Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q1, 2022

May 10, 2022, 08:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q1 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2022-01-01 – 2022-03-31 (första kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 20 642 SEK (236 569 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 633 806 SEK (-2 224 348 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,18 SEK).
• Soliditeten uppgick till 90 % (94 %).

Väsentliga händelser under perioden

• Den 19 januari 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har inlett ett utvärderingsprojekt med ett av världens fem största laboratorietestbolag. Utvärderingsprojektet syftar att utvärdera hur Carbiotix LinkGut tarmhälsotesttjänst kan rullas ut globalt med optimerad kostnadsbild, tillförlitlighet och flexibilitet, samtidigt som CarbiAXOS och Bolagets Smart Prebiotic-koncept exponeras för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag.

• Den 16 februari 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget effektiviserar ledningsgruppen för ett ökat kommersiellt fokus då Bolaget förbereder lanseringen av CarbiAXOS under 2022. Nuvarande försäljningsvhef Erik Deaner blir Chief Operations Officer (COO) med omedelbar verkan och Peter Falck kommer avgå som operativ Chief Scientific Officer (CSO) vid årsstämman men kvarstå som styrelseledamot och senior rådgivare till Bolaget.

• Den 22 mars 2022 meddelade Carbiotix att styrelsen i Bolaget beslutat att föreslå för kommande årsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av en företrädesemission av units om initialt cirka 20 MSEK och därefter ytterligare cirka 20-40 MSEK hänförligt till vidhängande teckningsoptioner. Carbiotix har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 16 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden från befintliga ägare och externa investerare motsvarar cirka 6,85 MSEK (cirka 34,2 procent av den totala emissionslikviden) och av dessa avser cirka 1 MSEK teckningsåtagande från Bolagets styrelse och ledning. Garantiåtagande från externa investerare motsvarar cirka 9,15 MSEK (cirka 45,8 procent av den totala emissionslikviden). För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om tio procent.

• Den 24 mars 2022 meddelade Carbiotix att studien som aviserades den 3 april 2020 avseende användningen av CarbiAXOS som medicinsk mat för att sambehandla typ 2-diabetes med metformin, har börjat rekrytera patienter. Den 16 veckor långa randomiserade, kontrollerade och parallella interventionsstudien med 100 patienter kommer att genomföras av Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus mellan Q2 och Q4 2022.

• Den 30 mars 2022 meddelade Carbiotix AB att Bolaget har inlett ett niomånaders utvärderingsprojekt med ett nordiskt kontraktstillverkningsföretag som producerar växtbaserade mejerialternativ. Den första utvärderingsstudien som genomfördes under första kvartalet 2022 visade positiva resultat för produktionen av CarbiAXOS från en fibersidoprodukt i produktionen av växtbaserade mejerialternativ. Detta utvecklingsprojekt kommer därför i detalj att utvärdera den tekniska och ekonomiska möjligheten att genomföra en uppskalning av CarbiAXOS-produktionen med samma fiber.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 7 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget ser positiva framsteg när det gäller att uppfylla LinkGuts partnermål och ett växande intresse för kosttillskottsingrediensen CarbiAXOS inför produktlanseringen 2022. Under första kvartalet 2022 rullade Carbiotix ut en ny LinkGut-partner baserad i Sverige, tecknade ett nytt LinkGut-avtal och utökade prospekt-pipelinen till tio potentiella partners globalt, varav med sex av dem förhandlar Bolaget om avtalsvillkor. Inför den kommande lanseringen av CarbiAXOS mottog bolaget kvalificerade intresseanmälningar från tio potentiella kunder för prover för testning och produktformuleringsaktiviteter.

• Den 8 april 2022 meddelade Carbiotix att det första amerikanska patentet för produktion av CarbiAXOS har godkänts för att utfärdas av den amerikanska patentmyndigheten. Detta är Carbiotixs första patent som beviljats i USA och utgör en viktig milstolpe för att skydda Bolagets CarbiAXOS modulatorportfölj på en av de största marknaderna inom alla modulatorklasser.

• Den 11 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolagets VD, Kristofer Cook, har köpt Carbiotix-aktier för 450 000 kr mellan den 25 mars och den 8 april genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB samt har lämnat teckningsförbindelser motsvarande 550 000 kronor i den föreslagna företrädesemission som är planerad till andra kvartalet 2022.

