Kallelse till extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Jul 08, 2024, 11:30

Aktieägarna i Caribiotix AB (publ), org.nr 556983-5019, kallas till extra bolagsstämma den 14 augusti 2024 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 6 augusti 2024.
• dels anmäla sig till stämman senast den 8 augusti 2024. Anmälan görs per post till Carbiotix AB (publ), Scheelevägen 22, 223 63 Lund eller per e-post till info@carbiotix.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 6 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 augusti 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om riktad nyemission.
8. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) sammanläggning av aktier.
9. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet.
10. Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för personal i bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Val av styrelse.
13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 7: Beslut om riktad nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 175 000 024 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 625 000,360 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de som framgår av nedan tabell som ska ha rätt att teckna högst det antal aktier som framgår nedan. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett för bolaget och bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen har bland annat övervägt följande. Den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 7 december 2023, godkändes av bolagsstämman den 10 januari 2024 och vars teckningstid avslutades den 31 januari 2024 tecknades till totalt cirka 76,2 procent, varav emissionsgaranter tecknade cirka 3,9 procent. De vidhängande teckningsoptionerna av serie TO3, vars teckningskurs fastställdes till 0,04 kronor per ny aktie (samma kurs som föreslås i den riktade nyemissionen) och som kunde utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget under perioden den 5 juni 2024–19 juni 2024, hade enbart en teckningsgrad om cirka 39,12 procent. Följaktligen kvarstår del av bolagets kapitalbehov. En ytterligare företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En minskad tidsåtgång möjliggör flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till minskad exponering för fluktuationer i aktiekursen på aktiemarknaden, samt möjliggör möjligheten att dra nytta av det nuvarande intresset som finns för bolagets aktie. Vidare anses kostnaderna för en riktad nyemission vara lägre än kostnaderna för en företrädesemission eftersom, bland annat och baserat på den marknadsvolatilitet som har observerats under 2024, en sådan emission också skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på typen av ersättning för sådan garanti. Skälet till att emissionen delvis riktas till befintlig aktieägare är att denna aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från den befintliga aktieägaren skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Vidare kommer bolagets ägarbas att förstärkas med två nya långsiktga investerare. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till betydande rabatt, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med en riktad nyemission där teckningskursen har fastställts till 0,04 SEK, motsvarar en rabatt om cirka 10,00 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 5 juli 2024. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den riktade emissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att en riktad emission därför ligger i såväl bolagets som samtliga dess aktieägares intresse.

Tecknare
Sustainable Holding Sweden AB (ägs av bolagets styrelseordförande Kristofer Cook) Antal aktier 87 500 024
Konvexitet AB (ägs av Martin Larsén) Antal Aktier 62 500 000
Lars Niklas Borgquist Antal aktier 25 000 000

2. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och de externa investerarna, fastställts till 0,04 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10,00 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 5 juli 2024. Under förhandlingarna av teckningskursen har beaktats att bolagets teckningsoptioner av serie TO3, vars teckningskurs fastställdes till 0,04 kronor per ny aktie och som kunde utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget under perioden den 5 juni 2024–19 juni 2024, enbart hade en teckningsgrad om cirka 39,12 procent.

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 31 augusti 2024. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 31 augusti 2024.

5. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8: Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning (s.k. omvänd split) av aktier innebärande att hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:100) enligt punkt (B) nedan. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen också att bolagsstämman beslutar om ändring av punkt 5 i bolagets bolagsordning enligt punkt (A) nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut enligt punkterna (A) och (B) nedan som ett gemensamt beslut.

(A) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som förslås enligt punkt (B) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i punkt 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse
5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 131 736 229 och högst 526 944 916.

Föreslagen lydelse
5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 3 760 000 och högst 15 040 000.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

(B) Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antalet aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier (1:100), varigenom antalet aktier i bolaget minskar genom att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie.

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att en av bolagets större aktieägare accepterar att tillskjuta aktier vederlagsfritt till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med hundra (100).

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9: Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut enligt punkterna (A) och (B) nedan som ett gemensamt beslut.

(A) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt (B) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning huvudsakligen enligt följande.

Nuvarande lydelse
4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 976 043,44 kronor och högst 7 904 173,74 kronor.

