Kommuniké från extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Sep 17, 2020, 10:00

Carbiotix AB (publ) ("Bolaget" eller "Carbiotix") höll på torsdagen den 17 september 2020 extra bolagsstämma under ordförandeskap av Martin Linde. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut som fattades under förutsättning av stämmans godkännande om en riktad emission om 1 250 000 units till en begränsad grupp investerare (den "Riktade Unitsemissionen"). Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste villkoren för beslutet. Beslutet fattades enhälligt.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 28 augusti 2020 om emission av units, som fattades under förutsättning av stämmans godkännande, varvid det beslutades att genomföra en riktad nyemission av högst 2 500 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 SEK samt en riktad emission av högst 1 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021 berättigande till teckning av totalt 1 250 000 aktier i Bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 125 000 SEK genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital ökas med ett belopp om högst 375 000 SEK vid fullteckning av aktierna och vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2020/2021.

Emissionerna behandlades som ett beslut och genomfördes genom utgivande av så kallade units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021.

Varje unit har tecknats till en kurs om 8,00 SEK, motsvarande en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna har emitterats vederlagsfritt. Teckningskursen fastställdes efter förhandlingar med investerare och bedöms vara marknadsmässig.

1 250 000 units tecknades och tilldelades, vilket innebär att den Riktade Unitsemissionen initialt tillför Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 4,1 MSEK och 14,4 MSEK.
 

För den Riktade Unitsemissionen gäller i övrigt i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna units tillkom ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för att driva utvecklingsprojekt och därigenom stärka bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden avses också användas till att utveckla bolagets kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av bolagets produkter och tjänster. Avvikelsen från företrädesrätten medför även att Bolaget breddar sin ägarbas med ett antal nya och, enligt styrelsens bedömning, strategiskt viktiga investerare.

Nedan framgår en lista över de som tecknat och tilldelats units i den Riktade Unitsemissionen. 

John Fällström 565 000 units
Modelio Equity AB (publ) 113 850 units
Polynom Investment AB 91 080 units
Gerhard Dahl 75 900 units
Per Nilsson 75 900 units
Peter Nilsson 56 925 units
Jimmie Landerman 37 950 units
J.O. Möllerström Brothers Operation Aktiebolag 37 950 units
Oliver Molse 37 950 units
Oscar Molse 37 950 units
Raging Bull Invest AB 37 950 units
Jens Olsson 22 770 units
Fredrik Åhlander 18 975 units
Christian Månsson 18 975 units
Stefan Lundgren 13 283 units
Ironblock Aktiebolag 7 592 units
Totalt 1 250 000 units

Teckningsoptioner av serie 2020/2021 ger rätt att teckna en aktie för motsvarande ett pris med 30 procent rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 11,50 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kan äga rum under perioden från och med den 1 februari 2021 till och med den 15 februari 2021. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, har bemyndigats att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information avseende beslutet ovan hänvisas till förslaget till beslut i kallelsen, styrelsens fullständiga förslag och pressmeddelandet avseende den Riktade Unitsemissionen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.carbiotix.com

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Go Back