• Den 12 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolagets har inlett ett nio månader långt utvärderingsprojekt med GroPro (www.groproab.se), ett bolag med fokus på produktion av ärtprotein med produktionsanläggning på Food Hills i Bjuv. En initial utvärderingsstudie under första kvartalet 2022 visade positiva resultat av att producera en prebiotikprodukt från en fiber-biprodukt som genereras vid produktion av ärtprotein. Detta projekt kommer i detalj att vidare utvärdera tekniska och ekonomiska fördelar av att skala upp prebiotisk produktion med samma fiber.

• Den 13 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har slutfört installationen av den första CarbiAXOS-produktionslinjen i Bjuv, Sverige. Carbiotix kommer att starta upp produktionslinjen i slutet av april efter några mindre installationer och inspektioner. Den första produktionslinjen kommer initialt att tillhandahålla CarbiAXOS för en kommande studie avseende medicinsk mat, prover för kundtestning och formuleringsarbete och så småningom även produkter till försäljning.

• Den 19 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har certifierats enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Certifikatnumret 9001-1172 utfärdades den 12 april av Svensk Certifiering AB och omfattar all verksamhet på Bolagets huvudkontor och labb, inklusive forskning och utveckling, design, förpackning, marknadsföring, försäljning och distribution av IT-tjänster.

• Den 20 april 2022 offentliggjorde Carbiotix en bekräftad tidslinje för slutförandet av GRAS Self Affirmation (SA) och datumet då Bolagets kosttillskottsingrediens CarbiAXOS kommer att lanseras i USA. Bolagets GRAS-konsult dicentra har bekräftat en tidsplan för GRAS SA-godkännande i oktober 2022, före den planerade lanseringen av CarbiAXOS vid Microbiome Movement Human Nutrition Summit som hålls i Boston, MA, USA, mellan den 8-9 november 2022.

• Den 21 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har anställt Dr. Richard A. Rosenbloom, M.D., PhD, som ny Chief Medical Officer (CMO). Som ny CMO kommer Richard att stödja Bolagets verksamhet gällande marknadslanseringen av CarbiAXOS och upprampningen av insatserna avseende interventionsbehandlingar som medicinsk mat och terapeutiska sambehandlingar.

• Den 26 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har slutfört utbyggnaden av sitt forsknings-och utvecklingslaboratorium i Lund. Utvidgningen av ett tredje laboratorium kommer att ge Bolaget separata laboratorium för provanalys för LinkGut, mikrobiell terapeutisk forskning och utveckling av prebiotiska ingredienser. Laboratorieexpansionen kommer också att ge ytterligare kontorslokaler som gör det möjligt för Bolaget att samla all personal baserad i Lund till ett kontor och ett laboratorieområde.

• Den 27 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har tecknat sitt första CarbiAXOS-försäljningsavtal med svenskbaserade FibreHigh AB ("FibreHigh"). FibreHigh kommer att ha förhandsrätt att köpa 100% av all produktionskapacitet under 2022 och 2023 för att stödja lanseringen av deras Coffee Booster på den amerikanska marknaden. Carbiotix meddelade också att Bolaget kommer att fokusera på att öka försäljningsverksamheten med de tio potentiella kunder som Bolaget varit i kontakt med under första kvartalet med målet att bygga en kundbas av mindre företag som efterfrågar CarbiAXOS.

• Den 28 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget kommer att börja planera för en expansion av sin produktionsanläggning för CarbiAXOS i Bjuv. Efter färdigställandet av produktionslinjen om 10 ton med planerad uppstart i slutet av april kommer Carbiotix att påbörja planeringen av en produktionslinje om 50 ton under andra kvartalet. Bolaget planerar även att addera ytterligare produktionskapacitet om 100 ton på nuvarande anläggning under 2023 och 2024 beroende på kundernas efterfrågan.

• Den 6 maj 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har beslutat om att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare där även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader och därefter ytterligare högst cirka 20,1–40,1 MSEK före emissionskostnader hänförligt till inlösen av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 cirka 14 månader efter initial emission. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets aktiviteter för att uppnå framtida målsättningar, i första hand uppstart och uppskalning av Carbiotix första produktionsanläggning i Bjuv, samt påbörjandet och tillväxten av produktförsäljningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back