Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds idag

Oct 12, 2023, 08:45

Idag är första dag för nyttjande av Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) som emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde i tidigare i år. Perioden pågår till och med den 26 oktober 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje TO 2 teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 1,50 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 2 kan Bolaget tillföras högst cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

I juni 2023 genomförde Carbiotix en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen emitterades 3 190 188 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Carbiotix under nyttjandeperioden som pågår under perioden 12-26 oktober 2023. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,50 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets företrädesemission av units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Ett informationsblad innehållandes sammanfattande information om optionsinlösen finns tillgängligt på Carbiotix, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 2 i sammandrag
• Teckningskurs: varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 1,50 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Det finns 3 190 188 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av TO 2 tillförs Carbiotix cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader.
• Antalet utestående aktier innan optionsinlösen: 20 736 229 stycken.
• Kortnamn och ISIN: TO 2 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamn ”CRBX TO 2” och med ISIN SE0020181915.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt utnyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Carbiotix att öka med 3 190 188 aktier till totalt 23 926 417 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 319 018,80 SEK till 2 392 641,70 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 13,3 procent av kapitalet och rösterna.

Viktiga datum
• 12 oktober 2023: Nyttjandeperiod inleds
• 24 oktober 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner
• 26 oktober 2023: Nyttjandeperiod avslutas
• 27 oktober 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
• 13 november 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back