Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Feb 19, 2024, 13:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-10-01 – 2023-12-31 (fjärde kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 298 387 SEK (334 414 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 259 567 SEK (-3 518 661 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,25 SEK).

2023-01-01 – 2023-12-31 (tolv månader)
• Nettoomsättning uppgick till 1 465 518 SEK (407 591 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –13 479 195 SEK (-12 251 514 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,65 SEK (-0,85 SEK).
• Soliditeten uppgick till 77% (89%).
• Likvida medel per 2023-12-31 uppgick till 2 659 384 SEK (7 212 993 SEK).

Väsentliga händelser under perioden
• Den 10 oktober meddelade Carbiotix att teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 1,50 SEK per ny aktie. Vid fullt utnyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Carbiotix att öka med 3 190 188 aktier till totalt 23 926 417 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 319 018,80 SEK till 2 392 641,70 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 13,3 procent av kapitalet och rösterna.

• Den 24 oktober meddelade Carbiotix att Bolaget fått tre nya LinkGut-kunder under tredje kvartalet. Carbiotix har sedan lanseringen av LinkGut 2021, som är en B2B white labelmikrobiometesttjänst, vuxit tack vare tidig feedback från kunder, och intresset fortsätter att växa inom kosttillskott, kosmetiska och livsstilsrekommendationer.

• Den 27 oktober meddelade Carbiotix AB utfallet av teckningsoptioner av serie TO 2. Inga teckningsoptioner nyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 under hela nyttjandeperioden har överstigit den rådande aktiekursen.

• Den 1 november meddelade Carbiotix lovande preliminära resultat från den fyra månader långa, randomiserade, kontrollerade, CarbiAXOS-interventionsstudien som involverade patienter med typ-2-diabetes på metformin. De preliminära resultaten visar att 20% av patienterna i interventionsgruppen svarade positivt på en prebiotika innehållande CarbiAXOS, med en genomsnittlig förbättring av 15% i HbA1c (långtidsblodsocker) nivåer och en ökning av kortkedjiga fettsyror (SCFA) nivåer. Carbiotix förväntar sig att presentera de slutliga resultaten från denna studie i slutet av Q4 2023.

• Den 3 november meddelade Carbiotix att Bolaget har erhållit regulatoriskt godkännande för CarbiAXOS baserat på majskli som en kosmetisk ingrediens. Detta markerar det första regulatoriska godkännandet för CarbiAXOS som en prebiotisk ingrediens, vilket visar på produktens säkerhet. Godkännandet öppnar nu dörren för kommersiella aktiviteter med avseende på upptrappning av försäljningsaktiviteter, produktion av prover lämpliga för kundformuleringsaktiviteter och acceleration av utvecklingsaktiviteter för nästa generation prebiotika.

• Den 6 november meddelade Carbiotix att Bolaget har slutfört fas ett av produktionsuppgraderingen på produktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Uppgraderingen innefattade driftsättning av en produktionstank och filtreringssystem för att producera Carbiotix andra generationens prebiotiska ingrediens CarbiAXOS.

• Den 7 december meddelade Carbiotix att Bolaget har beslutat om genomförande av en emission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 18,7 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 3 till högsta teckningskurs kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Beslutet är föremål för godkännande på extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 10 januari 2024.

Väsentliga händelser efter perioden
• Den 16 januari 2024 meddelade Carbiotix att Bolaget har erhållit GRAS Self Affirmation (SA) regulatoriskt godkännande för sin första CarbiAXOS prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Detta är en viktig milstolpe för Bolaget och öppnar dörren för att öka de kommersiella försäljningsaktiviteterna för CarbiAXOS på den amerikanska marknaden genom direktförsäljning och uppbyggnad av distributörer, uppföljning av nuvarande potentiella kundoch forskningsförfrågningar samt andra partnerförfrågningar. Detta godkännande underlättar också accelerationen av GRAS SA-godkännanden för andra CarbiAXOS-ingredienser och banar väg för Novel Foods-godkännande i Europa.

• Den 18 januari 2024 meddelade Carbiotix att Bolaget har slutfört den andra fasen av CarbiAXOS produktionsuppgradering vid Bolagets pilotproduktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Uppgraderingen innebar driftsättning av en ny spraytork som möjliggör produktion av Carbiotixs andra generationens prebiotiska ingrediens CarbiAXOS. Bolaget har även anställt en ny Chief Process Engineer, Calle Sjöström. Calle kommer att ingå i ledningsgruppen och ansvara för uppskalningen av CarbiAXOS-produktionen i Bjuv och genom partners.

• Den 18 januari 2024 meddelade Carbiotix att Bolaget har erhållit ytterligare garantiåtagande om totalt cirka 3 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission av units om initialt högst cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. Genom den utökade garantin, som är på nivån från 60 procent till 76,2 procent, omfattas nu företrädesemissionen upp till cirka 76,2 procent (motsvarande cirka 14,2 MSEK) av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

• Den 19 januari 2024 meddelade Carbiotix att Bolaget har upprättat ett tilläggtill det informationsmemorandum som offentliggjordes den 16 januari 2024. Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Carbiotix den 18 januari 2024 genom pressmeddelande benämnt "Carbiotix AB erhåller ytterligare garantiåtagande i pågående företrädesemission" meddelat att Bolaget utökat säkerställandegraden i Bolagets pågående företrädesemission.

• Den 1 februari 2024 offentliggjorde Carbiotix utfall i Bolagets genomförd företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 72,3 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 3,9 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 76,2 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader.

• Den 7 februari 2024 beslutade styrelsen i Carbiotix, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman, att genomföra en riktad emission av units, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanterna och Bolaget med anledning av den företrädesemission som genomfördes under januari 2024.

För mer information:
Carbiotix AB Erik Deaner,
VD Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back