Carbiotix erhåller preliminärt godkännande för europeisk patentansökan för AXOS

Feb 21, 2020, 15:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget erhållit "Intention to grant" från Europeiska patentverket (EPO) avseende sin patentansökan för AXOS-ingrediensen. Bekräftelsen är en viktig milstolpe i bolagets strategi att säkerställa immateriella rättigheter för vidare kommersialisering.

Carbiotix har mottagit en bekräftelse från EPO där de avser att godkänna bolagets första europeiska patent med patentnummer 16786855.3 och med rubriken: "Preparation comprising ArabinoxyloOligosaccharides", vilken överfördes tillbaka till Carbiotix under 2019. Patenten är av stor betydelse för bolagets vidare kommersialisering av dess AXOS-ingrediens.  
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Bekräftelsen från EPO representerar ett viktigt steg i bolagets strategi, att skydda konkurrenssituationen på den europeiska marknaden, när vi nu fokuserar på att kommersialisera vår första prebiotiska ingrediens från majskli innehållande AXOS. Den globala marknaden för prebiotika värderas till närmare 5 miljarder euro (1) och representerar den största marknaden för vår verksamhet, i vilken vi har närmare 10 års forsknings- och utvecklingserfarenhet."  
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back