Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Jun 20, 2022, 08:45

Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 2 juni 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 23 juni 2022 och stoppdag är den 28 juni 2022. Samtidigt meddelar Carbiotix att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 30 juni 2022.

Under maj/juni 2022 genomförde Carbiotix en företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader om cirka 2 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 0,9 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 022 853 aktier och 2 022 853 teckningsoptioner av serie TO 1. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 23 juni 2022 och stoppdag är den 28 juni 2022. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas distribueras till VPkonto/depå den 30 juni 2022.

Efter registreringen på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Carbiotix till 14 355 853 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 435 585,30 SEK. Härutöver finns 2 022 853 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market och första dag för handel är den 30 juni 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har under nyttjandeperioden, från och med den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023, rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som kommer att fastställas inom intervallet 7,90-15,80 SEK per aktie. Lösenpriset kommer att baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en period om 20 handelsdagar före det att nyttjandeperioden inleds, med en rabatt om cirka 30 procent. Finalt lösenpris kommer att kommuniceras en till två dagar före nyttjandeperioden inleds. Förutsatt att samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till högsta lösenpris tillförs Bolaget cirka 32 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptioner av serie TO 1 har ISIN-kod SE0017911340 och kommer att handlas under kortnamnet ”CRBX TO 1”.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back