Carbiotix AB offentliggör halvårsrapport, 2023

Aug 08, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport för Q2 samt det första halvåret 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-04-01 – 2023-06-30 (andra kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 44 411 SEK (22 543 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 895 397 SEK (-3 562 012 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,24 SEK).

2023-01-01 – 2023-06-30 (första halvåret)
• Nettoomsättning uppgick till 409 578 SEK (43 185 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –6 817 284 SEK (-6 195 818 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,43 SEK).
• Soliditeten uppgick till 92% (93%).
• Likvida medel per 2023-06-30 uppgick till 7 633 789 SEK (13 604 270 SEK).

Väsentliga händelser under perioden
• Den 4 april 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget har säkrat en en lånefinansiering om 4 MSEK från externa parter. Lånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30- dagarsperiod under löptiden. Lånet har en åtagandeavgift på 5 procent och förfallodag den 31 december 2023 och Carbiotix kan återbetala lån och ränta när som helst före förfallodagen.

• Den 27 april 2023 meddelade Carbiotix att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 12 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 15 MSEK före transaktionskostnader.

• Den 10 maj 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget har tecknat ett avtal med ett globalt topp 10-probiotikaföretag för utveckling av synbiotika med Carbiotixs prebiotiska kosttillskottsingredienser. Detta är Carbiotixs första kundutvecklingsavtal med ett ledande globalt probiotiskt konsumentproduktföretag och kommer att pågå till andra halvåret 2024 där varje part täcker sina egna kostnader.

• Den 17 maj 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget har beslutat att skala upp produktionen av CarbiAXOS från havrefiber vid sin produktionsanläggning i Bjuv. Havrefibern levereras av The Green Dairy Sweden AB i Karlshamn och torkas med hjälp av en teknik som tillhandahålls av Elajo Technology Solutions AB i Oskarshamn. Beslutet att skala upp produktionen på detta sätt grundar sig på ett framgångsrikt 9-månaders utvärderingsprojekt som ursprungligen kommunicerades den 30 mars 2022.

• Den 2 juni 2023 hölls årsstämman i Carbiotix. Samtliga förslag beslutades med erforderlig majoritet.

• Den 5 juni 2023 offentliggjorde Carbiotix utfallet i Bolagets företrädesemission av units som avslutades den 2 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 30 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 70 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 100 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 12 MSEK före emissionskostnader. I samband med utbetalningen av emissionen återbetaldes lånet på 4 MSEK som upptogs den 4 april 2023.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Den 6 juli 2023 presenterade Carbiotix en uppdatering av Bolagets framsteg under första halvan av 2023 och informerar om färdplanen framåt och de milstolpar som väntas uppfyllas det kommande året. Till följd av implementeringen av en förbättrad tillverkningsprocess av CarbioAXOS väntas minst två substrat få GRAS SA-godkännande under fjärde kvartalet 2023. Parallellt utförs regulatoriskt arbete på flera substrat för att få godkänna CarbiAXOS som en kosmetikaingrediens i EU och USA.

För mer information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: 0738-673085
E-mail: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back