Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Mar 22, 2021, 12:00

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), 556983-5019, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021 kl. 09.00. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 april 2021, och
• anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 22 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning så att poströsten är Markets & Corporate Law Nordic AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 15 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 19 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.carbiotix.com. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret skickas till Markets & Corporate Law Nordic AB, Stortorget 3, 211 22 Malmö och ska vara tillhanda senast den 22 april 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.carbiotix.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 333 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om ändring i bolagsordning.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner
15. Beslut om aktieägares förslag om riktad emission av teckningsoptioner
16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelseledamot Kristofer Cook utses att som ordförande leda årsstämman. Om Kristofer Cook får förhinder utses den som valberedningen i stället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Markets & Corporate Law Nordic AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/personerna.

Val av en eller flera justeringsmän (punkt 4)
Styrelsen föreslår Peter Falck och Gustav Wendel eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de personer som styrelsen anvisar i stället, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)
Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att arvode ska utgå till styrelseordförande i form av två prisbasbelopp samt att arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter i form av ett prisbasbelopp vardera.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att Peter Falck, Gustav Wendel, och Kristofer Cook omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår aktieägare att Jonas Danielsson samt Christian Månsson väljs till ordinarie styrelseledamöter (nyval). Till styrelseordförande föreslås nyval av Jonas Danielsson.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Maria Danckler omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring i bolagsordning (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse
9. Kap Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse
9. Kap Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 ("Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1") till Bolagets CIO, Martin Erlandsson, i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv
Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram eftersom styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa större delaktighet för nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning. Martin Erlandsson, vars befintliga teckningsoptioner löper ut, är en nyckelperson i Bolaget och är verksam inom området för diagnostiktjänster och IT-lösningar.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 i enlighet med förslaget nedan. Teckningsoptionerna har en löptid som överstiger tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptiden.

Emission av teckningsoptioner
För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 av högst 61 800 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 6 180 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Högst 61 800 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Martin Erlandsson. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Martin Erlandsson genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.
3. Martin Erlandsson ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB i anslutning till utgången av mätperioden den 22 april 2021 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 23 april 2021. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 29 april 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024:1 avseende nyteckning av aktier i Carbiotix AB (publ).
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

En förutsättning för att Martin Erlandsson ska erbjudas att teckna teckningsoptioner är att han dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket Erlandsson ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man.

Värdering
Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 15,00 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 22,50 kronor per aktie, 2,32 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,252 procent och volatilitetsantagande om 46,7 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,01 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till utgången av mätperioden den 22 april 2021.

Kostnader
Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning, tidigare incitamentsprogram och effekter på nyckeltal
Per dagen för förslaget finns det 12 333 000 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 61 800, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Det finns två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare. Extra bolagsstämman beslutade den 21 augusti 2019 att emittera 246 600 teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet innefattar styrelseledamöter och anställda i Bolaget. Optionsinnehavarna har rätt att under tiden från och med den 28 juli 2022 till och med den 28 augusti 2022 för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny aktie Bolaget till en teckningskurs om 8,455 kronor per aktie. Styrelsen beslutade den 31 mars 2018 att emittera 195 personaloptioner till Martin Erlandsson, vilka ger Erlandsson rätt att under tiden från och med den 31 mars 2021 till och med den 30 mars 2022 för varje option påkalla teckning av 600 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om cirka 3,667 kronor per aktie.
Vid sidan av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 föreslår en aktieägargrupp att årsstämman den 23 april 2021 ska besluta om Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 (se punkt 15).

Om (i) samtliga teckningsoptioner och personaloptioner som har givits ut i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen utnyttjas för teckning av aktier, (ii) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen, Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 610 200, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslagets beredning
Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Beslut om aktieägares förslag om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 15)
En aktieägargrupp bestående av Kristofer Cook och Peter Falck ("Förslagsställaren"), som representerar cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till de föreslagna styrelseledamöterna Jonas Danielsson och Christian Månsson, på nedanstående villkor ("Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2").

Bakgrund och motiv
Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda Jonas Danielsson och Christian Månsson en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Förslagsställaren bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Jonas Danielsson och Christian Månsson har dessutom värdefull process- och uppskalningserfarenhet, speciellt från livsmedelsindustrin.

Mot bakgrund av ovan föreslår Förslagsställaren att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 i enlighet med förslaget nedan. Teckningsoptionerna har en löptid som överstiger tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptiden.

Emission av teckningsoptioner
För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 av högst 184 800 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 18 480 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Högst 184 800 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Jonas Danielsson och Christian Månsson. Jonas Danielsson ska ha rätt att teckna högst 123 000 teckningsoptioner och Christian Månsson ska ha rätt att teckna högst 61 800 teckningsoptioner. Teckning och förvärv får även ske genom helägda bolag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2.
3. Jonas Danielsson och Christian Månsson ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB i anslutning till utgången av mätperioden den 22 april 2021 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 23 april 2021. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 29 april 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024:2 avseende nyteckning av aktier i Carbiotix AB (publ).
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

En förutsättning för att deltagarna skall erbjudas att teckna teckningsoptioner är att dessa personer dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket deltagarna ska vara förpliktade att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man.

Värdering
Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 15,00 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 22,50 kronor per aktie, 2,32 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,252 procent och volatilitetsantagande om 46,7 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,01 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till utgången av mätperioden den 22 april 2021.

Kostnader
Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning, tidigare incitamentsprogram och effekter på nyckeltal
Per dagen för förslaget finns det 12 333 000 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 184 800, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Det finns två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare. Extra bolagsstämman beslutade den 21 augusti 2019 att emittera 246 600 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innefattar styrelseledamöter och anställda i Bolaget. Optionsinnehavarna har rätt att under tiden från och med den 28 juli 2022 till och med den 28 augusti 2022 för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny aktie Bolaget till en teckningskurs om 8,455 kronor per aktie. Styrelsen beslutade den 31 mars 2018 att emittera 195 personaloptioner till Martin Erlandsson, vilka ger Erlandsson rätt att under tiden från och med den 31 mars 2021 till och med den 30 mars 2022 för varje option påkalla teckning av 600 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om cirka 3,667 kronor per aktie.

Vid sidan av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 föreslår styrelsen att årsstämman den 23 april 2021 ska besluta om Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 (se punkt 14).

Om (i) samtliga teckningsoptioner och personaloptioner som har givits ut i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen utnyttjas för teckning av aktier, (ii) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen, Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 610 200, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslagets beredning
Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 har beretts av Förslagsställaren i samråd med externa rådgivare.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund och på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Carbiotix AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund eller per e-post info@carbiotix.com, senast den 13 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Carbiotix AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund och på www.carbiotix.com, senast den 18 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i mars 2021
Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back