Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Mar 22, 2024, 11:30

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org. nr. 556983–5019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april kl. 09:00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2024, och
• anmäla sig till bolaget senast den 22 april 2024 skriftligen per e-post till info@carbiotix.com . I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 22 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska rösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt medtas. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.carbiotix.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 180 226 795. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att beslut om emissioner.
12. Stämmans avslutande.


Beslutsförslag i korthet:

Disposition beträffande bolagets förlust (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 8)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att arvode ska utgå till styrelseordförande i form av 100 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter i form av 50 000 kronor vardera.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Gustav Wendel, Christian Månsson, Geir Harstad, Jörgen Kamph och Kristofer Cook omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Kristofer Cook.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Alexander Ståhl, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse
4.AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 317 362,29 kronor och högst 5 259 449,16 kronor.

Föreslagen lydelse
4.AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 976 043,435 kronor och högst 7 904 173,740 kronor.

Syftet med förslaget är att gränserna för aktiekapitalet ska vara proportionerliga med gränserna för aktierna. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com) senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om upplysning som görs skriftligen per e-post inför stämman ska skickas till info@carbiotix.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos, Carbiotix AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund och på www.carbiotix.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i mars 2024
Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information:
Carbiotix AB

Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back