Carbiotix AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units

Jun 07, 2022, 08:45

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag, den 7 juni 2022, utfallet i Bolagets företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna och för vilken teckningsperioden avslutades den 2 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades, inklusive teckningsförbindelse och garantiåtagande, totalt till cirka 80 procent. Av teckningen avser cirka 12 procent garantiåtaganden som aktiveras. Carbiotix tillförs således cirka 16 MSEK före emissionskostnader, vilket styrelsen bedömer är av betydelse för att Carbiotix ska starta och skala upp produktionen vid Carbiotix första produktionsanläggning i Bjuv, samt inleda och expandera produktförsäljningen av Bolagets egenutvecklade prebiotika CarbiAXOS. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 7 juni 2022.

Teckningsgrad, tilldelning och betalning
Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 16 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 6,83 MSEK samt aktiverat garantiåtagande motsvarande cirka 2,3 MSEK. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) motsvarar cirka 80 procent, varav cirka 42 procent tecknats med stöd av uniträtter och cirka 26 procent utan stöd av uniträtter. Således aktiveras de avtalade garantiåtaganden till cirka 12 procent. Genom Företrädesemissionen emitteras 2 022 853 aktier och 2 022 853 teckningsoptioner. Carbiotix tillförs därmed cirka 16 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 2 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 0,9 MSEK). Styrelsens bedömning är att det tillförda kapitalet har betydelse för att Carbiotix ska starta och skala upp produktionen vid Carbiotix första produktionsanläggning i Bjuv, samt inleda och expandera produktförsäljningen av Bolagets egenutvecklade prebiotika CarbiAXOS. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det memorandum som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 7 juni 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Carbiotix att ha ökat med 2 022 853 aktier, från 12 333 000 aktier till 14 355 853 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 202 285,30 SEK, från 1 233 300,00 SEK till 1 435 585,30 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 14 procent. Härutöver kommer det finnas 2 022 853 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Handel med betald tecknad unit (BTU)
Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i slutet av juni 2022.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
De nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 1 (ISIN-kod SE0017911340) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har under nyttjandeperioden, från och med den 28 juni till och med den 19 juli 2023, rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som kommer att fastställas inom intervallet 7,90-15,80 SEK per aktie. Lösenpriset kommer att baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en period om 20 handelsdagar före det att nyttjandeperioden inleds, med en rabatt om cirka 30 procent. Finalt lösenpris kommer att kommuniceras en till två dagar före nyttjandeperioden inleds. Förutsatt att samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till högsta lösenpriset tillförs Bolaget cirka 32 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Carbiotix, vänliga kontakta:
Kristofer Cook, VD
Telefon: +46 70 879 65 80
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com
www.carbiotix.com

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2022.

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back