Kommuniké från årsstämman i Carbiotix AB

Apr 26, 2024, 18:00

Idag, den 26 april 2024, hölls årsstämman i Carbiotix AB, org.nr. 556983-5019 ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023, samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande i form av 100 000 kr samt att arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter i form av 50 000 kr vardera.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att till styrelseledamöter omvaldes Gustav Wendel, Christian Månsson, Geir Harstad, Jörgen Kamph och Kristofer Cook. Till styrelseordförande omvaldes Kristofer Cook.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor för bolaget med Alexander Ståhl som huvudansvarig revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse

4. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst 1 317 362,29 kronor och högst 5 259 449,16 kronor.

Beslutad lydelse

4. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst 1 976 043,435 kronor och högst 7 904 173,740 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer, upcycling-tjänster och diagnostiska testtjänster.

Go Back