Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q3 2023

Nov 07, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-07-01 – 2023-09-30 (tredje kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 757 552 SEK (22 992 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 344 SEK (-2 537 035 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,18 SEK).

2023-01-01 – 2023-09-30 (nio månader)
• Nettoomsättning uppgick till 1 167 130 SEK (73 177 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 219 628 SEK (-8 732 853 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,60 SEK).
• Soliditeten uppgick till 92% (94%).
• Likvida medel per 2023-09-30 uppgick till 3 281 726 SEK (10 446 350 SEK).

Väsentliga händelser under perioden
• Den 6 juli 2023 presenterade Carbiotix en uppdatering av Bolagets framsteg under första halvan av 2023 och informerar om färdplanen framåt och de milstolpar som väntas uppfyllas det kommande året. Till följd av implementeringen av en förbättrad tillverkningsprocess av CarbioAXOS väntas minst två substrat få GRAS SA-godkännande under fjärde kvartalet 2023. Parallellt utförs regulatoriskt arbete på flera substrat för att få godkänna CarbiAXOS som en kosmetikaingrediens i EU och USA.

• Den 20 juli 2023 meddelade Carbiotix att nyttjandeperioden för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022 var avslutad och att inga teckningsoptioner utnyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen.

Väsentliga händelser under perioden
• Den 10 oktober meddelade Carbiotix att teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 1,50 SEK per ny aktie. Vid fullt utnyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Carbiotix att öka med 3 190 188 aktier till totalt 23 926 417 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 319 018,80 SEK till 2 392 641,70 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 13,3 procent av kapitalet och rösterna.

• Den 24 oktober meddelade Carbiotix att Bolaget fått tre nya LinkGut-kunder under tredje kvartalet. Carbiotix har sedan lanseringen av LinkGut 2021, som är en B2B white labelmikrobiometesttjänst, vuxit tack vare tidig feedback från kunder, och intresset fortsätter att växa inom kosttillskott, kosmetiska och livsstilsrekommendationer.

Den 27 oktober meddelade Carbiotix AB utfallet av teckningsoptioner av serie TO 2. Inga teckningsoptioner nyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 under hela nyttjandeperioden har överstigit den rådande aktiekursen.

Den 1 november meddelade Carbiotix lovande preliminära resultat från den fyra månader långa, randomiserade, kontrollerade, CarbiAXOS-interventionsstudien som involverade patienter med typ-2-diabetes på metformin. De preliminära resultaten visar att 20% av patienterna i interventionsgruppen svarade positivt på en prebiotika innehållande CarbiAXOS, med en genomsnittlig förbättring av 15% i HbA1c (långtidsblodsocker) nivåer och en ökning av kortkedjiga fettsyror (SCFA) nivåer. Carbiotix förväntar sig att presentera de slutliga resultaten från denna studie i slutet av Q4 2023.

• Den 3 november meddelade Carbiotix att Bolaget har erhållit regulatoriskt godkännande för CarbiAXOS baserat på majskli som en kosmetisk ingrediens. Detta markerar det första regulatoriska godkännandet för CarbiAXOS som en prebiotisk ingrediens, vilket visar på produktens säkerhet. Godkännandet öppnar nu dörren för kommersiella aktiviteter med avseende på upptrappning av försäljningsaktiviteter, produktion av prover lämpliga för kundformuleringsaktiviteter och acceleration av utvecklingsaktiviteter för nästa generation prebiotika.

• Den 6 november meddelade Carbiotix att Bolaget har gjort klart första produktionsuppgraderingen vilket gör att Bolaget har ökat produktionskapaciteten av en högkvalitativ CarbiAXOS-produkt.

För mer information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back