Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 3 inleds idag

Jun 05, 2024, 08:30

Idag är första dag för nyttjande av Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) som emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde i tidigare i år. Perioden pågår till och med den 19 juni 2024. Innehavare av TO 3 äger rätt att för varje TO 3 teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 0,04 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 3 kan Bolaget tillföras högst cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer även anmälningssedel att finas tillgänglig.

I januari 2024 genomförde Carbiotix en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen emitterades 53 163 522 teckningsoptioner av serie TO 3. Varje TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Carbiotix under nyttjandeperioden som pågår under perioden 5-19 juni 2024. Teckningskursen för TO 3 har fastställts till 0,04 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs Bolaget cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader, vilka estimeras till cirka 0,2 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 3 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Ett informationsblad innehållandes sammanfattande information om optionsinlösen finns tillgängligt på Carbiotix, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 3 i sammandrag
• Teckningskurs: Varje TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 0,04 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Det finns 53 163 522 utestående TO 3. Vid fullt nyttjande av TO 3 tillförs Carbiotix cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader.
• Antalet utestående aktier innan optionsinlösen: 180 226 795 stycken.
• Kortnamn och ISIN: TO 3 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamn ”CRBX TO 3” och med ISIN SE0021310042.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt utnyttjande av TO 3 kommer antalet aktier i Carbiotix att öka med 53 163 522 aktier till totalt 233 390 317 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 797 452,83 SEK till 3 500 854,755 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna.

Viktiga datum
• 5 juni 2024: Nyttjandeperiod inleds
• 17 juni 2024: Sista dag för handel med teckningsoptioner
• 19 juni 2024: Nyttjandeperiod avslutas
• 20 juni 2024: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
• 4 juli 2024: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktie

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer, upcycling-tjänster och diagnostiska testtjänster.

Go Back