical study plan to reduce risk and reach profitability sooner

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") has, as previously announced, the intention to launch medical food containing AXOS. The launch is estimated to H2 2021 in the US to then initiate clinical trials during H1 2022 regarding IBD (CBX111) and Hyperammonemia (CBX121) to reach a brand new market for its prebiotic products for gastric health. This approach gives the company the opportunity to take a large and natural step in the development of future medicines. In order to further streamline the regulatory plan, and to significantly reduce the risk in future studies, the company has decided to postpone planned pre-clinical and clinical studies for the candidates IBD (CBX111) and Hyperammonemia (CBX121), as well as the study on neuroinflammation. The company has also decided not to do animal studies in preclinical development.

Read More » May 19, 2020, 08:50

Carbiotix effektiviserar regulatorisk plan för att reducera risk och snabbare nå lönsamhet

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") har som tidigare meddelats för avsikt att lansera medicinsk mat innehållande AXOS. Lanseringen är beräknad till H2 2021 i USA. Kliniska prövningar inleds under H1 2022 avseende kanidadaterna IBD (CBX111) och Hyperammonemia (CBX121) för att nå en för bolaget helt ny marknad för dess prebiotiska produkter för maghälsa. Genom detta tillvägagångssätt ges bolaget möjlighet att ta ett stort steg i utvecklingen av framtida läkemedel. I syfte att ytterligare effektivisera den regulatoriska planen, samt för att avsevärt minska risken i framtida studier, har bolaget beslutat att flytta fram planerade pre-kliniska och kliniska studier för kandidaterna IBD (CBX111) och Hyperammonemia (CBX121), samt studien om neuroinflammation. Bolaget har även beslutat att inte genomför djurstudier i preklinisk utveckling.

Read More » May 19, 2020, 08:50

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » May 12, 2020, 08:45

Carbiotix erhåller bidrag från Tillväxtverket

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget mottagit Tillväxtverkets godkännande av bidrag, som en följd av Covid-19-pandemin. Bolaget bedömer, trots situationen kring Covid19, ingen väsentlig påverkan på bolagets utvecklingsmål och tidplan gällande lansering av nya diagnostiktjänster, Carbiotix AXOS, medicinsk mat eller planerade studier.

Read More » May 07, 2020, 18:00

Carbiotix tecknar avtal med brittiskt wellnessföretag

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget tecknat ett LinkGut-avtal med LIVEYOUNGER Institute ("LIVEYOUNGER") med bas i Storbritannien. Carbiotix kommer att tillhandahålla tjänster som ingår i bolagets OneGut-tarmhälsotestningstjänst till LIVEYOUNGERklienter från och med maj 2020. Detta avtal representerar Carbiotix första avtal med ett wellnessföretag med fokus på viktminsknings- och livsstilscoaching.

Read More » Apr 29, 2020, 12:00

Carbiotix signs Agreement with UK wellness company

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed a LinkGut agreement with LIVEYOUNGER Institute ("LIVEYOUNGER") based in the UK. Carbiotix will provide microbiome testing services included within its OneGut gut health testing service to LIVEYOUNGER clients starting in May 2020. This agreement represents Carbiotix first agreement with a wellness company focused on weight-loss lifestyle coaching and offering a portfolio of different testing services.

Read More » Apr 29, 2020, 12:00

Kommunike från årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Idag, den 24 april 2020, hölls årsstämma i Carbiotix AB ("Carbiotix"). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read More » Apr 24, 2020, 17:15

Rättelse: Carbiotix AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Rättelse avseende information om revisorupplysning 
 
Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 3 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.carbiotix.com) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22 223 63 Lund). 

 

Read More » Apr 06, 2020, 18:00

Carbiotix AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 3 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.carbiotix.com) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22 223 63 Lund). 

Read More » Apr 03, 2020, 20:00

Lund University finances and conducts clinical study together with Carbiotix AXOS medical food

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that Lund University, working with Skåne University Hospital, has been granted funding to conduct a four-month clinical study of 100 type-2 diabetes patients during Q2 2021 using Carbiotix AXOS medical food as a co-treatment to the drug metformin. The results of this study will, according to the Board's assessment, provide key clinical data for regulatory approvals in the US and Europe and evidence for a potential commercial launch of a metformin medical food co-treatment product targeting diabetes patients in early 2022.

