Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

May 02, 2023, 14:00

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org. nr. 556983–5019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 2 juni kl. 13:00 på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2023, och
• anmäla sig till bolaget senast den 29 maj 2023 skriftligen per e-post till info@carbiotix.com . I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 29 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska rösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt medtas. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.streamify.io och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 355 853. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att beslut om emissioner.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

Disposition beträffande bolagets förlust (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerma (punkt 8)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att arvode ska utgå till styrelseordförande i form av två prisbasbelopp samt att arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter i form av ett prisbasbelopp vardera.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Gustav Wendel, Christian Månsson och Kristofer Cook omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår aktieägare nyval av Geir Harstad och Jörgen Kamph till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Kristoffer Cook.

Beskrivning till föreslagna nyval av styrelseledamöter
Geir Harstad är en ledande befattningshavare med över 20 års internationell erfarenhet från FMCG-, life science, kosttillskotts- och livsmedelsingrediensindustrin och innehar positioner i globala storbolag, medelstora och nystartade företag. Han har lång erfarenhet inom företagsledning, strategi, marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och förvärv. Geir har arbetat med NBTY, Nestle Healthcare, Novartis Medical Nutrition/Consumer Health och Procter & Gamble vid olika tidpunkter i sin karriär, och senast som VD för Smartfish.

Jörgen Kamph har en framgångsrik erfarenhet av ledande befattningar med fokus på marknadsföring och försäljning. Jörgen kommer närmast från en position som kommersiell verksamhetschef för Tremsums Food och har tidigare arbetat som Head of Marketing Services & Sales Support samt Business Development på Tetra Pak.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Maria Danckler omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse
4.AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.
5.ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Föreslagen lydelse
4.AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 435 585,3 kronor och högst 5 742 341,2 kronor.
5.ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 14 355 853 och högst 57 423 412.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet är villkorat att årsstämman röstar för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet är villkorat att årsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com) senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om upplysning som görs skriftligen per e-post inför stämman ska skickas till info@carbiotix.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos, Carbiotix AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund och på www.carbiotix.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i maj 2023
Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN


 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back