Kommuniké från årsstämman i Carbiotix AB (publ.)

Apr 22, 2022, 09:30

Idag, den 22 april 2022, hölls årsstämman i Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande i form av två prisbasbelopp samt att arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter i form av ett prisbasbelopp vardera.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Peter Falck, Gustav Wendel, Christian Månsson, Kristofer Cook och Jonas Danielsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, samt att Jonas Danielsson omväljs till styrelseordförande.

Vidare beslutade stämman att Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Maria Danckler omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse

4.AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5.ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Föreslagen lydelse

4.AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor

5.ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Lund i april 2022
Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back