Read More » Apr 03, 2020, 13:00

Lunds universitet finansieriar och genomför klinisk studie tillsammans med Carbiotix AXOS medicinska mat

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Lunds universitet, med Skånes universitetssjukhus, har beviljats medel för att genomföra en fyra-månaders klinisk studie med 100 typ-2 diabetepatienter under Q2 2021 där Carbiotix AXOS medicinska mat kommer användas tillsammans med läkemedlet metformin. Resultaten från studien kommer enligt styrelsnes bedömning att kunna ge viktiga kliniska data för stöd vid godkännande av Carbiotix AXOS i USA och Europa och kommer även att kunna fungera som stöd i samband med en potentiell kommersiell lansering av en medicinsk mat som en sambehandling med metformin riktad till diabetespatienter i början av 2022.

Read More » Apr 03, 2020, 13:00

Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), 556983-5019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 kl. 13.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

Read More » Mar 23, 2020, 08:45

Carbiotix CEO increases total holding to 2 million shares

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that CEO Kristofer Cook has purchased 32,600 shares for 120,991 SEK on March 12th through his holding company Sustainable Holding Sweden AB, increasing his total holding to 2 million shares. Kristofer is the second largest shareholder in Carbiotix, behind co-founder Peter Falck.

Read More » Mar 13, 2020, 08:45

Carbiotix VD ökar det totala innehavet till 2 miljoner aktier

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att VD Kristofer Cook har köpt 32 600 aktier för 120 991 SEK den 12 mars genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB, vilket ökat Kristofers totala innehav till 2 miljoner aktier. Kristofer är den näst största aktieägaren i Carbiotix, bakom medgrundare Peter Falck.

Read More » Mar 13, 2020, 08:45

Carbiotix reports positive results from FoodMarble study

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today positive results from an eight-week study with FoodMarble Digestive Health Ltd. ("FoodMarble") of Dublin, a leading provider of connected digestive health devices, to examine the correlation between digestive health and gut health. Carbiotix and FoodMarble will now enter into discussions regarding next steps for the further development of their combined technologies.

Read More » Mar 12, 2020, 08:45

Carbiotix rapporterar positiva resultat från FoodMarble-studien

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag positiva resultat från en åtta veckor lång studie med FoodMarble Digestive Health Ltd. ("FoodMarble") i Dublin. FoodMarble är en ledande leverantör av övervakning av matsmältningshälsa kopplat till t.ex. IBS. Studien undersökte sambandet mellan matsmältningshälsa och mikrobiomsammansättning. Carbiotix och FoodMarble kommer nu att inleda diskussioner om nästa steg för att vidareutveckla en gemensam tjänst för konsumenter som lider av matsmältningsproblem.

Read More » Mar 12, 2020, 08:45

Carbiotix ansluts till Global Prebiotic Association (GPA)

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har accepterats som medlem i Global Prebiotic Association ("GPA"). Detta medlemskap gör det möjligt för Carbiotix att ansluta sig till en begränsad grupp företag som främjar tillväxten av prebiotiska industrin och exponerar Carbiotix potential och erkännande i den globala prebiotiska industrin.

Read More » Mar 10, 2020, 08:45

Carbiotix joins the Global Prebiotic Association (GPA)

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has been accepted as an Associate Member of the Global Prebiotic Association (GPA). This membership will allow Carbiotix to join a limited group of companies promoting the growth of prebiotics and demonstrates Carbiotix potential impact and recognition in the global prebiotics industry.

Read More » Mar 10, 2020, 08:45

Carbiotix stärker ledningsteamet med CFO

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Henrik Ljung har utsetts som Chief Financial Officer ("CFO") och förstärker därmed Carbiotix ledningsgrupp. Henrik har många års erfarenhet av att arbeta som CFO i ett antal börsbolag i Sverige. Henrik bidrar med nyckelkunskap och erfarenhet som kommer stärka Carbiotix strategiska ställning och tillväxtmöjligheter. Henrik kommer att tillträda den 1 april 2020.

Read More » Mar 09, 2020, 08:45

Carbiotix strengthens management team and adds CFO

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that Henrik Ljung will start as Chief Financial Officer ("CFO") for the company on the 1st of April, thereby strengthening the management team and providing key knowledge and experience to capitalise on the company's strategic position and growth opportunities. Henrik brings with him many years of experience working as CFO in a number of listed companies in Sweden.

