Carbiotix offentliggör årsredovisning för 2023

Apr 02, 2024, 18:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com) samt på Bolagets kontor (Scheelevägen 22, 223 63 Lund).

Revisorn har gjort följande anmärkning:

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen där det framgår att bolagets senaste emission inte blev fulltecknad. Bolaget upplyser vidare om att det inte kan uteslutas att det kan ta längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde och resultat. Därmed finns risk att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Om bolaget inte kan få in ytterligare kapital eller kan anpassa verksamheten efter omständigheterna finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Carbiotixs kommentar:

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Lanseringen av nya prebiotiska produkter, diagnostiska- och upcyklingsjänster är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde och resultat. Ett misslyckande i att generera vetenskapliga eller ekonomiska resultat i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde. Om Bolaget väljer att ytterligare öka projektens utvecklingstakt för att än bättre utnyttja de möjligheter som projekten visat sig rymma, kan Bolaget komma att behöva tillföras ytterligare kapital tidigare. Styrelsen övervakar kontinuerligt bolagets likviditet och utvärderar möjligheter till löpande finansiering av verksamheten. Det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Därmed finns risk att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Bolaget lyckades inte fullteckna den senaste emissionen, detta innebär att bolaget inte har tillräckligt med medel för att täcka kostnader för ett år framöver. Bolaget kommer invänta utfallet av TO3 innan styrelsen fattar beslut om hur bolaget ska finansieras till årets slut, men under tiden kommer styrelsen utvärdera olika finansieringsalternativ.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back