Föreslagen lydelse
4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 010 000 kronor och högst 12 040 000 kronor.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med förslaget i punkt 9.B i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsordningsändring.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

(B) Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 2 625 000,360 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkt 7 på dagordningen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde med tre decimaler.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras till 0,802 kronor.

Beslutet är villkorat av att nyemissionen enligt punkt 7 på dagordningen registreras hos Bolagsverket samt att minskningen och nyemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen
Styrelsen lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Minskningen genomförs för att den nyemission av aktier enligt punkt 7 i dagordningen, inte ska medföra att bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt högt. Då varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet kommer att minska i förhållande till bolagets aktiekapital eller det bundna egna kapitalet vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Punkt 10: Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för personal i bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till Erik Deaner (bolagets verkställande direktör), Calle Sjöström (bolagets Chief Process Engineer) och Stephen Bromley (bolagets Chief Technical Officer tillika Chief Scientific Officer) (”Deltagarna”), i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv
Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen finner att det ligger i aktieägarnas intresse att Deltagarna har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av aktien i bolaget. Ett långsiktigt incitamentsprogram förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den Deltagande och bolagets aktieägare. Det är också angeläget att skapa förutsättningar för bolaget att behålla kompetent och engagerad personal.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram till Deltagarna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027”), på följande villkor.

Styrelsens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 90 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 72 180 kronor. Beräkningen av ökningen av aktiekapitalet är baserat på aktiekapitalet (och en akties kvotvärde) efter föreslagen sammanläggning av aktier och föreslagen minskning av aktiekapitalet i punkt 8 respektive punkt 9 i den föreslagna dagordningen, dvs. på ett kvotvärde om 0,802 per aktie.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Högst 90 000 teckningsoptioner ska ges ut.

2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst det antal teckningsoptioner som framgår av nedan tabell. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027.

Deltagare
Erik Deaner (verkställande direktör) Antal teckningsoptioner 30 000
Calle Sjöström (Chief Process Engineer) Antal teckningsoptioner 30 000
Stephen Bromley (Chief Technical Officer och Chief Scientific Officer) Antal teckningsoptioner 30 000

3. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.

4. Respektive Deltagare ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 14 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 7 oktober 2027.

6. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 13 augusti 2024. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027 avseende nyteckning av aktier i Carbiotix AB (publ)”.

9. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att (i) emission av teckningsoptioner lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser samt (ii) att varje Deltagare och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med bolaget, enligt vilket bolaget, eller den bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren/bolaget om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas, i vissa fall till ett belopp motsvarande det lägre av Deltagarens/bolagets anskaffningsvärde och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärdet. Styrelsen ska ha rätt att göra de rimliga anpassningar av villkoren i avtalet som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala civilrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden.

10. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning
Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Styrelsen anser att detta program till Deltagarna ger bäst förutsättningar att uppnå styrelsens mål med att införa programmet.

Värdering
Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 4,10 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 8,19 kronor per aktie, 1,64 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,420 procent och volatilitetsantagande om 87,7 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,0 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till bolagsstämman den 14 augusti 2024.

Kostnader
Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 tecknas till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning, tidigare incitamentsprogram och effekter på nyckeltal
Efter genomförandet av nyemissionen och sammanläggningen av aktier som föreslås under punkterna 7 och 8 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman kommer det att finnas 3 760 230 aktier i bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 90 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,34 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Ovanstående beräkning gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning
Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12: Val av styrelse
Aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar att välja Martin Larsén till ny styrelseledamot samt att omvälja styrelseledamöterna Gustav Wendel, Christian Månsson, Geir Harstad, Jörgen Kamph och Kristofer Cook.

Martin Larsén
Martin är född 1976 och har genomfört universitetsstudier vid både Lunds Tekniska Högskola och ETH Zürich. Han har lång erfarenhet inom finanssektorn, särskilt som portföljförvaltare på Nektar Asset Management, där han även har tjänstgjort som Chief Investment Officer (CIO). Utöver detta grundade Martin företaget Frost, där han också verkade som CIO och styrelseledamot fram tills 2021. Sedan 2014 har han varit styrelseledamot i Konvexitet AB.

Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.carbiotix.com.

Upplysningar på stämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.carbiotix.com, åtminstone tre veckor före dagen för bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20 %20Final%20SWE%20220324.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 201 022 976 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i juli 2024
Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, Ordförande
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Mobil: +46 (0)708796580

Go Back