Read More » Mar 09, 2020, 08:45

Carbiotix to present at Life Science-dagen in Göteborg

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that Kristofer Cook, CEO of Carbiotix, will be giving a live-stream presentation at Life Science-Dagen in Göteborg on the 4th of March at 13:45 (CET). The public can follow the presentation at www.lifesciencedagen.se. In light of recent announcements, Kristofer will be providing an update of the company's products and services, with a special focus on the link between gut health and immune system integrity and solutions offered by Carbiotix.

Read More » Mar 02, 2020, 08:45

Carbiotix kommer presentera på Life Science-dagen i Göteborg

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Kristofer Cook, VD på Carbiotix, kommer att ge en livesänd presentation på Life Science-dagen i Göteborg den 4 mars kl. 13:45 (CET). Allmänheten kan följa presentationen på www.lifesciencedagen.se. Med hänsyn till de förändringar som nyligen har kommunicerats kommer Kristofer ge en uppdatering av bolagets produkter och tjänster med fokus på kopplingen mellan maghälsa och immunförsvar samt vad Carbiotix har att erbjuda.

Read More » Mar 02, 2020, 08:45

Carbiotix lanserar prebiotiska produkter redan 2021

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget siktar på att lansera medicinsk mat innehållande AXOS under H2 2021. Därmed når bolaget en helt ny marknad för sina prebiotiska produkter för maghälsa och tar ett stort och naturligt steg i utvecklingen av framtida läkemedel. Genom att lansera medicinsk mat innehållande AXOS kan Carbiotix möjliggöra en lansering av en receptbelagd medicinsk produkt på marknaden i USA tre år tidigare än planerat och flera produkter inom olika sjukdomsområden i snabb följd.

Read More » Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix targets prebiotic regulatory approval in 2020

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company expects to receive US regulatory approval for its corn fiber extract containing AXOS in 2020. Obtaining GRAS self- affirmation by the end of the year will be two years ahead of schedule and allow the company to begin sales of its prebiotic ingredient in the US already in 2021.

Read More » Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix beräknar uppnå marknadsgodkännande för den Amerikanska marknaden redan 2020

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget beräknar uppnå marknadsgodkännande i USA under 2020 för sitt majskliextrakt innehållande AXOS. Carbiotix har tecknat ett avtal med dicentra från Toronto, Kanada som skall hjälpa till att genomföra processen. Genom att erhålla av "GRAS self-affirmation" innan årets slut kan Carbiotix påbörja sin försäljning av bolagets prebiotiska ingrediens i USA redan under 2021, vilket är två år tidigare än beräknat.

Read More » Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix targets the launch of a medical food by 2021

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will target the launch of a medical food in the US by H2 2021, thus entering a new gut health modulator category and creating a bridge between its prebiotic ingredient and therapeutic products. This decision to target a medical food will allow the company to bring to market a medically prescribed product three years ahead of schedule and target the management of multiple disease areas in a shorter period of time.

Read More » Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix receives preliminary approval for European AXOS patent application

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has received an "Intention to grant" from the European Patent Office (EPO) regarding its patent application for the AXOS ingredient. This marks an important milestone in securing Carbiotix competitive position for further commercialisation.

Read More » Feb 21, 2020, 15:00

Carbiotix erhåller preliminärt godkännande för europeisk patentansökan för AXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget erhållit "Intention to grant" från Europeiska patentverket (EPO) avseende sin patentansökan för AXOS-ingrediensen. Bekräftelsen är en viktig milstolpe i bolagets strategi att säkerställa immateriella rättigheter för vidare kommersialisering.

Read More » Feb 21, 2020, 15:00

Publicering av bokslutskommuniké för 2019

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Feb 12, 2020, 08:45

Carbiotix launches second generation diagnostic platform

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has launched its second generation diagnostic platform for gut health based on Next Generation Sequencing (NGS). The company will now offer a NGS test with three samples as a standard and at a cost that is 1/3 the cost of the nearest competitor on the market per sample. Carbiotix will leverage this transformational competitive advantage and target the entire market for consumer and clinical microbiome diagnostic services valued at over 800 million Euro per annum.

Read More » Feb 11, 2020, 08:45

Carbiotix lanserar andra generationens diagnostiska plattform

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget nu lanserar sin andra generationens diagnostiska plattform för tarmhälsa baserad på andra generationens DNA sekvensering (NGS). Bolaget kommer nu att erbjuda ett NGS-test i tre exemplar som standard och till en kostnad som är 1/3 av kostnaden hos närmaste konkurrenten på marknaden per prov. Carbiotix kommer att utnyttja denna transformativa konkurrensfördel och rikta in sig på hela marknaden för diagnostiska tjänster för konsumenter och kliniska mikrobiomanalyser vilken är värderad till över 800 miljoner euro per år.

