Carbiotix beslutar om och genomför en riktad emission av units om cirka 10 MSEK förutsatt ett godkännande av en extra bolagsstämma

Aug 28, 2020, 08:45

Styrelsen i Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") har idag beslutat om och genomfört, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, en riktad emission varvid en begränsad grupp investerare har tecknat och tilldelats 1 250 000 units (den "Riktade Unitsemissionen"). Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen i den Riktade Unitsemissionen har fastställts genom förhandlingar med investerare till 8,00 SEK per unit, motsvarande 4,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Unitsemissionen tillför i det initiala skedet Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 4,1 MSEK och 14,4 MSEK. Den riktade Unitsemissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som kommer hållas den 17 september 2020, för vilken kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.  

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Sammanfattning av den Riktade Unitsemissionen:
 
• Den Riktade Unitsemissionen är villkorad av att extra bolagsstämman den 17 september 2020 godkänner styrelsens beslut.

• Teckningskursen i den Riktade Unitsemissionen har fastställts till 8,00 SEK per unit, vilket motsvarar 4,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

• Den Riktade Unitsemissionen tecknades av och tilldelades en begränsad grupp investerare.

• Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie till en teckningskurs per aktie som motsvarar ett pris med 30 procent rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 11,50 SEK. Teckningsoptionerna är inte avsedda att noteras på marknadsplatsen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden 1 februari 2021 – 15 februari 2021.

• Den Riktade Unitsemissionen innebär initialt en utspädning för Bolagets befintliga aktieägares aktieinnehav om cirka 22,6 procent. Den Riktade Unitsemissionen innebär vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna en ytterligare utspädning om cirka 10,1 procent. Sammanlagt innebär den Riktade Unitsemissionen inkl. fullt utnyttjande av teckningsoptionerna en utspädning för Bolagets befintliga aktieägares aktieinnehav om cirka 30,4.

 

Bakgrund och motiv

Carbiotix är ett bolag beläget i Lund med verksamhet inriktad mot tarmhälsa. Carbiotix tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och utvecklar läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen för att adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. 

Den Riktade Unitsemissionen genomförs för att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget rörelsekapital samt kapital för att driva utvecklingsprojekt och därigenom stärka Bolagets finansiella flexibilitet samt för att utveckla Bolagets kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av Bolagets produkter och tjänster. 

 

Användning av emissionslikviden

Den Riktade Unitsemissionen tillför Bolaget initialt 10 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 4,1 MSEK och 14,4 MSEK. Emissionslikviden (efter avdrag för emissionskostnader som väntas uppgå till cirka 0,15 MSEK) avses att användas enligt följande prioriteringsordning och omfattning: 

• Vidareutveckling och försäljning av diagnostiktjänster: cirka 40 procent

• Uppskalning av AXOS: cirka 30 procent

• Administrativa och operativa kostnader för att stödja varje affärsområde: cirka 20 procent

• Utveckling av medicinsk mat och terapeutika: cirka 10 procent 

 

Den Riktade Unitsemissionen

Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen 17 september 2020. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att genomföra en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.  

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget rörelsekapital samt kapital för att driva utvecklingsprojekt och därigenom stärka Bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden avses också användas till att utveckla Bolagets kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av Bolagets produkter och tjänster. Avvikelsen från företrädesrätten medför även att Bolaget breddar sin ägarbas med ett antal nya och enligt, styrelsens bedömning, strategiskt viktiga investerare. 

Genom den Riktade Unitsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 250 000 SEK genom nyemission av högst 2 500 000 aktier. Därtill emitteras högst 1 250 000 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 11,50 SEK. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 125 000 SEK genom utgivande av ytterligare högst 1 250 000 aktier. 

En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 8,00 SEK, motsvarande en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar med investerare och bedöms vara marknadsmässig. Teckningskursen per aktie i den Riktade Unitsemissionen motsvarar en rabatt om cirka 12 procent jämfört med stängningskursen den 26 augusti 2020 och cirka 19 procent jämfört med den 60-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP).

Nedan framgår en lista över de som tecknat och tilldelats units i den Riktade Unitsemissionen:

John Fällström 565 000 units
Modelio Equity AB (publ) 113 850 units
Polynom Investment AB 91 080 units
Gerhard Dahl 75 900 units
Per Nilsson 75 900 units
Peter Nilsson 56 925 units
Jimmie Landerman 37 950 units
J.O. Möllerström Brothers Operation Aktiebolag 37 950 units
Oliver Molse 37 950 units
Oscar Molse 37 950 units
Raging Bull Invest AB 37 950 units
Jens Olsson 22 770 units
Fredrik Åhlander 18 975 units
Christian Månsson 18 975 units
Stefan Lundgren 13 283 units
Ironblock Aktiebolag 7 592 units   

Den Riktade Unitsemissionen innebär initialt en utspädning för Bolagets befintliga aktieägares aktieinnehav om cirka 22,6 procent. Den Riktade Unitsemissionen innebär vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna en ytterligare utspädning om 10,1 procent. Sammanlagt innebär den Riktade Unitsemissionen inkl. fullt utnyttjande av teckningsoptionerna en utspädning för Bolagets befintliga aktieägares aktieinnehav om cirka 30,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som totala antalet nya aktier till följd av den Riktade Unitsemissionen inkl. fullt utnyttjade teckningsoptioner dividerat med det totala antalet aktier efter en fulltecknad Riktad Unitsemission inklusive fullt utnyttjade teckningsoptioner).

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

• De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är inte tänkta att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

• Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs per aktie som motsvarar ett pris med 30 procent rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 11,50 SEK.  

• Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden 1 februari 2021 – 15 februari 2021.

• Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. 

 

Extra bolagsstämma

Den Riktade Unitsemissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Carbiotix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020. 
 
Rådgivare I samband med den Riktade Unitsemissionen har Bolaget engagerat Aktieinvest som emissionsinstitut och Moll Wendén Advokatbyrå som legal rådgivare.

 

Viktig information  

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Carbiotix AB (publ) ("Bolaget) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.  
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Unitsemissionen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. 
 

Framåtblickande uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Prognoser för framtiden är i sin natur, som forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet förknippade med risker och osäkerheter. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back