Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1

Jun 28, 2023, 08:45

Idag inleds nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022. Innehavaren av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 7,90 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper till och med den 19 juli 2023.

Information om teckningsoptioner av serie TO 1
I samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022 emitterade Carbiotix 2 022 853 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionernas villkor stipulerade att nyttjandekursen ska vara som lägst 7,90 SEK och som högst 15,80 SEK per aktie. Nyttjandekursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas.

Till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen genomfördes en omräkning av såväl intervallet som teckningskursen. Intervallet för nyttjandekursen blev oförändrat och den omräknade teckningskursen föll under intervallet varpå nyttjandekursen blir 7,90 SEK per ny aktie. Det noteras att rådande aktiekurs på marknaden understiger denna lösenkurs.

Nyttjandeperioden pågår från och med idag den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK.

Bolagets nyligen genomförda företrädesemission har försett Carbiotix med erforderligt kapital för en tid framöver och den eventuella likvid som erhålls genom nu förestående teckningsoptionsinlösen är avsedd att komplettera den nyligen erhållna emissionslikviden.

Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Carbiotix att öka med 2 022 853 aktier till totalt 22 759 082 aktier och aktiekapitalet öka med 202 285,30 SEK till 2 275 908,20 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 8,9 procent av kapitalet och rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.carbiotix.se). En informationsbroschyr innehållandes sammanfattande information om Bolaget och optionsinlösen kommer att finnas tillgänglig på Carbiotix, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner
För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:
1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare, på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner
Teckning och betalning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det ofta tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att få instruktioner. Kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, varför det rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt i nyttjandeperioden. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på värdepappersdepån såsom ”interimsaktier” eller ”IA” till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier.

Direktregistrerade teckningsoptioner
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing AB via e-post. Samtidigt ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln, som hålls tillgänglig på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel och betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 den 19 juli 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på VP-konto såsom ”interimsaktier” eller ”IA” till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier.

Viktiga datum
• 28 juni 2023: Nyttjandeperioden inleds
• 17 juli 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner
• 19 juli 2023: Nyttjandeperioden avslutas
• 21 juli mars 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
• 7 augusti 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information:
Carbiotix AB
Kristofer Cook, Ordförande
Tel: 070-879 65 80
E-mail: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back