Kommuniké från årsstämman i Carbiotix AB

Jun 02, 2023, 16:00

Idag, den 2 juni 2023, hölls årsstämman i Carbiotix AB, org.nr. 556983–5019 (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022, samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att styrelsearvode, i form av två prisbasbelopp, ska utgå till styrelseordförande samt att arvode, i form av ett prisbasbelopp, ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att till styrelseledamöter omvaldes Gustav Wendel, Christian Månsson och Kristofer Cook. Vidare beslutade årsstämman om nyval av Geir Harstad och Jörgen Kamph som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande nyvaldes Kristofer Cook.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Öhrlings Pricewaterhousecoopers omväljs som revisor för bolaget med Maria Danckler som huvudansvarig revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse
4.AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.
5.ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Beslutad lydelse
4.AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 435 585,3 kronor och högst 5 742 341,2 kronor.
5.ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 14 355 853 och högst 57 423 412

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back