Read More » Feb 11, 2020, 08:45

Carbiotix has reached an important milestone in the development of its prebiotic

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has successfully completed new enzyme development work for its prebiotic ingredient containing AXOS. This marks an important milestone in the commercialisation of Carbiotix prebiotic fiber and will allow the company to accelerate scale-up and regulatory work in 2020.

Read More » Feb 10, 2020, 08:45

Carbiotix har nått en viktig milstolpe i utveckling av sin Prebiotika

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar härmed att bolaget framgångsrikt har avslutat enzymutvecklingsarbetet för dess prebiotiska ingrediens som innehåller AXOS. Detta är en viktig milstolpe i kommersialiseringen av Carbiotix prebiotiska fibrer, vilket möjliggör för bolaget att påskynda uppskalnings- och det regulatoriska arbetet under 2020.

Read More » Feb 10, 2020, 08:45

Carbiotix adds renowned gut health expert to Advisory Board

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that Dr. Jan Marsal will join the company's Advisory Board as the company ramps up pre-clinical activities in the areas of IBD, hyperammonemia, and neuroinflammation. Dr. Marsal is considered a leading expert in the area of IBD, as well as the link between gut health and other disease areas. This addition to the Advisory Board will strengthen Carbiotix's ability to leverage its technology platform and bring gut health-related products and services to the market.

Read More » Jan 28, 2020, 08:45

Carbiotix utökar sin rådgivande grupp med en välkänd tarmhälsoexpert

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Dr. Jan Marsal kommer att ingå i bolagets rådgivande grupp i samband med att Carbiotix förstärker sin pre-kliniska verksamhet inom områdena IBD, hyperammonemia och neuroinflammation. Dr. Marsal anses vara en ledande expert inom området IBD och kopplingen mellan tarmhälsa och andra sjukdomsområden. Kontakten med Dr. Marsal kommer att förstärka Carbiotix förmåga att utnyttja bolagets teknologiplattform och att ta dess tarmhälsorelaterade produkter och tjänster till marknaden.

Read More » Jan 28, 2020, 08:45

Carbiotix tecknar samarbetsavtal med akademisk partner med inriktning mot neuroinflammation

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med medicinska institutionen vid universitetet i Verona, Italien, för att genomföra en forskningsstudie under H1 2020 inom området neuroinflammation med Carbiotix Microbiome Modulator Therapeutics. Samarbetsavtalet syftar till att finna nya applikationer och ytterligare validera Carbiotix plattform. 

Read More » Dec 23, 2019, 08:45

Carbiotix signs collaboration agreement with academic partner focused on neuroinflammation

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed a collaboration agreement with the Department of Medicine at the University of Verona, Italy, to carry out a research study during H1 2020 in the area of neuroinflammation using Carbiotix Microbiome Modulator Therapeutics. The collaboration agreement will seek to find new applications and further validate Carbiotix platform.

Read More » Dec 23, 2019, 08:45

Carbiotix announces the launch of its second generation gut heath diagnostic platform

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will launch its second generation gut health diagnostics platform in Q1 of 2020. This platform will allow Carbiotix to attain a leading position in the diagnostics area by targeting a global market, which is estimated to be worth 800 million Euro for both consumer and clinical microbiome diagnostic services.

Read More » Nov 22, 2019, 08:45

Carbiotix meddelar lanseringen av andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget kommer att lansera andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa under första kvartalet 2020. Denna plattform kommer att göra det möjligt för Carbiotix att uppnå en främre position inom diagnostikområdet genom att riktas mot världsmarknaden, vilken beräknas uppgå till 800 miljoner Euro årligen för både konsument- och kliniska mikrobiomdiagnostiktjänster.

Read More » Nov 22, 2019, 08:45

Publicering av delårsrapport för perioden januari - september 2019

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 14, 2019, 08:45

Carbiotix to conduct internal pilot study of gut health testing services with Gebro Pharma AG Switzerland

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will conduct an internal pilot study of its gut health testing services with Gebro Pharma AG Switzerland. The pilot study is planned for Q1 2020 and will serve to formulate a business model for a new collaborative service and roll out plan for 2021.

Read More » Oct 30, 2019, 08:50

Carbiotix genomför intern pilotstudie av tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switzerland

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget kommer att genomföra en intern pilotstudie av sina tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switerland. Pilotstudien planeras till Q1 2020 och syftar till att formulera en affärsmodell för en ny samarbetstjänst och lanseringsplan för 2021. 

