Carbiotix AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Jun 05, 2023, 16:00

Teckningstiden i Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") företrädesemission av units avslutades den 2 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 30 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 70 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 100 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 12 MSEK före emissionskostnader.

Teckning, tilldelning och betalning
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 3,6 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 30 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 8,4 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 70 procent av den totala högsta emissionsvolymen. Av de aktiverade garantiåtagandena avser cirka 1,2 MSEK toppgaranti från VD Kristofer Cook. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 100 procent, vilket betyder att Carbiotix tillförs cirka 12 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK (varav cirka 1,1 MSEK avser kontant garantiersättning till bottengaranter).

Totalt har 460 179 units tecknats med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 1 134 915 units tecknats utan stöd av uniträtter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 6 380 376 aktier och 3 190 188 teckningsoptioner av serie TO 2. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Ersättning för garantiåtaganden
För bottengarantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna kontant garantiersättning om 12 procent. Toppgarantiåtagandet är ett så kallad vederlagsfri toppgaranti från Sustainable Holding Sweden AB (helägt av VD Kristofer Cook), där ingen ersättning utgår.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Carbiotix ha ökat med 6 380 676 aktier, från 14 355 853 aktier till 20 736 229 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 638 037,60 SEK, från 1 435 585,30 SEK till 2 073 622,90 SEK. Härutöver kommer det finnas 3 190 188 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 30,8 procent avseende röster och kapital.

Handel med BTU
Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 20 juni 2023.

Teckningsoptioner av serie TO 2
En (1) TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix under den period som löper från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023. Teckningskursen för TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 1,50-4,70 SEK per ny aktie.

Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 15 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till max cirka 1 MSEK.

Genom TO 2 kan aktiekapitalet öka med maximalt 319 018,80 SEK. Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas fullt ut och att TO 2 nyttjas fullt ut kommer TO 2 att resultera i en utspädning på cirka 13,3 procent. TO 2 planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 2 förväntas vara den 24 oktober 2023.

Rådgivare
In samband med Företrädesemissionen har Carbiotix anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Kristofer Cook, VD
Telefon: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper i Carbiotix AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospekt som offentliggjordes i maj 2023. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05-06-2023 15:30 CEST.

Go Back