Idag inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Sep 12, 2019, 08:55

Idag, den 12 september 2019, inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 26 september 2019. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

Det mänskliga mikrobiomet magens tarmflora är samspelet av mer än 30 biljoner mikrober, encellsorganismer som producerar viktiga nyttiga bakterier som är väsentliga för människors hälsa och välbefinnande. Många utbredda kroniska sjukdomar som hjärt-kärl-sjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar som Alzheimers och olika cancerformer har en stark koppling till för låg produktion av så kallade metaboliter (nyttiga bakterier) i magens naturliga tarmflora och eftersom nästan alla vuxna konsumerar för lite fibrer  ofta 2-5 gånger för lite tros detta vara en bidragande orsak till ökningen av dessa sjukdomar.

Genom att stabilisera tarmfloran och få den att producera rätt mängd metaboliter är förhoppningen att många av dessa sjukdomar kan förebyggas och behandlas. Carbiotix utvecklar produkter och läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen, för att bromsa den stigande kurvan för metabola och kroniska sjukdomar. Till nytta för många människor  och med stor marknadspotential. Nyckeln är ny kunskap om hur fibrer kan användas för att ändra balansen mellan olika bakteriestammar i tarmen och styra sammansättningen av olika metaboliter. Vårt egenutvecklade lösliga fiber Carbiotix AXOS, ett andra generationens fibertillskott ger oss en betydande fördel gentemot konkurrenterna på marknaden tack vare en kostnadseffektiv tillverkningsprocess.

Om Carbiotix

Carbiotix tillhandahåller, genom sin forskning och utveckling, produkter och läkemedel som ökar produktionen av goda bakterier från tarmen för att motverka flera olika metabola och kroniska sjukdomar.

Produkterna baseras på bolagets egna nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga
fibrer samt innovativa sätt att utveckla dessa läkemedelssubstanser.

Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning inom Avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Under sin forskning fick Dr. Peter Falck idén till en ny prebiotisk löslig fiber som kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Fibern benämns Carbiotix AXOS och framställs med hjälp av ett speciellt enzym som gör det möjligt att framställa hemicellulosa från majs, något som inte är möjligt med kommersiella enzym.

Verksamheten bedrivs idag genom tre verksamhetsben:

? Utveckling av det prebiotiska fibret Carbiotix AXOS, vilket enligt genomförda tester har bättre egenskaper och kommer att vara betydligt billigare att framställa än befintliga fibrer på marknaden.

? Läkemedelsutveckling kopplad till olika metabola och kroniska sjukdomar. Bolaget utvecklar i dagsläget två läkemedelskandidater (avseende ämnesomsättningsrubbningar och inflammatorisk tarmsjukdom).

? Försäljning av konsumenttest för tarmhälsa.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid:12/926/9 2019.
Teckningskurs:4,45 SEK per aktie.
Teckningspost:Minsta teckningspost är 1 150 aktier (motsvarande cirka 5 117 SEK).
Emissionsvolym:Erbjudandet omfattar högst 2 790 000 aktier, motsvarande cirka 12,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är 100 procent av emissionsvolymen. Notera att cirka 0,4 MSEK av ovanstående belopp ej avser likvid, utan istället avser den premie som bryggfinansiärerna erhåller i form av aktier, som kompensation för utlånat belopp.
Antal aktier innan nyemission:5 793 000 aktier.
Värdering (pre-money):Cirka 25,8 MSEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,4 MSEK, varav cirka 2 MSEK avser bryggfinansiering som kvittas mot aktier och cirka 0,4 MSEK avser premie för bryggfinansiering och som också kvittas mot aktier i planerad nyemission.
Notering på Spotlight:Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 18 oktober 2019.
ISIN-kod:SE0013016128.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera verksamheten och framtidsplanerna. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Anmälan görs via www.sedermera.se. Se nedan för mer information.

17 september 2019 Stockholm Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

  •  Scandic Klara, Slöjdgatan 7
  •  kl. 11.3013.00

18 september 2019 Malmö Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

  •  Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö
  •  kl. 11.3013.00

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market.  

För ytterligare information om Carbiotix, vänligen kontakta:
Kristofer Cook, VD
Telefon: +46 70-879 65 80
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com
 

För ytterligare information om kommande nyemission samt planerad notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
 

Carbiotix AB grundades 2014 baserat på flera års forskning inom Avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Bolaget tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och utvecklar läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen för att adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på egenisolerade nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att formulera dessa aktiva läkemedelssubstanser.

Go Back