Kallelse till extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aug 28, 2020, 10:45

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org.nr 556983-5019, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 september 2020 kl. 8:30 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman
Den som önskar delta i stämman ska: 

dels

vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 september 2020, samt

dels

till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 11 september 2020, skriftligen till Carbiotix AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, per telefon +46 70 87 96 580 eller per e-post info@carbiotix.com. För anmälan av biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc. 

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd per fredagen den 11 september 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Sådan registrering kan vara tillfällig. 

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.carbiotix.com och skickas per post till de aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress. 

 

Förslag till dagordning 1 Stämman öppnas.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Framläggande av handlingar enligt aktiebolagslagen.
8 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. (fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande)
9 Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseledamot Martin Linde väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 8 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 28 augusti 2020 om emission av Units som är fattat under förutsättning av stämmans godkännand, varvid styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av högst 2 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 kronor samt om en riktad emission av högst 1 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021 berättigande till teckning av totalt 1 250 000 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 125 000 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2020/2021. Högst kan aktiekapitalet öka med 375 000 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2020/2021.

Emissionerna behandlas som ett beslut och genomförs genom utgivande av så kallade Units ("Emissionen"). En Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021. 

De huvudsakliga villkoren enligt styrelsens beslut är följande: 

(1) Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna tillkommer ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för att driva utvecklingsprojekt och därigenom stärka bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden avses också användas till att utveckla bolagets kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av bolagets produkter och tjänster. Avvikelsen från företrädesrätten medför även att Bolaget breddar sin ägarbas med ett antal nya och enligt, styrelsens bedömning, strategiskt viktiga investerare. 

(2) Teckningskursen per Unit är 8 kronor, motsvarande en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar med investerare och bedöms vara marknadsmässig. Grunden för teckningskursen utgörs av ett beräknat marknadsvärde för aktien med avdrag för viss sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa Emissionens genomförande. 

(3) Teckning av Units ska ske på särskild teckningslista senast den 17 september 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 

(4) Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 25 september 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. 

(5) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

(6) En (1) teckningsoption av serie 2020/2021 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 februari 2021 till och med den 15 februari 2021. Teckningskursen per aktie ska motsvara ett pris med 30 procent rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 2021, dock inte lägre än 3,25 kronor eller högre än 11,50 kronor.

(7) Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogram 2020/2021 framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2021 avseende nyteckning av aktier i Carbiotix AB (publ)", Bilaga B. 

(8) Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. 

(9) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB. 
 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 8 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
 

Tillgängliga handlingar

Fullständigt beslutsförslag enligt punkt 8 ovan och därtill hörande handlingar, inklusive villkor för teckningsoptioner serie 2020/2021 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, 223 63 Lund samt på Bolagets hemsida, www.carbiotix.com, senast från och med den 3 september 2020. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

 

Upplysningar på stämman

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

 

Antalet aktier och röster i Bolaget

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 583 000 stycken, motsvarande totalt 8 583 000 röster.

 
Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

 
 
Lund i augusti 2020
Carbiotix AB (publ)
Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back