Carbiotix AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med TO 3

Feb 15, 2024, 12:00

Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 31 januari 2024, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 20 februari 2024 och stoppdag är den 22 februari 2024. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 26 februari 2024.

I januari 2024 genomförde Carbiotix en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 20 februari 2024 och stoppdag är den 22 februari 2024. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 beräknas distribueras till VP-konto/depå den 26 februari 2024.

Efter Bolagsverkets registrering av företrädesemissionen av units och den riktade emissionen av units till garanter (som är beräknad att registreras på Bolagsverket inom kort) uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 180 226 795 stycken och aktiekapitalet till 2 703 401,925 SEK. Härutöver finns det 53 163 522 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 26 februari 2024.

I samband med registreringen av företrädesemissionen registrerades den nya bolagsordningen med de nya gränserna för aktier och aktiekapital. Detta betyder att aktiekapitalet ska vara lägst 1 317 362,29 SEK och högst 5 269 449,16 SEK samt antalet aktier ska vara lägst 131 736 229 och högst 526 944 916 stycken.

Rådgivare
In samband med företrädesemissionen har Carbiotix anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: 0738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper i Carbiotix AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som offentliggjordes i januari 2024. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster

Go Back