Read More » Oct 30, 2019, 08:50

Spotlight välkomnar Carbiotix

Read More » Oct 18, 2019, 11:48

Welcome Carbiotix

Read More » Oct 18, 2019, 11:48

Idag inleds handel i Carbiotix aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 18 oktober 2019, inleds handeln i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”CRBX” och aktiens ISIN-kod är SE0013016128.

Read More » Oct 18, 2019, 08:30

Market Notice 262/19 - Carbiotix AB will be listed on Spotlight Stock Market on October 18, 2019

Read More » Oct 15, 2019, 10:25

Carbiotix signs collaboration agreement with consumer digestive health tracking company Food Marble

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed a collaboration agreement with Food Marble Digestive Health Ltd. (“Food Marble”) of Dublin, Ireland, a leading provider of consumer digestive health tracking devices, to conduct a eight-week study to examine the correlation between digestive health and gut health during Q4 2019.

Read More » Oct 08, 2019, 08:50

Carbiotix tecknar samarbetsavtal med konsumentbolaget Food Marble för övervakning av matsmältningshälsa

Carbiotix (publ) (”Carbiotix”) tillkännager idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Food Marble Digestive Health Ltd. (”Food Marble”) i Dublin, Irland, ett ledande bolag inom konsumentövervakning av matsmältningshälsa, för att genomföra en 8-veckors lång studie på korrelationen mellan matsmältnings- och maghälsan under Q4 2019.

Read More » Oct 08, 2019, 08:50

Significantly oversubscribed new share issue in Carbiotix

On September 26, 2019, the subscription period in Carbiotix AB (“Carbiotix”) new share issue of approx. SEK 12,4 million (including bridge loan and compensation to bridge lenders) prior to listing on Spotlight Stock Market (“Spotlight”) was completed. The interest was significant, and the new share issue was subscribed to a total of approx. SEK 69,8 million, corresponding to a subscription rate of approx. 562 percent. Through the new share issue, a total of 2.790.000 shares will be issued and Carbiotix will be provided approx. SEK 12 million (which excludes the SEK 0.4 million that refers to the compensation mentioned above) before issue costs. Through the new share issue, Carbiotix will receive approx. 950 new shareholders. Settlement notes are scheduled to be sent to all allotted shareholders today. Sedermera Fondkommission is the financial advisor in connection with the new share issue.

Read More » Oct 01, 2019, 09:15

Carbiotix nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 26 september 2019 avslutades teckningstiden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) nyemission om cirka 12,4 MSEK (inklusive brygglån och kompensation till brygglånegivarna) inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Intresset var betydande och nyemissionen tecknades till totalt cirka 69,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 562 procent. Genom nyemissionen kommer totalt 2 790 000 aktier att nyemitteras och Carbiotix tillhandahålls cirka 12 MSEK (vilket exkluderar 0,4 MSEK som avser ersättning till brygglånegivarna) före emissionskostnader. Genom nyemissionen kommer Carbiotix att erhålla cirka 950 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 1 oktober 2019. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Read More » Oct 01, 2019, 09:15

Idag inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag, den 12 september 2019, inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 26 september 2019. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Read More » Sep 12, 2019, 08:55

Carbiotix AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Carbiotix AB (”Carbiotix”) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Noteringen är godkänd förutsatt att lägstagränsen i kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Carbiotix meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande nyemission om cirka 12,4 MSEK inleds den 12 september 2019 och avslutas den 26 september 2019. Carbiotix har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden som Carbiotix tillförs är avsedd att dels finansiera verksamhetsutveckling för att skapa nya intäktströmmar genom försäljnings- och samarbetspartners och dels för att vidareutveckla bolagets terapeutiska produktportfölj av nyttiga bakterier och lösliga fibrer.

Mer information om bolaget och erbjudandet kommer att presenteras i det memorandum som kommer att finnas tillgängligt via bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast dagen före att teckningstiden inleds.

Read More » Sep 10, 2019, 08:50

Carbiotix AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Carbiotix AB (”Carbiotix”) tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och läkemedel som ökar produktionen av goda bakterier från tarmen för att motverka flera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på Bolagets egna nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att utveckla dessa läkemedelssubstanser. Bolaget fokuserar på två preparat med metabola och hälsofrämjande effekter för att behandla ämnesomsättningsrubbningar och IBD.

Read More » Sep 10, 2019, 08:45