Carbiotix nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Oct 01, 2019, 09:15

Den 26 september 2019 avslutades teckningstiden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) nyemission om cirka 12,4 MSEK (inklusive brygglån och kompensation till brygglånegivarna) inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Intresset var betydande och nyemissionen tecknades till totalt cirka 69,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 562 procent. Genom nyemissionen kommer totalt 2 790 000 aktier att nyemitteras och Carbiotix tillhandahålls cirka 12 MSEK (vilket exkluderar 0,4 MSEK som avser ersättning till brygglånegivarna) före emissionskostnader. Genom nyemissionen kommer Carbiotix att erhålla cirka 950 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 1 oktober 2019. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

VD Kristofer Cook kommenterar:

“Vi är mycket tacksamma för intresset i vår nyemission och jag vill tacka alla som har valt att investera i Carbiotix och varmt välkomna nya aktieägare till bolaget. Kapitaltillskottet möjliggör för Carbiotix framtida expansion. 

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 69,8 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad på cirka 562 procent. 2 790 000 nya aktier kommer att nyemitteras och Carbiotix tillhandahålls cirka 12 MSEK (vilket exkluderar 0,4 MSEK som avser ersättning) före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,19 MSEK (9,93 procent av emissionsvolymen). Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 1 oktober 2019. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital

När Carbiotix nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 583 000 aktier och aktiekapitalet uppgå till 858 300 kronor.

Första handelsdag

Första dag för handel i Carbiotix aktie på Spotlight är planerad till den 18 oktober 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet "CRBX" och aktiens ISIN-kod är SE0013016128.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är Carbiotix finansiella rådgivare och emissionsinstitut i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight.

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back