Carbiotix offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av units

May 16, 2022, 17:30

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 maj 2022, memorandum med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen i Carbiotix beslutade om den 6 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget initialt cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningstiden i Företrädesemissionen inleds på torsdag, den 19 maj 2022 och avslutas den 2 juni 2022. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.carbiotix.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Carbiotix offentliggjorde den 6 maj 2022 styrelsens beslut om en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 april 2022. Memorandumet som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen finns tillgängligt via Bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och en sammanfattande teaser kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. På Nordic Issuing AB:s hemsida erbjuds även möjligheten att teckna units via digital signering.

Erbjudandet i sammandrag
• Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehafts på avstämningsdagen den 13 maj 2022 erhålls en uniträtt. Trettiofyra (34) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1.
• Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningstiden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i memorandumet. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 30 maj 2022 för att inte förfalla.
• Teckningskurs: Teckningskursen är 55,30 SEK per unit, vilket motsvarar 7,90 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: 97,4 MSEK.
• Antal aktier innan Företrädemissionen: 12 333 000 aktier.
• Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units, kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 17 procent genom den initiala emissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 15 procent.
• Emissionsvolym: Initialt cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, samt genom teckningsoptioner möjlighet till ytterligare högst cirka 20,1-40,1 MSEK under juni/juli 2023.
• Tecknings- och garantiåtaganden: Carbiotix har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 16 MSEK (motsvarande cirka 80 procent av initial emissionsvolym). För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om tio procent.
• Handelsplats: Spotlight Stock Market.

Teckningsoptioner av serie TO 1
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har under nyttjandeperioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som kommer att fastställas inom intervallet 7,90-15,80 SEK per aktie. Lösenpriset kommer att baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en period om 20 handelsdagar före det att nyttjandeperioden inleds, med en rabatt om cirka 30 procent. Finalt lösenpris kommer att kommuniceras en till två dagar före nyttjandeperioden inleds. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till högsta lösenpris så kommer Bolaget att genom optionsinlösen tillföras cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader.

Viktiga datum
• Teckningsperiod: 19 maj 2022 – 2 juni 2022.
• Handel med uniträtter: 19 maj 2022 – 30 maj 2022.
• Handel med BTU: 19 maj 2022 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
• Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 8 juni 2022.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Carbiotix anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back