Carbiotix AB meddelar fastställd nyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1

Jun 26, 2023, 22:00

Lösenperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades genom Bolagets företrädesemission 2022, pågår under perioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 7,90 SEK per aktie. Maximalt kan 2 022 853 nya aktier emitteras med stöd av teckningsoptionerna, vilket motsvarar en utspädning om cirka 8,9 procent. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader.

I samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022 emitterade Carbiotix 2 022 853 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionernas villkor stipulerade att nyttjandekursen ska vara som lägst 7,90 SEK och som högst 15,80 SEK per aktie. Nyttjandekursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas.

Till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen genomfördes en omräkning av såväl intervallet som teckningskursen. Intervallet för nyttjandekursen blev oförändrat och den omräknade teckningskursen föll under intervallet varpå nyttjandekursen blir 7,90 SEK per ny aktie. Det noteras att rådande aktiekurs på marknaden understiger denna lösenkurs.

Nyttjandeperioden pågår från och med den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Carbiotix att öka med 2 022 853 aktier till totalt 22 759 082 aktier och aktiekapitalet öka med 202 285,30 SEK till 2 275 908,20 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 8,9 procent av kapitalet och rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.carbiotix.se). En informationsbroschyr innehållandes sammanfattande information om Bolaget och optionsinlösen kommer att finnas tillgänglig på Carbiotix, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Viktiga datum
• 28 juni 2023: Nyttjandeperioden inleds
• 17 juli 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner
• 19 juli 2023: Nyttjandeperioden avslutas
• 21 juli mars 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
• 7 augusti 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Carbiotix, vänligen kontakta:
Carbiotix AB
Kristofer Cook, Ordförande
Tel: 0708-796580
E-mail: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back