Kommuniké från årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Apr 23, 2021, 12:00

I dag, den 23 april 2021, hölls årsstämma i Carbiotix AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
 
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande i form av två prisbasbelopp samt att arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter i form av ett prisbasbelopp vardera.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Peter Falck, Gustav Wendel, och Kristofer Cook omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade även att Jonas Danielsson samt Christian Månsson väljs som nya ordinarie styrelseledamöter samt att Jonas Danielsson väljs till ny styrelseordförande.

Vidare beslutade stämman att Bolagets revisor Maria Danckler omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring i bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse
9. Kap Anmälan till stämman


Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse
9. Kap Anmälan till stämman


Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 genom beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 till Bolagets CIO, Martin Erlandsson.

Programmet innebär att högst 61 800 teckningsoptioner ska ges ut till Martin Erlandsson. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 23 april 2021. För optionerna ska Martin Erlandsson erlägga ett kontant vederlag per option motsvarande marknadsvärdet av optionen enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,5 procent.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 mars 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.carbiotix.com.

Beslut om aktieägares förslag om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 till de nyvalda styrelseledamöterna Jonas Danielsson och Christian Månsson.

Programmet innebär att högst 184 800 teckningsoptioner ska ges ut till Jonas Danielsson och Christian Månsson, varav 123 000 teckningsoptioner till Jonas Danielsson och 61 800 teckningsoptioner till Christian Månsson. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 23 april 2021. För optionerna ska Jonas Danielsson och Christian Månsson erlägga ett kontant vederlag per option motsvarande marknadsvärdet av optionen enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,5 procent.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 mars 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.carbiotix.com.

Lund i april 2021
Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back