Carbiotix meddelar strategisk omfokusering och omorganisation av personalen

May 28, 2024, 11:30

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget kommer att genomföra en strategisk omfokusering efter positiv feedback från VitaFoods-mässan i Genève. Som en konsekvens av detta kommer Bolaget att omorganisera sin personal. Denna omorganisation återspeglar ett beslut av styrelsen att fokusera på tillväxten av sin NutraCycle-tjänst på kort till medellång sikt. Vilka personer som kommer att beröras av omorganisationen kommer att bekräftas efter kontakt med berörda fackliga representanter. Carbiotix kommer också att utöka sitt processteknikteam för att möta en ökad efterfrågan på sin NutraCycle-tjänst.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar
"Styrelsen har beslutat att Carbiotix på kort till medellång sikt kommer att fokusera sina resurser på NutraCycle-tjänsten, när det gäller att bygga ut en pipeline av potentiella kunder, genomföra förstudier och gemensamma utvecklingsprojekt som utnyttjar Bolagets utvecklingslaboratorier och pilotanläggning, säkra licensavtal och stödja driften av processer som producerar Carbersol. Detta beslut är det korrekta beslutet att fatta just nu med tanke på den tydliga efterfrågan på tjänsten som uttrycktes under VitaFoods-mässan i Genève, den finansiella stabiliteten hos potentiella NutraCyclekunder och dess potential att få Carbiotix till en position med bibehållen lönsamhet. Dessutom är det ett logiskt beslut eftersom det är svårare att sälja Carbersol till kunder innan stora, definierade produktionsvolymer är på plats, något som NutraCycle kunder kommer att stödja.

Personalomorganisationen är inte ett lätt beslut att fatta eftersom långsiktiga kollegor påverkas, men är nödvändig för att säkerställa att Carbiotix effektivt allokerar sina resurser till affärsområden där det finns en tydlig efterfrågan från marknaden och som snabbare kan leda till hållbar lönsamhet. Tyvärr, även om Bolaget upplevde viss framgång med sin LinkGut-tjänst under det senaste året, kunde antalet kunder, kundernas finansiella stabilitet och pipelinekonvertering inte motivera att fortsätta med tjänsten vid denna tidpunkt. Carbiotix kommer att omvärdera om och när LinkGut-tjänsten kan erbjudas igen enbart med fokus på att validera effektiviteten av Carbersol, det ursprungliga syftet med att erbjuda tjänsten. Samtidigt kommer Bolaget att säkerställa att nuvarande LinkGut-kunder smidigt övergår till alternativa lösningsleverantörer på kort sikt.

Bolaget kommer för närvarande, inte att aktivt marknadsföra sin komplexa lösliga fiberingrediens Carbersol, förutom att stödja olika forskningsprojekt där det är möjligt, trots att det finns ett intresse från marknaden. Beslutet motiveras av en strategi att fokusera på att bygga ut produktionen av olika Carbersol-ingredienser genom NutraCycle-kunder. Denna strategi gör det möjligt för oss att undvika kapitalinvesteringar samtidigt som vi får tillgång till en större mångfald av Carbersol-ingredienser som kommer att öka komplexiteten och effektiviteten hos våra kosttillskotts och kosmetiska ingredienser över tid och dess konkurrenskraft på lång sikt.

Vilka personer som berörs av denna omorganisation kommer att bekräftas efter kontakt med berörda fackliga representanter. Carbiotix kommer också att omfördela resurser för att utöka sitt processteknikteam för att säkerställa att den ökade efterfrågan på NutraCycle-tjänsten kan mötas.

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer, upcycling-tjänster och diagnostiska testtjänster.

Go Back