Carbiotix AB erhåller lånefinansiering om cirka 4 MSEK

Apr 04, 2023, 08:45

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har säkrat en lånefinansiering om 4 MSEK från externa parter.

Bolaget genomförde under Q2 2022 en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 1) som tecknades till cirka 80 procent. För att tillgodose det behov som vid tidpunkten för emissionen inte möttes har Carbiotix tagit upp ett lån om ett belopp om 4 MSEK, motsvarande det belopp som inte tillfördes Bolaget i emissionen.

Lånefinansiering i sammandrag
Lånefinansiering om 4 MSEK har säkrats från externa parter. Lånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod under löptiden. Lånet har en åtagandeavgift på 5 procent och förfallodag den 31 december 2023. Carbiotix kan återbetala lån och ränta när som helst före förfallodagen. Bortsett från detta lån har Carbiotix inga kort- eller långfristiga räntebärande skulder.

Finansiell rådgivare
Sedermera Corporate Finance AB har varit Bolagets finansiella rådgivare i samband med lånefinansieringen.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back