Carbiotix inleder NutraCycle-förstudie med ledande amerikansk livsmedels- och dryckesproducent

Mar 06, 2024, 16:15

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget inlett den första NutraCycle-förstudien i samarbete med en ledande amerikansk livsmedels- och dryckesproducent med en omsättning som överstiger 2 miljarder USD. Denna NutraCycleförstudie är det första steget när man arbetar med ett livsmedels- och dryckesföretag för att avgöra om en sidoströmsprodukt kan uppgraderas till en prebiotika som främst kan användas för berikning av nya och befintliga produkter. Förstudien genomförs normalt inom en tremånadersperiod och omfattar inledande produkt- och processutveckling i laboratorie- och pilotskala samt mikrobiell validering. Ett framgångsrikt genomförande av förstudien banar väg för NutraCycle Joint Development och serviceavtal mellan Carbiotix och dess partner.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att Carbiotix har inlett Bolagets första officiella NutraCycleförstudie med en ledande amerikansk livsmedels- och dryckesproducent efter den nyligen genomförda lanseringen av tjänsten. Denna förstudie visar ett tydligt intresse för NutraCycle-tjänsten, liksom för den kunskap, teknik och de partnernätverk som Carbiotix har utvecklat. Företaget i fråga har en omsättning som överstiger 2 miljarder USD och är ledande inom sitt respektive segment både vad gäller geografisk närvaro och marknadsandel. NutraCycle-tjänsten kan dock utnyttjas av alla livsmedels- och dryckesproducenter som bearbetar växtbaserade råvaror och genererar sidoströmsprodukter som kan återvinnas till prebiotiska ingredienser.

Fördelarna med NutraCycle-tjänsten för livsmedels- och dryckesföretag är flerfaldiga. Det är en relativt låg kostnad och låg risk för att generera nya intäktsströmmar och uppnå högre prissättningskraft för befintliga produkter. Till exempel är det en möjlighet att återanvända sidoströmsprodukter till högvärdiga prebiotika som kan användas för att berika befintliga produkter, utveckla nya produkter och säljas som en ingrediens, samt öka det relativa proteininnehållet och värdet av restprodukter.

NutraCycle-förstudien är det första steget när man arbetar med livsmedels- och dryckesföretag för att avgöra om en sidoströmsprodukt kan återvinnas till en prebiotika som främst kan användas för att berika nya och befintliga produkter. Förstudien slutförs vanligtvis inom en 3-månadersperiod och inkluderar initialt produkt- och processutvecklingsarbete i labb- och pilotskala samt mikrobiell validering. Framgångsrika förstudier kan ledda till NutraCycle gemensamma utvecklings- och serviceavtal mellan Carbiotix och en livsmedelsproducent. I detta skede ger Carbiotix stöd med avseende på: processdesign - baserad på Carbiotix IP och affärshemlighet, drift och optimering, produktutveckling, försäljning av ingredienser och restprodukter, vetenskaplig validering och regleringar samt finansieringslösningar genom partners vid behov.

Eftersom Carbiotix betalas via en royaltyavgift baserad på den prebiotiska produkten som produceras enligt branschnormer, är NutraCycle-tjänsten ett mycket kostnadseffektivt sätt för livsmedels- och dryckesproducenter att få tillgång till och utnyttja Carbiotix och dess partners teknikportfölj för att generera mer värde och förbli konkurrenskraftiga på en marknad som alltmer fokuserar på hälsa och välbefinnande.

Jag ser fram emot att öka marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna för NutraCycle-tjänsten och låta både stora och små växtbaserade livsmedels- och dryckesproducenter upptäcka fördelarna med att maximera värdet av sina sidoströmsprodukter i en prebiotisk upcycling-modell som helt enkelt är mer hållbar.

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2024.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back