Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Mar 23, 2020, 08:45

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), 556983-5019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 kl. 13.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 april 2020 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020), och 

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 20 april 2020 skriftligen till Carbiotix AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 070-8796580 eller per e-post info@carbiotix.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 
 
Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 18 april 2020 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020), vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 
 
Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.carbiotix.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 
 
Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 583 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.  
 
Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.  
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om
         a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
         b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
         c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Val till styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämman avslutas. 

 
Beslutsförslag i korthet: 
 
Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. 
 
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 58 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter. 
 
Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 
 
Val till styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 58 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Peter Falck, Gustav Wendel, John Moll, Kristofer Cook och Martin Linde omväljs som ordinarie styrelseledamöter.  
 
Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Falck. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Maria Danckler omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.  
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 
 
För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 
 
Personuppgifter  

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund och på bolagets hemsida (www.carbiotix.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
 
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Lund i mars 2020

Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back